tn nu keren we terug tot de rede van Prof. Gerbrandy. Wij kunnen niet zeggen, hoe verheugd we waren, toen we uit de mond van onzen Minister-president de waarderende woorden hoorden over onze geestelijke leiders, We zijn hem ten zeerste dankbaar voor deze woorden, die hij als protestant in zijn kwaliteit van Minister president heeft willen gebruiken. We zijn er tevens van overtuigd, dat hij een natio-, nale daad van de eerste rang gesteld heeft. Tijdens zijn verblijf in bevrijd gebied heeft Prof. Gerbrandy een Heilige Mis bijge woond en hij; is op bezoek geweest bij Z. Hoogw. Exc. den Bisschop van 's Hertogen bosch. Wij menen zeker te weten, dat dit alles bij de katholieken in zeer goede aarde is gevallen. Wij voelen, dat onze regerings leider onze overtuiging wil eerbiedigen en ertoe wil bijdragen, om de kloof die, jam mer genoeg, katholieken en protestanten scheidde wil overbruggen. Wij. katholieken zijn dankbaar, en ver zekeren Koningin en Regering dat zij op ons kunnen rekenen overal, waar het er om gaat een christelijk Nederland te helpen herrijzen. R.s. OP DE GOEDE WEG ,.Dë Zwijger" is weer verschenen. Vol vreugde ontvingen en. lazén wij het eerste nummer. Het is voor ons een bewijs dat Venraij niet gebroken is door de ramp die het getroffen heeft, maar energiek de han den in ekaar slaat, om zich een weg te banen dóór verwoesting en puinhopen heen. naar een nieuwe toekomst. Het deedons goed toen wij de woorden lazen van den Hoögeerw. Heer Deken. Wij waren ontroerd door de treffende gelijkenis die hij zag tussen het geteisterde en ver jaagde volk der Joden en ons volk. Maar wij steramen ook van ganser harte in met zijn verwachting dat onder de bescherming van God en zijn II. Moeder óns dierbaar Venraij beter en schoner zal herrijzen dan bet ooif geweest is. In deze herrijzenis wil „De Zwijger" een werkzaam aandeel nemen. Zij. die in de be zetting hun krachten in dienst hebben ge steld van hun volk, willen ook nu. naar het vermogen meewerken om te herstellen wat verloren ging. Dal is een verblijdend teken en stemt tot vreugde. De opbouw van ons vaderland zal de taak zijn van een jeugdig, idealistisch volk, een volk dat niet de kwalen van de oude tijd hernieuwen wil, maar ener giek en krachtig' werken gaat aan een nieuwe maatschappij. .,De Zwijger" moet daarom openstaan voor alle die bereid zijn eerlijk en oprecht samen te werken voor ons ideaal: een betere toekomst in een nieuw Venraij. Zo zal dit blad dan tevens weerspiegelen wat er leeft in Ons vólk en waartoe het in staat is. Geen enkele kracht mag onbenut blijven. Iedereen moet de plaats innemen die over een komt met zijn talenten. Alleen de ge schiktheid kan de maatstaf zijn voor het bekleden van belangrijke functies. Moge ..De Zwijger" aar. dit alles meewerken, nu, ver van huis, maar ook later wanneer wij weer terugkeren om te gaan arbeiden aan de. heropbouw van onze haardsteden. Een volk dat één is en onverdeeld dat bezield is met de wil om te leven en te arbeiden, zulk een volk heeft een mooie toekomst voor zich. Niet omzien en treuren om wat geweest is, maar met krachtige tred voorwaarts de toekomst tegemoet. Wij zelf zullen ons die toekomst houwen, want wij voelen ons sterk genoeg. Wij willen ons zelf blijven in trouwe aanhankelijkheid aan ons Geloof en in ge hechtheid aan ons vaderland en ons gewest. De kracht, die ons onoverwonnen deed staan tegenover onze vijanden zullen wij nu gaan steken in dienst van ons' volk. Moge „De Zwijger" m hechte beginslelvastheic! het blad zijn dat de wég opent tot een alge mene samenwerking en zo een voorbereiding vormen van de opbouw van een Nieuw Venraij. X. Een evacueé. C.N.V., afd. WeertReeds voor de op richting van het C.N.V. was hier een Venraij's evacuatiecomité werkzaam, prach tige resultaten werden al geboekt. Nauwe samenwerking niet de afd. Weert, sociale zaken. Bisschoppelijke hulpactie enz. Aan vankelijk 600 Venraijers