mers geen tijd meer om half werk te doen en er zogenaamd de kantjes van af te lopen. Wij Katholieken begrijpen dat nog beter, omdat wij de juistheid van deze redenering ook nog bevestigd vinden in ons geloof, dat toch een vuur moet zijn om andere te verwarmen. Dat zuurdeeg en licht moet zijn om anderen re doordesemen en voor lich ten. Een prachtige opdracht, die heel spe ciaal voor ons is weggelegd. En zal de mas sa ook niet zoo diep doordrongen kunnen worden, laat dan alweer de besten onder ons die verantwoordelijke taak goed begrij pen en leiding geven, zoals daar straks weer gelegenheid voor bestaat in een ge zond verenigingsleven en in Katholieken Actie-verband of jeugdvereniging. Het ideaal is groot en verheven, alleszins waard om er zich ten volle aan te geven. Dat ideaal ligt zo hoog. dat wij er om moe ten bidden om het te kunnen uitvoeren, zoals wij dat trouwens doen in dit herhaalde gebed: „Uw Wil geschiede op aarde, zoals in den Hemel". Daar hebben we de maat staf. Hemels hoog en goddelijk schoon. Maar wij hebben ook-en vergeten wij dat toch niet-de hemglse' middelen om het uit te voe ren. Wij kennen het grote gebed van de LIEb'DE en de grote krachtbron daartoe de Heilige Mis en de Heilige Communie. Daar geven We ons totaal, olféren ons volledig aan God en binden dé band met elkaar. „Daaraan zult gij ze kennen, dat ze elkander liefhebben". Zonder dat komen we er weer niet. Geachte lezer. Dit artikel is ten slotte ge ëindigd in een godsdienstige beschouwing. Eenvoudig om deze reden, dat heel ons leven op die basis moet rusten en omdat dit ook het enige vaste punt is, waat alles naar opgetrokken moec worden. Elk leven, elke samenleving, die niet opgebouwd is op deze goddelijke grondwetten en de toets der cri'tiek daarmede niet kan doorstaan, zal op een falicante mislukking uitlopen. Eerst als wij de weg naar een volledig en con sequent beleefd Christendom gevonden heb ben. zullen wij het geluk voor nu en later !n dc armen lopen. In die geest moeten wij de nieuwe tijd intreden, afleggend de oude kleinzieligheid en afbrekerlj. maar bouwend en helpen in veel OPOFFERENDE NAAS TENLIEFDE aan ons eigen en andermans geluk. Nieuwe mensen moeten we worden, met nieuwe geest bezield en gezuiverd, die het aanschijn der aarde, onder leiding van Gods Geest zullen veranderen. Dat wij dit niet zouden willen, daar is deze les van de oorlog te zwaar voor geweest. Maar vergeet bet niet, te beginnen bij het begin. VERBETER DE WERELD. BEGIN BI] U ZELF. Vic. PROFESSOR GERBRANDY'S REDE De hoop der Katholieken Minister-president Prof. Dr. P. S. Ger- 'orandy is op 25 November 1.1., vergezeld van enige andere ministers, in bevrijd Nederland aangekomen. Voor de bewoners van onze Zuidelijke provinciën was het een aangename tijding, te vernemen, dat enige leden van onze. re gering naar het bevrijde deel van ons land zouden overkomen. Eerlijk gezegd, we hadden dit reeds eer der verwacht en een zekere teleurstelling viel hier en daar reeds op te merken. Wij. van onze leant, kunnen en willen aannemen, dat er oorzaken aanwezig geweest zijn, die een vroeger bezoek onmogelijk maakten. Daags na zijn aankomst heeft de Minis ter-president voor de microfoon van „Her rijzend Nederland" een toespraak tot het Nederlandse volk gehouden. Z. Exc. be gon met een uiteenzetting van het doel van zijn komst. Hij wil zich hier ter plaatse op de hocgle stellen van de toestand en dan maatregelen treffen, die voor het landsbe lang noodzakelijk zijn. Wat ons bijzonder getroffen heeft in deze rede zijn de christelijke geest en de buiten verwachting ;grote loyale houding ten opzichte van de Katholieken; „Alleen een christelijke geest kan voor ons yaderland de redding zijn", deze woorden waren ons katholieken uit het hart gegrepen. Met zeer grote voldoening hoorden we, dat de spreker zich waarderend inliet over onze bisschoppen en zelfs een lange aanhaling deed uit een herderlijk schrijven. Het blijkt, dat wij katholieken opnieuw duidelijk bewezen hebben", dat mén katho liek kan zijn en tegelijkertijd goed Neder lander. ja, Nederlander voor de volteilOO^t We zijn er trots op. dat