V „Al meermalen hebben wij gezegd, dal het nationale element in Nederland, dat zich sedert de bezetting van 10 Mei 1940 tegen de Duitsers heeft verzet, ticslist niet de slechtste mannen aan zijn zijde heeft - al dus oorlogsverslaggever Richart en altijd hebben wij het hetreurd, dat velen van hen voor de Duitse vuurpeletuns zijn gekomen Hel is het waardevolste bloed wat hier heeft gestroomd. Nederlandse mannen die hun huid hebben gewaagd, om op ons Neder landse gebied tegen dc Duitsers te ageren, zijn in onze ogen kerels van stavast als zij tenminste mei -eerlijke middelen en met open vizier strijden Het geschil tussen de verzetgroepen en de Regering in België is in zoverre bijge legd, dat de leiders der ondergrondse groe pen gehoor hebben gegeven aan het bevel orn de wapens voor Zondag I I. in te leveren. Zondag j.l. zijri echter overal in België betogingen gehouden tegen Pierlot! Het Russische blad „Prawda" staat aan dc zijde der verzetsgroepen. Zou de Belgische Re gering /.ich nog niets bewust zijn Naar Herrijzend Nederland meedeelde is de oecrutering van Mariniers in volte gang Hi' hgi in dr bt\bjcluiv^imdi^ziehvour deze brigade mélden 20 spn?1 ifrog?Tïjï door ie zenden naar tk U.S.A., waar zij liun militaire opleiding zullen ontvangen. Daarna zuilen de mariniers, in nauwe samen werking met de Anierikaansche strijdkrach ten, een actief aandeel nemen in de bevrij ding van N.fndïë Qe desbetreffende auto riteiten zijn voornemens In de eerste instan tie ongeveer 7000 man voor de speciale Mariniers-brigade te recruteren. liet Nederlands Vrouwelijk Hulpcorps is Ie Brussel aangekomen het zal zo spoedig mogelijk de reis vervolgen naar het bevrijde gebied in ons land, hel is voorzien van gaarkeukens, ambulances en auto's voor It-Yënsmiddelen transpor!. Volgens de Nazi-radio Hilversum is de grote brug over de Moerdijk, die reeds enige lijd geleden door de Duitsche troepen on bruikbaar werd gemaakt, thans door een vemielïgingstroep van de Duitse marine zo grondig vernield, dat een herstel binnen af zienbare» tijd onmogelijk is. De reeds be slaande opening is lol 170 meter verbreed en een brugpeiler is volkomen uitelkaar ge reten. Delen der brug Jiggen in de vaargeul, zodat het scheepvaartverkeer in het Hol- ands Diep voorlopig onderbroken is. AAN ALLE VENRAYERS. Onder de indruk van de ramp, die ons dorp en zijn inwoners getroffen heefr, heeft een aantal Venrayers besloten een soort Co mité re vormen, dat zich toe raak srelt, alle Venrayse evacué s zoveel mogelijk in hun moeilijkheden te helpen. Te Helmond bevindt zich de centrale, en op alle plaatsen, waar Venrayse evacués zin-en, komen onderafdelingen. Dc "Zwijger,, mag verschijnen, en dank zij hec aanbod van de actieve redactie, mogen wij mededelingen plaatsen. Dat "de Zwijger., rich hierdoor weer on gelooflijk verdienstelijk maakt is een ieder duidelijk. Wij doen een beroep op alle Venrayers. dit- niet bij de stukken willen neerzitren. maar in wier harten ;le hoop en ae wil leven, dar onze mooie plaats weer uit zijn puin zal herrijzen. De moeilijkheden zijn thans zeer groot, daar de Venrayers over vele plaatsen ver spreid zitten, daarom is ons eerste werk, te pogen, te weten re komen, waar ieder zithieraan wordt gewerkt. U kunt ons helpen, door op de kantoren van de onderafdelin gen bekend te maken, waar U zelf of ande re Venrayers wonen. Dan zullen onze kantoren de plaatsen zijn, ThTtchfjriyen over VenTaylcrrrrr- Mededeelingen van het C.N.V. De voorlopige correspondentieadressen zijn Helmond: H, VERHEUGEN. Trambrttg- straac 17. OeurneKap. KUEPERS., Pastorie, Deurne. Bofte!Kap. VAN WIJNGAARDEN Klooster. GeinerrKAREL WI|NEN, Bakelsehe weg. RnrM: IA AP GOUMANS. Nunen. W, SANDERS. F 115. Weert: P [ANSSEN, Hoogstraat 2). De overige adressen zijn nog met bekend, maar zullen spoedig gepubliceerd wordcr. krijgen. Wij zorgen, dat wij zooveel en zo zoo goed mogelijk op de hoogte blijven. Verder kunt li hier terecht met al Uw moei lijkheden, klachten enz., die, zo zij in het belang Van Venray of Venrayers ziin, zullen worden onderzocht en eventuele maatrege len kunnen worden genomen. Maar bij ons kunt U óók terecht, met alle plannen en ideën voor de opbouw van Ven ray. Venrayers slaat de handen ineen, houdt U met met domme critiek afzijdig, ons aller taak is uiterst moeilijk, zelfs bijna hopeloos, maar waar een wil is. is een weg. werken wij gemeenschappelijk om het leed van nu te verzachten, en ons nieuw Venray voor te bereiden er. op te bouwen. Di. IIOYNG lngezonde stukken worden door de Re dactie alleen aangenomen wanneer naam en adres van den schrijver aan de redactie be kend zijn. Maakt U zich eens schrikkelijk boos over een of andere ernstige misstap die gedaan zou zijn door éen of ander persoon, klim dan alleen in Uw hoze penhouder wanneer li deugdelijke bewijzen liebtllMaar denk er aan wegens dc plaatsruimte, kort. V Verdere mededelingen 1) Uit Ven ral j kunnen geen goederen wor den gehaald, ook nier door middel van hef Rode Kruis, 2) Door middel van onze afdelingen kunnen geen brieven worden verstuurd. 3) Hef gerucht over textidgoederen distri bucie etc. is overdreven. De raak is in onderzoek Evacuees in Helmond. Pogingen worden in het werk gesteld orn TiHgpnctflff inogclrfo wi -piwWrgrtijktilenst te houden voor onze Venrayse otulogsslaciii- offers. Te Deurne op hel politiebureu liggen nog verschillende koffers, dozen etc. van evacuees. Personen, die iets van hun bagage verloren zijn, worden in hnn eigen belang aangeraden hier eens te infornieeren. De Heer en Mevrouw' F. Terwindt Muskens, geven met vreugde kennis van de geboorte van hun Dochter ODA, genaamd naar de Beschermheilige der'stad Venraij. WANROOY, 21 Oct. 1944. Voor ONMIDDELLIJK GEVRAAGD Een Machinezetter. Een Smoutzetter. Een Handzetter. Een Kantoorbediende (vr.) 2 Leerjongens. Drukkerij en Cartonnagefabriek Firma L. J. GEERIS-ROXS, Helmond. Fatn. JANSEN „Gouden Leeuw" Fam. JAN SEN en Earn, VAN VEGCHEL. Met ons is alles o.k. Tonny, Paul en Cur. „D£ ZWIJGtfi" A

De Zwijger | 1944 | | pagina 4