Maatschappelijke vernieuwing in eigen gemeente VOORHEEN ILLECtAAL VEBSCIIEAEA IA A.LIMBURG. Ie Jaargang na de bevrijding. No. 8. Vrijdag 12 Januari 1945. Conesp.adres: Parallelweg 11 HELMOND Verantwnordel. voor inhoud: A. \V. A. Al leit L'r veel verwoest Al leit er veel verwoest en wil daarvan niet ijzen het zal met grooter glans uit asch en stof herrijzen. (Vondel) Drukker Ij: Pa. L. I. GF.F.RIS ROXS, Helmond, Telefoon No. 153 Prijs per nummer 15 ct. Wij ontvingen onderstaand artikel, dat wellicht vormgevend kart zijn voer de bij onsallen levende vemieuwingsgedachte, vooral voor het Venralj van thans Tn een vorig artikel: ,,De beste stuurlui... "niet" aan de wai" suggereerden wij de in vloed van nieuwe ideëen op maatschappe lijk terrein, meer speciaal op veranderingen en vernieuwingen op dat gebied in onze eigen gemeente. In dit artikel zullen wij trachten duidelijk le maken, wal wij ons in deze allergewich tigste aangelegenheid van buitengewone proctische betekenis voorstellen. Natuurlijk pretendeert onze mening niet alleenzaligmakend te zijn of ook maar eeriigszins volmaakt Her zijn alleen plan nen en voorstellen, die voor vervolmaking vatbaar zijn en die in de practijk vooral lot bruikbare novmen zullen kunnen uitgroeien. Laten het voorlopig denkbeelden 2ijn. die stimulerend werken op de mensen, die hier in Venraij de eerste tijd en ook later lei dinggevend moeten op treden. Doch nier al leen tot die klasse der bevolking willen wij ons in dit artikel richten, neen, tot iedere Venraijer individueel, om aan ieder zo dui delijk en eenvoudig mogelijk bekend te ma ken, wat er onder ons leeft en wal wij in dc toekomst in onze eigen gemeente willen Wij willen dan in onze gemeente een or gaan vormen, een vereniging of een Raad. In dit college moeten alle rangen en stan den en maatschappelijke klassen vertegen woordigd zijn. Dit orgaan, deze vereniging moet een naam hebben, b v. „Raad voor maatschappelijke vernieuwing in Venraij" en zijn voorzitter is dan „Hoofd" van deze Raad. Wie hebben dan eigenlijk zitting in deze Raad? Zoals gezegd, alle klassen van de be volking dus een boer. een arbeider, een fa brikant, een middenstander, een student, een handelsman, een geestelijke en een on derwijzer. Wat is dan de bedoeling van deze Raad? De doelstelling is deze: te bouwen aan een Christelijke maatschappij in een Christelijke natie binnen het bestek van onze eigen ka tholieke gempenfe. Dit is veel gezegd, maar hoe moet men zich dit nu practisch voor stellen? Wel de Raad voor Maatschappe lijke vernieuwing in Venraij wil onze ka tholieke beginselen enten op de problemen, noden en moeilijkheden, die zich voordoen in alle lagen van de bevolking. Al weer narcfig "tj'e&jfd zult it zeggên, maar hoe gebeurt dat dan practisch? De „Raad zoekt contact met onze mensen, met. den arbeider, de boeren, kruideniers, werk gevers, woningbouwcommissie, artsen enz. De Raad treedt niet dwingend op. nee, zij gaat met de mensen praten. Zo b.v. met de arbeiders, niet niet content zijn met de te genwoordige loonstandaard. Individueel worden verschillende arbeiders bezocht, hun klachten worden getoetst, de Raad heeft wekelijks een vergadering en met den werkgever o.a., die in de Raad zitting kceft, wordt vhn gedachten gewisseld. Hoe be reikt deze werkgever nu zijn collega's? Daartoe richt de Raad verschillende ver enigingen op, een boerenversniging. een winkeliersvereniging enz. Onze bovenge noemde werkgever kan zodoende penetre ren in de werkgeversvereniging, onze ar beider uit de Raad maakt zijn denkbeelden duidelijk in de werkliedenvereniging enz. De. Raad is dus het zenuwstelsel, waarin het maatschappelijk leven in de gemeente geconcentreerd is, Iedere week wordt ver gaderd. worden de aan de orde zijnde pro blemen besproken en toegelicht, korlom de Raad is permanent op de hoogte van alles. Steeds wordt vastgehouden aan onze ka tholieke beginselen, die leidinggevend zijn, Nog met een ander voorbeeld zullen wij de toekomstige werkzaamheid van de Raad verduidelijken, opdat iedere Venraijer van hoog tot laag ons zonneklaar begrijpt. De boeren, verenigd in de hoerenver- eniging; vergaderen. De boer. die in de Raad zitting heeft zou kunnen optreden als voorzitter. Hij opent de vergadering en spreekt zijn medeboeren als eerste toe. Hij- wijst er op, dat de Raad voor Maatschap pelijke vernieuwing wil medewerken om het bestaan en het leven van den boer omhoog te werken. D&. boer heeft recht op een menswaardig bestaan, op hogere prijs voor zijn producten en op ruimte van beweging zonder dwingende overheidsbepalingen, die hem de laatste 10 jaar gewurgd hebben. Hij wijst er op, dat de Raad alles in het werk zal stellen bij de overheid om maatregelen te krijgen, die in het belang zijn van een ge zonde boerenstand. Vervolgens zou op deze vergadering de in de Raad zetelende arts kunnen spreken en wijzen op de gezond heidstoestand, die tijdens de oorlogsjaren zo ontzettend verzwakt is. Hij spreekt over het veelvuldig voorkomen van tuberculose en voedingsstoornissen hij zuigelingen. Het probleem melkvoorziening, primair in deze tijd, stelt, hij in al zijn scherpte en wijst op de geweldige verantwoordelijkheid in deze van de hoerenstand. Als derde spreker zou het Hoofd van de Raad kunnen optreden en die zou kunnen betogen, dat hij de lanbdouw en de boeren stand weer ziet als het fundament van de volksgemeenschap, zonder welke het eco nomisch leven onmogelijk is. Hij ziet de hoeren als levende mensen, als broeders in Christus, wier belangen en rechten de Raad zéér ter harte gaan. Hij wijst de boe ren op hun Christen- en vaderlandse plicht laakt de schunnige practijken van vele boe ren in de oorlogsjaren. Dit is maar een voorbeeld, om de werk wijze van de Raad te verduidelijken, Het is alleen gegeven, om (och vooral maar prac tisch de bedoeling te demonstreren. De Raad is en blijft alzo een adviserend De- ïwiiaec"

De Zwijger | 1945 | | pagina 1