Corrcsponden.ten van het C.N.V. Helmond: N.-Koninginnewal 55; Deurne: Kap. Kuepers Pastorie; Bakei: Kap. v. Wijn gaarden Klooster; Geniert: Karei Wijnen. Oudestraat 148; Boekei; Jaap Goumans, p.a. Aldcnhuizen; Nunen: W. Sanders. F. 115; Weert: P. Janssen. Hoogstraat 21; Maar- heze: J. Claessen, p.a. H. Rampen, C. 56; Lieshout: W. J. W. v. d. Munckhof, A. 78; Erp: M. Direckx. D. 5; Eersel: P. Janssen, p.a. Fr. v. Woerkum. üuizelsche w. A 153d; Beek en Donk: A. J. Vissers, p.a. Weled. Heer Burgm. Oranjelaan; Wanroy, Oploo, Antonius, Rijkevoort: F. H. Terwindt, Zus terhuis. Adres kantoor C.N.V. te Helmond: Vanaf Donderdag 30 November hebben wij ons kantoor voor onze evacuees open gesteld. zij kunnen hier terecht met al hunne moeilijkheden welke dan verder door het comité, voorzover hun mogelijk is, zullen worden behandeld. Het kantoor is voor onze evacuees open gesteld van 10 tot 12 uur voormiddag. Aanmelding en Mutaties: Herhaaldelijk blijkt ons, dat al onze evacuees zich nog steeds met gemeld heb ben. Wij raden nu al onze evacuees in hun eigen belang aan (dit geld alleen voor de evacuees in Helmond); le. Meldt u en uw gezin zo spoedig mogelijk op ons kantoor Noord-Koniginne wal 55, brengt mee: namen hoofd, echtge noot en kinderen; geboortedatums; beroep; oud en nieuw adres. 2e. Bij vertrek van de eene woonplaats naar de andere, heeft men te zorgen zich af te melden op het kantoor der vroegere woonplaats, dan zich zo spoedig te melden op het kantoor der C.N.V. in de nieuwe woonplaats. Nogmaals zorgt hiervoor zo spoedig mo gelijk, het is in uw eigen belang. !n tegenstelling met de geruchten deelt het C.N.V. riiede dat hun medewerkers allen volkomen belangeloos aan de belangen van alle burgers van Venraij werkt, en dat het toezegging heeft verkregen van sympathie en medewerking van den Burgemeester en den Deken van Venraij. Gevraagd op al onze onderafdelingen: flinke jongens, liefst met fiets welke voor onze resp. afd. koeriersdiensten willen ver richten. Aanmeldingen op al onze corres pondentie adressen. Ook zij die voor dit goede doel enkele dagen per week hun fiets beschikbaar willen stellen gelieve dit op te geven. flarrie Bongaerds, Maash. weg, Venraij, wordt gezocht dóór zijn ouders. Adres ouders p.a. H. de Groot, Lieshout. C. 58. P. J. Cuppen; Halfweg C. 12, Venraij. thans geëvacueerd bij W. Aarts. Gemertse- weg te St. Anthonis, zoekt zijn vrouw en kinderen. Voorlopige steunregelingsbesluiten gemeente Helmond. De vast te stellen voorlopige navolgende regelen voor de hulpverlening aan oorlogs- geweldvluchtingen,'verblijvende in gemeen te Helmond: Artikel I Voor het aanschaffen van de op de le vensmiddelenkaarten verkrijgbaar gestelde artikelen, volgens een daartoe opgestelde berekening, wordt beschikbaar gesteld: voor een echtpaar r 4.p.w. voor meerderjarige alleen levenden f 2.50 voor elk inwonend gezinslid van 3 jaar en ouder of min derjarig afzonderlijk onder gebracht persoon I 2. voor elk inwonend gezinslid beneden de 3 jaar f3. Artikel II Bovendien wordt beschikbaar gesteld een ..zakgeld" op basis van de aanvankelijk voor geëvacueerden geldende zakgeldnorm tot een bedrag van: voor een echtpaar f 1.50 p.w. voor meerderjarige alleen levenden f 1. voor elk inwonend gezinslid van 18 jaar en ouder, of elk afzonderlijk ondergebracht persoonf 0.50 voor elk, minderjarig inwo nend gezinslidf 0.25 Artikel III Op de uitkeringen bedoeld onder I en II wordt in mindering gebracht: A. Het wekelijks inkomen van het ge zinshoofd, of den afzonderlijk levenden per soon met dien verstande, dat: a. indien dit inkomen minder bedraagt dan f 20.per