VOORHEE1V ILLEGAAL VERSCHEDEN IN N.LTMBl'm Het eerste Tribunaal geïnstalleerd BERICHT! Ie Jaargang na de bevrijding. No, 11. Vrijdag 2 Februari 1945. Corresp.adres: Parallelweg 13 HELMOND Verantwoorde!, voor inhoud: A. W. A. Al leic er veel verwoest jggy Al leic er veel verwoest e:i wil daarvan niet ijzen, het zal met nrooier gkuis u.t ascJi en stof herrijzen. (Vondel). Drukkerij: Fa. L. GEER1S-ROXS, Helmond. Teleloon No. 153 Prijs per nummer 15 ct. Er kan op Woensdag 24 Januari door geheel bevrijd gebied slechts één roep zijn gegaan eindelijk, gelukkig Immers op die dag werd te s-Hertogenbosch door den Minister van justitie, Mr. van Heuven Goedhart, hel eerste Volksgerecht ingesteld. Wij kunnen niet anders dan met alle rechtgeaarde en naar rechtvaardigheid ..snakkende" vaderlanders ons verheugd ge- voeien mei deze tijding. Le&ei, wij hadden U de vorige week beloofd, toen wij het ant woord van de G.O.I.W. op de rede van Min. Burger bespraken, deze week nog eens op de Zuivering terug te komen. Inderdaad is dit nu het geval, maar de inhoud van dit artikel is geheel anders dan wij ons aan vankelijk hadden voorgesteld De vorige week spraken wij met de G.O.I.W. onze teleurstelling uil over de rede van Min. Bur ger. Zij gal o.i. blijk van een te verwachten soepele houding tegenover hen. die als lei ders van ons volk in de strijd tegen den be zetter door gebrek aan moed en geestkracht gefaald hadden. Wal is intussen het geval geweest Ook onze Min. President heeft de rede van Min. Burger, waarvan Prof. Gerbrandy tevoren niet op de hoogte was, in dezelfde zin begrepen als wij. Het gevolg hiervan was. dat Min. Burger, menend dat de geest van vertrouwen tussen hem en de Min. President ernstig verzwakt was, zijn ontslag aanbood Wij kunnen het toejuichen, dat de Rege ring naar de maatstaf van het onverzoenlijk verzet, dar zij hef bezette Nederland steeds heeft voorgehouden, ook nu tewerk wil gaan bij de zuivering De Regering wil dus een zuivering, door en door In deze geest heeft de Min. van [iistirir ook het eerste volkstribunaal geïnstalleerd. Er zal nu recht gaan geschieden aan allen, die op een of andere wijze het vaderland verrieden of in de steek lieten, aan de vol gelingen van Mussert. de geheime ..aan brengers". de Wehrmachtsleveranciers, de profiteurs, de mannen met de blinkende boekentassen, de lieden die zich naar twee zijden gedekt wilden hoeden, Hoe het Volkstribunaal nu practisch wer ken zal, en wat de resultaten ervan zullen zijn, dienen wij voorlopig af te wachten. F.r heerste lange tijd onder de massa het ge voel en dit werd steeds sterker dat de „grote mannen" weer vrij uitgingen en allen de kleine man weer de klappen zou krijgen. Wij zullen nu zien of dit inderdaad waar is. Immers iedere Nederlander en vooral de oud illegale werker heeft vol gens de. Minister een zware, plicht om alle bezwarende feiten voor bepaalde personen, ter kennis te brengen aan de Politie. Spe ciale formulieren zullen hiervoor te verkrij gen zijn bij de plaatselijke politie-comman- danten, leder is dus verplicht om, in hel belang van een snelle en rechtvaardige zuivering, aangifte te doen bij de Politie. Lezer, hiermede gaat de Zuivering begin nen. Verwacht echter niet dal binnen enkele weken de verraders bij bosjes aan de bo men zullen hangen en de oorlogsproiileurs met een lege portemonnaie achter de tralies zitten te dromen over hun hemelrijk tijdens de bezetting Want nog steeds zijn er ha ken en ogen aan het gehele zuiveringsgeval Men moet aangifte doen bij de Politie Maar is deze reeds gezuiverd Om in onze eigen gemeente tè blijvenhet wordt hoog tijd dat ook onze politie aan een rechtvaardige zuiveringsactie onderworpen wordt Want dat naast de werkelijk uitstekende kerels onzer politie, tijdens de bezetting door verschillende anderen, erbarmelijke slappe lingen. daden zijn gesteld, die niet alleen onnederlands maar ook landsverraderlijk waren, dal kunnen wij bewijzen Men kan toch zeker van niemand verwachten, dat hij zich tot zulke lieden zou wenden om mee te helpen aan een zuivering in het algemeen Dus eerst zuivering onzer politicorganen Lezer, wat ks tui eigenlijk zo'n Tribunaal, hoe is hel samengesteld, welke mensen kan het veroordelen en met welke straffen Het volkstribunaal ontleent zijn ontstaan en bevoegdheid aan het zg. Tribunaalbesluir. Hierbij kan in ieder arrondissement een tri bunaal worden ingesteld, uit zoveel kamers bestaande als door de Kroon vastgesteld. Deze kamers komen dus in de gewone kan- tonnementenBoxmeer, Helmond enz. Tedere kamer bestaat uil een Voorzitter, twee of meer leden, bijgestaan door een secretaris. Alleen de voorzitter moet een rechtsgeleerde zijn, de leden en de secreta ris worden gekozen uit de verschillende de len der bevolking. Zo hebben in het Bosse Tribunaal naast de jurist-voorzitter zitting een journalist, een ambtenaar, een arts. een aannemer, een ingenieur en iemand uit de volksbeweging. De taak van het Tribunaal is de berech ting van al diegene, die zich aan het Ne derlandse volk vergrepen hebben, zonder een bepaald misdrijf begaan te hebben. In Namens de Burgemeester maken wij bekend, dat in de loop van de volgen de week aan alle kwartiergevers een voorschot zal worden uitbetaald van ƒ50.— en aan de evacué's een bepaald bedrag aan zakgeld. Di iwifyu' De Zuivering

De Zwijger | 1945 | | pagina 1