VOORHEEN ILLEGAAL VERSCHENEN IN N.LIMBURG. Ie Jaargang..na de bevrijding. No. 10. Vrijdag 26 Januari 1945. Corresp.adres: Parallelweg 13 HELMOND Verantwoord el. voor inhoud: A. W. A. Drukkerij: Pa. L. J. GEERIS-ROXS, Helmond. Tele loon No. 153 Prijs per nummer 15 ct. Wij willen leiding, sterke leiding van mannen, voofral geschikt om het gezag in het roepen, dat voortvloeit uit hun vlekkeloos geweten en dat helder V3n hen uitstraalt, om leiders en aanvoerders te zijn, vooral in tijden, wanneer de drukkende noden van het ogenblik de ontvankelijke geest van het volk beroeren. Met deze woorden, een deel wn de aan gehaalde passage van de Pauselijke Kerst boodschap. besluit dc Interprovinciale Raad van de Gemeenschap Oud Illegale "Werkers Nederland zijn schrijven aan Minister van Algemene Zaken Mr. Burger. Deze brief is bedoeld als critiek op de redevoering, die Mr, Burger onlangs gehouden heeft over de Zuivering. Dat liet met de Zuivering de snelheid en doortastendheid waarmee en dc onverbi'd- dellijke rechtvaardige wijze waarop ..ge zuiverd" wordt nog lang met in orde is, behoeft geen betoog. Wie nu ia de rede van Mr. Burger toezeggingen verwacht had. die ons hoopvoller zouden kunnen stemmen, hij kwam bedrogen uit. Dit gevoel van te leurstelling komt ook lot uiting in liet schrij ven der G.O.I.W. De G.O.I.W. gaat met den Minister mee. wanneer Zijne Exc. beweert, dat de zuive ring een kwestie van recht is, dat ieder het zijne krijgt 1 War dit behelst in de pracfijk en hoe dit door moet gevoerd worden, daar over lopen de meningen ver uiteen. Aller eerst en hierin gaan beide opponenten sa men, dringt de G.O.I.W. erop aan, dat met de zuivering grote haast moet worden ge maakt, omdat, aldus de G.O.I.W-, het wan trouwen in overheid eer toe dan afneemt. De ervaring leert immers dat juist zij, die op verantwoordelijke posten in het staat kundig en maatschappelijke leven slaan, vaak door hun gedrag en levenshouding hei Vertrouwen verloren hebben, van hen, wien zij leiding en voorbeeld te geven hadden. Het volk aanvaart en hierin schijnt Mr. Burger volgens de G.O.I.W. niet genoeg overtuigd le zijn hun leiding niet meer. ,.Wee der. leider, waar het volk in oor logstijd niet op heeft kunnen rekenen". F.n dit onverschillig ol het de leiders in de staat, d.w.z. overheidsdienaren als Twcde Kamerleden, hoge regeringsfunctionarissen, Burgemeesters, Wethouders, of in de ra- hriek, in de bonden of verenigingen betreft. Hel: yolk wil slechts leiding van hen, die na deze barre en harde nood, blijk geven van een hoog moreel peil, practische bekwaam heid en intellectuele begaafdheid De G.O.I.W. bestrijdt dan verder de me ning van den Minister dal de vraag of iemand in zijn houding van verzeL tegenover de:t vijand van meer of minder moed heelt blijk gegeven, voor het vraagstuk der zui vering van geen enkele betekenis is. Wij persoonlijk zouden den Minister de vraag willen stellen of hij niet rnèèr vertrouwen in en respect heeft vóór een burgemeester, die fier en onverschrokken uit vaderlands lievende overwegingen zijn ontslag aan vroeg dan een .burgemeester" die vier jaren lang ..niets gedaan heefl en zoodoende bij gratie van den bezetter op zijn zetel is blij ven zitten En spelen deze overwegingen bij een zuivering dan geen rol Meent Zijne Excellentie dan werkelijk dat het volk dergelijke mannen nog vol vertrouwen de behartiging van zijn belangen in han den legt 1 Inderdaad er was. zoals de G.O.I.W, het uitdrukte, slechts één houding mogelijkverzet, totaal verzet; wat ook de gevolgen'ervan zouden zijn! ..Zien wij niet, dat tien en tientallen burgemeesters en fabrikanten zich ten aanzien van Arbeits- einsatz verbergen achter de incidentele goede daden, die zij hebben verricht, om zich te dekken tegenover de aanklacht, dat zij meewerkten aan vergroting van hel Duitse oorlogspotentieel Inderdaad, er wordt niet gevraagd, dal oris volk oir helden zou moeten bestaan, maar wie in de toekomst de leiding wil hebben en krijgen, moet in het verleden een kerel zijn geweest. Dit zijn in het kort de opmerkingen meer in het algemeen die de G.O.I.W maakt en waarmee wij het volkomen eens zijn. De meer concrete zijden van dit vraagstuk, welke dan door de G.O.I.W. belicht wor den, zullen wij in een volgend artikel weer geven Wi. HET NEDERLANDSE MEISJE EN DE GEALLIEERDE SOLDAAT Hfet schijnt dat hel leger van mensen, die zich de hele dag ergeren aan vele mis- en wantoestanden, nog steeds talrijke gelede ren heeft, Allerlei problemen worden ons door lezers in een hand-omdraai opgelost, er zitten veel mensen op verkeerde plaatsen, er zijn veel kastjes, er zijn veel ergenissen. Een doorn in het oog schijnt bij vele lezers de houding te zijn van onze Nederlandse meisjes tegenover de Geallieerde soldaten. Het is inderdaad een kwestie van natio naal belang en eer In ..Je Maintien- drai" troffen wij een artikeltje aan van Annie Smulders, onder de titel van ,,Zeg Anne- A1 leit er veel verwoest en wil da3rvan niet ijzer), het zal met grooter glans uit asch en stot herrijzen. (Vondel). £uinering

De Zwijger | 1945 | | pagina 1