week, f 3.50 vrij blijft: dat vrijblijvende gedeelte wordt voor elk inwonend gezinslid verhoogd met f 0.50. b. mdien dit inkomen f 20.of meer bedraagt, doch minder dan f 40. per week. f 5.50 vrijblijft, dit vrijblij vende deel te verhoog en als sub. a. c. indien dit inkomen f 40.of meer be draagt f 7.50 vrijblijft, dit vrijblijvende gedeelte te verhogen als sub. a. B. Het 2/3 gedeelte van het gehele ove rige gezinsinkomen. e Artikel IV Deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden op 25 September 1944. Korte toelichting steunregeling. Bij bovenstaande regeling, welke geldt voor de gemeente Helmond worden nog ver strekt; tweemaal een warme maaltijd, n.l. een stampot (des middags) en 1 liter pap (des avonds). llit eigen ervaring weten wij, dat dit voedsel zeer goed is. Zoals U echter wel gezien heeft wordt er weinig in geld uitge geven, doch in ieder geval is er iets, men kan zo ongeveer dat bekostigen, wat op de bonnen te koop is. Elders wordt wel de evacuatie en steun regeling toegepast van 1942. waarvoor wij nog minder bewondering hebben Bij dit systeem worden rijke .gastheren" gekweekt, met dien verstande, dat hij geheel voor de kost en voeding zorgt van de evacueé. Het nadeel is echter, dat de evacueé geen cent ontvangt, enkel een weinig zakgeld. Maar het ergst van alles is, dat in ver schillende gemeenten elke steunregeling nog totaal ontbreekt., dus nihil voor den gastheer, nihil voor de evacuee. Hopen lijk komt hier in spoedig verbetering en worde er spoedig een uniforme regeling getroffen voor alle evacuatieplaatsen. Het is hoog nodig. AAN DE PEELHAZ1N. Weest gegroet gij peelhazen in aller oorden. Weest gegroet Door middel van ,.de Zwijger., zijn wij in staat U allen deze groet te brengen. Wij hebben veel beleefd in de laatste twee maan den en veel leed is over ons heengekomen, maar, God zij dank, wij zijn bevrijd van het duivels gebroed, de nazis. Ondanks de zware offers waren we innig blij en dankbaar jegens God en allen, die dit geluk ons brachten. Wij hopen, dat de rest van ons land ook spoedig mét ons het geluk der bevrijding mag deelachtig worden. Hadt gij ook kunnen denken, dat het ons zo zou vergaan?. Neen, met waar Doch kop op en moed gehouden. Reeds zijn de eerste, stappen gezet om door middel van ,,de Zwijger,, het nodige contact tussen ons allen te herstellen en hopenlijk te komen tot een spoedige opbouw van het ons allen zo dierbare Venray; Wat waren wij trots op ons Peelhazengebied en noemde men ons niet „de Parel der Peel,,. Wat een weemoed kan over ons komen, als wij thans op allerlei plaatsen elkaar ontmoeren. Maar kom, laat ons niet te sentimenteel worden. Ons wacht een grootse taak. Wij moeten terug om „de Parel,, weer in al zijn heerlijkheid te doen schitteren in het Peelland. Met ver trouwen en energie zullen wij deze taak op ons nemen; wij zijn dit verschuldigd aan hen. die het Venray van voorheen opbouwdenen die ontegenzeggelijk ons cot voorbeeld moe ten en zullen zijn. De „Parel., is versplinterd en wijd en zijd zijn wij verspreid en velen zullen zich met een angstig gemoed afvra gen „Wat zullen wij terug vinden?,,. Wij behoeven het nog met zo direct eens te zijn met de mening „Wat wij terug vinden is winst,,. Eens zal er een tijd komen, dat wij rekenschap vragen aan hen, die achter bleven, Rekenschap over veel, zeer veel. Radio Oranje heeft ons meermalen voorgehouden, dat naast het militair gezag ook het Burgerlijk Bestuur zou geraadpleegd worden. Waarde lotgenoot, is U daarvan iets gebleken Th. W. Dit blad is ook verkrijgbaar in den Boekhandel. 4 ,DE ZWIJGER"

De Zwijger | 1944 | | pagina 4