ONZE BOEREN en hun moeilijkheden VOORHEEN TliLEGAAI VERSCHEKEJf IX N.UMBURO, Ie Jaargang na de bevrijding. No. 9. Vrijdag 19 Januari 1945. Hoe bestaat het, de meesten hebben zich op een roetzwarte manier schatrijk gemaakt, zal jan Burger aanstonds zeggen. Nooit was er iets los te krijgen, en als je hef kreeg, dan zo duur mogelijk Er worden tegenwoordig veel mensen be schuldigd. de zwarte schapen kudde is tot 'n ontelbare massa uitgegroeid. Men is zo wrtrw Zw,-> Ff "STpf "t>'frrrcfr9~T\T^ derlander, een onsociaal element, etc Zullen wij proberen heel eerlijk te zijn en de zaken ook eens van de kant van hen bezien, op wier ruggen de modder neergekletterd wordt. Een zeer nijpend vraagstuk vooral voor onze Noord-Limburgse streek is de houding en positie onzer boeren van thans. Het is algemeen bekend, dat met Kerstmis b.v. de melkventers van ongeveer 200 koeien 23 liter melk loskregen"! Een schandaal inderdaad, de rest van de melk gaat natuur lijk de zwarte handel in. als boter of kaas. Accoord, het is een misdaad, daar moet hard tegenop worden getreden. Van overheids wege zijn reeds strenge maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Laten wij eens dieper op deze zaak ingaan! De melkvoorziening is nog niet centraal geregeld. Wat wil dit zeggen: dat ieder burger een kannetje onder zijn arm neemt en de boer optrekt om wat melk te los te krij gen. De meeste boeren geven hen een paar liter, niet aan één burger, maar aan meer dere. tegelijk. Gevolg: wanneer de melkkar komt om de melk op te halen, zijn er slechts een paar liter overgebleven, die de boer voor zich en zijn gezin gebruikt. Zeker zijn er altijd zwarte heren onder de boer. die deze verdediging graag tot de hunne zouden willen maken. Maar voor vele goede boeren gaat deze redenering in- derdaad op, Onze conclusie is dus. dat zo spoedig mogelijk bereikt wordt 1Een centrale melkvoorziening via de zuivelfabreiken; 2. Hef den boer optrekken wordt tcgen-ge- gaan door de controle-diensten; 3. Diegenen, die dan toch nog zwarte practijken trachten te bedrijven needogen- peHra" wórden b.v. met in beslag name van de gehele veestapel. Om echter geheel objectie! te staan tegenover dergeijke uil- wassen. die het gevolg zijn van een reeds lang woekerende kwaal, sullen wij even teruggaan naar ue jaren, die achter ons lig gen. Welnu; De eerlijke boer had een moei lijk bestaan in de oorlog. U. staat perplex, dar bestaat niet Let wel: de eerlijke boer en die zïin er goddank nog vele in onze streek Immers de prijzen der landbouw-pro- duten waren tijdens de oorlog, in verhou ding weinig ol in het geheel niet hoger dan de prijzen voor de oorlog, terwijl de levens standaard in kosten enorm gestegen is, en war goederen betreft is gedaaldM.a.w. de de prijzen der landbouwproducten bleven naar verhouding op hetzelfde peil als voor voor de oorlog, terwijl de prijzen van an dere goederen, machines, landbouwmateri- aal, kleding en voedsel met sprongen om hoog gingen Daarbij komt nog dat de toe voer van kunstmest ongeveer stil kwam te liggen, waardoor dc bodemopbrengst door aanwending van andere, minder geschikte meststoffen, in niet geringe mate daalde. Dat deze maatregelen vooral de kleine boer trof fen behoeft geen verder betoog. Een voorbeeld ter verduidelijking: de prijs der rogge was b.v. 1 14.— per 100 kilo, deze prijs was te laag. Wanneer nu een boer 20 cent voor een kilo rogge vroeg, was dit absoluut geen zwarthandelprijs. Prijzen als 50 cent tot f 1.— en hoger moeten natuurlijk als afzetterij gebrandmerkt worden. Er rijst, slechts een vraag: Waarom liet de overheid hier de kiemen leggen voor een steeds verder om zich heen grijpende woe- kerkwaal Waarom greep de overheid niet direct in, door de prijzen der landbouwpro ducten lonend te maken We maken ons geen illusies dat hierdoor de zwarte handel uitgeroeid zou zijn; maar wel was de recht vaardigingsgrond oru een hogere prijs le vragen, de eerste letter van het zwarte al phabet wegg&vallen Wij zagen hoe door verdwijnen van toe voer van kunstmest .de btidemopbrengst verminderde. Analoog hiermede is dat bij gebrek aan goed veevoeder, er gebrek aan eiwitten ontstond, waardoor de melkpro ductie weer daalde' Dit was ook voor re kening van den boer Wij belichten hier slechts enkele zijden op van dit ingewikkel de probleem: de zwarthandel en onze boe ren; wij noemden enkele- van hun moeilijk heden tijdens de oorlog. Wij zouden nog even verder willen gaan: hoe is de positie onzer boeren hier in deze streek na de ont zaggelijke vernielingen van het oorlogsge weld? Dat de veestapel èn ten gevolge van de Duitse roversbenden- en die der Land wacht èn ten gevolge van het oorlogsgeweld ontzettend geleden heeft, is iedereen duide lijk. Dat allen dit als een zaak van nationaal belang voelen, dat hierin het mogelijke ter verbetering gedaan wordt, wij hopen hèt. Maar niet alleen het vee is weg, talrijk zijn de boeren die geen landbouwgereed schap meer bezitten, er zijn te weinig kar ren, te weinig ploegen om het land te be bouwen Er zijn boeren die hun gehele landbouwinVenturis verloren hebben. Wij spraken een boer. op zijn boerderij van 25 H.A. waren nog een paard en twee kippen! Het vee was deels gestolen, deels door gra naten gedood. Vele boerderijen zijn afge brand, zwaar beschadigd of ten dele maar bewoonbaar! Zou het niet een eerlijke vraag zijn, of dc betreflende instanties ook hier Con esp.adres: Parallelweg 13 I-IELMOND Verantwoorde], voor inhoud: A. W- A. Al lelt er veel verwoest en wil daarvan niet Ijzen, het ral met grooter glans uit asch en stof herrijzen. (Vondel Drukkerij Fa. r.. I. GEERIS-ROXS, Helmond. Telefoon No. 133 Prijs per nummer 13 et.

De Zwijger | 1945 | | pagina 1