hier ondergebracht, thans genieten er nog ongeveer 400 min of meer gastvrijheid. Op 12 November werd in dé kapel van het Bisschoppelijk1 College speciaal voor de Venraijers een Lof opgedragen. Zeéreerw. Heer Litjens hield een korte maar zeer tref fende toespraak. Op 20 November werd voor de zieJerust van de Venraijse oorlogs slachtoffers een plechtige Requiemmis opge dragen. Dinsdag en Vrijdagsmiddags 'van 2 4 uur bijeenkomst der Venraijers in café Adriaans, Biest 86. Deze bijeenkomsten wor den zeer op prijsgesteld en druk bezocht. Op die. middagen ligt als het ware. een stukje Venraij overgeplaatst in Weert. Een bureau voor inlichtingen, klachten enz. is voorlopig gevestigd; Hoogstraat 21. Attentie Venraijers in WeertOp Zon dag 3 December te 4 uur zal in het Bis schoppelijk College (ingang Molenstraat) een Lof worden opgedragen. Korte toe spraak door Weleerw. Pater Sergius Emonds O.F.M. Onvoorziene omstandigheden voorgehou den, zal er voor de Venraijse kinderen te Weert een St. Nicolaasfeest worden georga niseerd. Plaats en datum zal door middel van persoonlijke uitnodiging worden bekend gemaakt. i WEEKKRONIEK Volgens neutrale persstemmen moét het zwijgen van Hitler verklaard worden uit het feit, dat de Fuehrer aan een ernstige angina zou lijden. Volgens andere „inge lichte" kringen heeft hij thans de geelzucht, wellicht lijdt hij binnenkort hevig aan de Engelse ziekte Duitse persstemmen be weren echter, dat Hitler volkomen gezond is en alleen druk bezet is met „Frontzorg". Onophoudelijk doen zware geallieerde bommenwerpers de laatste tijd aanvallen op de Duitse olie- en benzinefabrieken, zoals Merseburg, Magdeburg, Homberg, Celsen- kirchen, Hamburg, Harburg enz. Duizenden toestellen nemen aan deze raids deel om de gehele Duitse olieproductie de genade slag toe te brengen. Noord-Limburg is nu bijna geheel be vrijd. In de afgelopen week werden in onze streek bevrijd: Horst, Sevenum, Horst- America, Broekhuizenvorst, Blitterswijk, waarmede nu het bruggenhoofd dr Duitsers ten Westen van de Maas bijna geheel is vernietigd. Eindelijk is dan ook voor deze mensen van ons Noord-Limburg het uur der zo lang verhoopte verlossing gekomen. Het was ook hoog tijd zullen wel velen gezegd hebben, want de toestand was door de on menselijke drijfjachten der Duitsers ondra gelijk geworden. Volgens verklaringen van personen uit de pas bevrijde gebieden werden in Noord Limburg ongeveer 1000 mannen naar Duitsland gevoerd. In de afgelopen week deden Typhoon- jagers aanvallen op de Duitse Hoofdkwar tieren in Nederland, op een gebouw werden 300 rake.tgranaten afgevuurd. Anthony Jzden heeft zijn beschermheer schap verleend aan een ontwerp van een Enge.ls-Hollaridse uitwisseling op sportge bied. Dit plafi voorziet, dot Engels'è steden én clubs Nederlandse ploegen zullen aan nemen en ze in Nederland zullen laten spelen, zodra de omstandigheden dit zullen toelaten. Bijna 2000 geallieerde, vliegeniers, die ge durende de bezetting van Frankrijk daar moesten landen konden met behulp der Maquis weer veilig naar Frankrijk terug keren. Mededelingen van het C.N.V. te Helmond: Op Dinsdagmorgen j.l. orn 11 uur hield Kap. Kuepers een korte, maar zeer sterkende toespraak in de St. Lambertus Kerk voor de Venraijers te Helmond. Zeer verheugend was het grote aantal mensen, dat op deze bijeenkomst aanwezig was. Het kantoor van het C.N.V. is thans ge vestigd op Noord-Koninginre.wal 55. Ziektewet, Kinderbijslagwet enz. Zij, die bezwaren hebben of inlichtingen wénsen, kunnen hierover zich vervoegen ten kantore van Het C.N.V. Noord-Koningin- newal 55. Helmond, op iedere. Dinsdagmid dag van 34 uur. De contr. Ambt der M.B.V, F', van Opbergen F z n. Mededelingen der redactie Copie voor dit blad moet uiterlijk Dinsdagavonds voor 6 uur in ons bezit zijn. Weger,s plaatsruimte beperke men zich tot de meest noodzakelijke berichten ,DE ZWUGEP" 3

De Zwijger | 1944 | | pagina 3