onze bisschoppen en met hen onze priesters, de leiders, waren van het Verzet en dat zij geen duimbreed hebben toegegeven,' ondanks alle dreige menten en dwangmaatregelen. We zijn trots op de herderlijke brieven, die in het openbaar in onze katholieke kerken tijdens de bezetting werden voorgelezen en waarin in het openbaar, zonder schroom, de handel wijzen van onze verdrukkers veroordeeld werden. In deze historische documenten werden richtlijnen gegeven voor het hele gelovige deel van ons vaderland. Onze bisschoppen hebben geprotesteerd en zijn blijven protesterenen het bleek, dat hun woord een machtig woord was. want het verzet bleef. ja. groeide zelfs en de bezet tende macht waagde het niet zich te ver grijpen aan deze eminente mannen, wetende, dat zulks niet kon gebeuren, zonder open lijk verzet op'grote schaal uit te lokken. Dit alles was voor de katholieken een morele steun van de hoogste waarde, want als goede kinderen van de Kerk. volgden zij hun Herders en stelden hun vaak gedurfde en gewaagde nationale daden- Wij weten, hoe in andersdenkende krin gen, deze herderlijke brieven op prijs gesteld werden, hoe ze op gevaar van lange gevan genisstraf verspreid werden en hoe. speciaal in -protestantse kringen, gehunkerd werd naar deze opwekkende, stalende woorden. Het bleef echter niet bij woorden. Door onze geestelijken en gelovigen werden ook daden gesteld, die ontzaglijk veel bijdroegen voor de nationale zaak. Hoeveel priesters zijn er naar gevangenkampen gevoerd Hoevelen zijn de marteldood gestorven Wat is in het Zuiden des lands gepresteerd voor de onderduikers? Teveel, om op t© noemen. Nog eens, we mogen trots zijn, Katholiek te heten. Het katholieke volksdeel heeft pal gestaan in de strijd tegen de tyranie er. heeft de Nederlandse zaak ten koste van alles hoog gehouden. De katholieken hebben opnieuw bewezen, dat vorstin en regering op deze onderdanen ten allen tijde kunnen rekenen. In 1918 waren het de katholieken sol daten uit het - Zuiden, idie de revolutie ver hinderden. Thans hebben wij, onder leiding van onze geestelijken, een nog grotere eata- trophe voorkomen we hebben de Chris telijke beschaving gered. Vergun me. in verband met het boven staande, een blik te werpen in onze ge schiedenis. Bij het pinde, ypn de 80-jarige oorlog wer den dé Zuidelijke provinciën bij'de Noorde lijke gevoegd bet waren de z.g. Generali teitslanden. Ze werden rechtstreeks bestuurd door de Generale Staten. Onder zeer moei lijke omstandigheden heeft het Zuiden toch zijn g.eloof bewaard. Eerst in de. Frapse tijd kregen deze provinciën hun eigen be stuur. Het is jammer, dat we moeten vast stellen, dat het Zuiden des lands in feite toch niet gelijk gesteld werd. We herinneren ;hier aan de geweldige emancipatie-strijd, die de katholieken in de vorige eeuw te voeren hadden. Men vraagt zich afHoe was dat mogelijk 1 En het antwoord luidt In het Noorden des lands heerste de verkeerde gedachte, vooral uitgesproken door den leider van het Protestantse Reveil, den dichter Bilderdijk: Nederland is een protes- tans land. Deze opvatting kunnen en willen wij niet delen. Zeker, een aanmerkelijk deel van het Nederlandse volk is protestant, maar een even aanmerkelijk deel is katholiek. Om iets te noemen: het mag voortaan nooit meer voorkomen, dat een katholiek sollici tant niet benoemd wordt op grond van zijn geloof. En het zou aan te raden zijn, dat het ambtenarenkorps op de departementen, dus daar waar Neerland geregeerd wordt, meer katholieken telde. In de nieuwe tijd moeten protestanten en katholieken niet tegenover elkaar staan, maar ze moeten, die punten bij elkaar zoe ken,, waarin ze overeenkomen en dan niet af brekend, maar opbouwend te werk gaan. Dit heeft onze grote Schaepman destijds getracht, en wij zuilen daarmee voortgaan, omdat we ervan overtuigd zijn, dat het heil van ons land zo het beste gediend is. Bevooroordeelde staatslieden als Ds. Lingbeek en Ds. Kérsten deden ontzettend veel afbreuk.aan de nationale zaak, zij ver wijderen de christenen van elkaar én maak ten de tegenstanders sterker. 2 ,DE ZWIJGER"

De Zwijger | 1944 | | pagina 2