VANDALISME VOORHEEN IILEHAAI VERSCHENEN EM N.LIMBURO. I Waarnemingen f en gedachten j Ie Jaargang na de bevrijding Corresp.adres: Parallelweg 13 HELMOND Verantwoorde!voor inhoud: A. W. A. Al leit er veel verwoest en wil daarvan niet ijzen, liet Zal met grooter glans uit asch en stof herrijzen. (Vondel) Drukkerij: Fa. L. J. GEER1S-ROXS, I Helmond. Telefoon No. 153 Prijsper nummer 15 ct. Een zware tol heeft de stad Venraij be taald voor de Bevrijding. -Om de grootte der ramp ,te illustreren, zei een Brit: ..het ware beter dat Venraij helemaal werd op geblazen en opnieuw herbouwd". Na Caen en Vire zag ik nergens zulk een vexwoës- ting, hoorde ik van een Engels officier. Het bombardement van Donderdag, door vlieg tuigbomnien, wat. gericht tegen bel zuidelijk deel, meer speciaal het Paters- klooster met zijn Duitse zender. Wat een ruïne en Wat een offer aan mensenlevens. De kerkelijke begrafenis in de St. Petrus Banden waar 8 lijkkisten naast, elkaar stonden, spreken wel duidelijke taal. Zaterdag begon een ontzettend trommel vuur, hoofdzakelijk vanuit O vertoon, spe- ciahl tegen de grote Kerk en ook later op Jeruzalem en eerder op St. Anna. Het hoog tepunt was een aanval door vliegtuigen met ketting en raketbommeiL waardoor de Vreselijke brand.van Jerusalem en de Hof straat. Torenhoog sloegen de vlainmen 'ten hemel. Boven de vreselijke vuurberg en-het oorverdovend tumult stond de trouwe, grijze toren van St. Petrus Banden, ontzet en,stom. Eeuwenlang beheerste zijn silhouet de Peel. Nu schudden en schokten de vre selijke slagen (der granaten de stenen reus; men. wilde zijn beeld wegvagen uit 't land schap, maar hij bleef, gehavend,.maar onge broken; Niet in 4=" strijd met open vizier, maar door een geniepige, laffe aanval zou hij sneven. „Famos, Kolosal" grinnikten een paar grijnzende, decadente nazi-officieren, terwijl ze de hoge, machtige monumentale gewelven der Kathedraal van de Peel beschouwden. Hier lag een taak, waarin de speciaal„ge- schoolde- \reini'elmgstroppeh; "hun künst kón den tonen/Rondom waren de torens, de fa brieksschoorstenen en -andere hoge gebou wen omgestoten. ,,De armen, cijie in gebed en arbeid ten hemel opgeheven warqn". zoals eèn dichter dat uitdrukte, zijn uit het N.-Limburgse land schap verdwenen, Monumenten en kunst schatten, waarvoor het z!g. kuituurvolk streed, waren weggesleept of vernietigd. De trots van Venraij, de bezienswaardigheid der bezoekers, het erfdeel onzer vadgren vernietigen, zou de krOon zetten op hun vandalisme. Daags na de misdaad waren de daders op een boerderij op; de Heyde. Nog waren ze niet bekömen van de schrik. Hun uitlating „Dé' kerk en toren zit,mij nog in de knoken", verried welke booswichten zij moesten zijn. Een geweldige dyna- mietlading deed de reus, die eeuwenlang de Peel overschouwde, bewaakte en beheerste, ineenstorten. Halverwege de Grootestraat was de leiding, waar'1 men Op een knop drukte om het werk van!eeuwen, te vernie tigen. De helden riepen daar enkele mannen aan, om .getuigen te zijn van hun bravour- stuk. De Duitsers en onder hen de Pruisen plus de Nazi-leiding klaag ik aan,, dat ze gedu rende vier jaren van schrikbewind ons heb- ïjen leeggeplunderd. Ik klaag hen aan, dat ze onze levensmid delen, kleding en-bransdtoffen,' gestolen en geroofd hebben. Ik klaag hen aan, dat ze al onze wetten..... van volkenrecht en kerkrecht aan hun vuile laars gelapt hebben. - Ik klaag hen èa-ü, dat ze onze bonden en verenigingen, ónze maatschappelijke en godsdienstige en sociale instellingen hebben vernield en vernietigd. Ik klaag, hen aan, dat ze in het land van Hugo de Groot de wetten en vrijheden op geniepige wijie hebben'vertrapt. Ik klaag hen aan. dat ze onnodig, zonder militaire noodzaak ook onze mooie steden en dorpen, onze natuur en kunstmonumen ten hebben geschonden. Ik klaag hen aan, dat ze onze veestapel, de trots van Nederland, hebben wegge- roofd en weggevordérd. Ik klaag hen aan, dat ze onze leiders, onze. beste mannen, hebben opgesloten en gepijnigd en gedood op e,en barbaarse Wijze in de concentratiekampen. Ik klaag hen aan, dat-ze trouweloos hun woord hebben gebroken bij het wegvoeren Heden oVérleed plotseling, cjlöth niet. on voorbereid. onzelieve 'Man en .Vader, in de leeftijd van 5.3 jaar' den Weled. Zeergel. Heer HERMAN jOHAN SCHIM VAN DER LOEFF ArtS. Sidder in de Orde van den H. Gregprius de Groots. Officier in de Orde van Oranje Nassau. Echtgenoot van Mevr. Clasina Elisabeth Dijktnaii. Bindhoven; 27 Dec. 1944. Mevr. C. E. Schim van der Loeff-Dijkinan Kinderen. Familie Schim van der Loeff. Fatfljlie Dijkman. De Solemnele uitvaartdienst vond plaats Zaterdag 30 Dec. j.l. om half elf iil de Kerk van den H. Antonius, ,Villripat;k, waarna begrafenis. - Geen bloemen. Geen rouwbeklag. Gaarne gebeden en H.fl. Missen. Evactiatie'jjostadres: Nachtkgaiïfl-aa'n 6- Vrijdag 5 Januari 1945.

De Zwijger | 1945 | | pagina 1