•2 Het gaat om de opbouw van een eens welvarende streek vun Noord-Limburg. Daarom doen wij een beniep op al onze jongeren, bezield met het ideaal, mede te werken aan de opbouw, wij vragen de hulp en steun van alle ouderen, die in hun hart nog jeugdig zijn. Wij richten ons tot iedereen, zonder onderscheid,hoofd zaak isde wil om mede te werken tot de wederopbouw van onze streek. Wat kan er nu dan gedaan worden zullen vele zwartkijkers ons toewerpen. Tot hen zeggen wijwij geloven vast in de wederopbouw van onze streek, evenals ons geloof in de herrijzenis van ons Vader land diep in ons verankerd ligt. Dat staat vast: ons Vaderland :alher rijzen. Nogeenswat kunnen we nu reeds doen Het contact duur ons blad is gelegdin geheel Oost-Brabant kunt U bij onze ver tegenwoordigers inlichtingen verkrijgen over alle regelingen, die voor U als evacué getroffen zijn. Hierin zullen wij met liet Comité Nieuw Venruij" nauw samenwer ken. Wilt U wetenwaar Uw familieleden, vrienden o) bekenden verblijf houden-, in formeert dan bij onze vertegenwoordigers. Wekelijks zullen wij in een aparte, rubriek publiceren: evacuatie-regelingen in de di verse plaatsenopnamen in hospitalen van onze gewonden, geboorten en sterfgevallen etc. Dit is het begindat wij in samenwer king met het C. N. V gemaakt hebben Met jong enthousiasme gaan wij aan het werkwij rekenen óp de hulp van alle Venraijers, die zirli ware Nederlanders ge toond hebben. Wij wensehe.n al onze mensen goede moed en hopen met hen op een spoedige terugkeer naar een nieuw herbouwd Venraij. Redactie. GEDACHTEN ROND ONZE BEVRIJDING Wij weten het tillen, wij hebben onze vrij heid duur gekocht. Ontzettend hard zijn de slagen van deze niets ontziende strijd op ons en onze dierbaren neergekomen. 1 Joe zwaar ook de individuele offers zijn geweest, steeds moeten wij dit ene voor ogen houden wi| zijn weer vrij. Wij kunnen weer vrij ademhalen, we hoe ven riet meer dp onze hoede te zijn voor verraders, we mogen weer zeggen wal wij denken, weg is onze angst voor gijzeling, razzia's endeportatie. Dat deze misdadige aanslag op onze be volking mislukt is danken wij aan onze be vrijders. Immers op de dag. dar volgens Duitse plakaren al onze mannen van 16-60 jaar over de Maas gerransporreerd zouden worden en zij, die zirh niet zouden melden, vogelvrij verklaard zouden zi|n. op dat mo ment zette de Britste artilleriewals zich in be weging en de belagers van ons volk. de Naziplunderaars,zi| werden er uitgetrommeld. Zij. die zich zojuist in laatste woede nog wilden vergrijpen aan een vveerlooze bevol king. zij ontvingen een regen van bommen en granaten en zij zochten hun heil in een terugtocht. Toen deze misdadigers In hun machteloze woede zich met meer konden houden tegen de opmarcherende vrijheidsretjimencen, ver grepen zij zich aan ons heiligste goed, wat wij KadioÜeke Limburgers bezitten, onze Kerk. In hun becscaehtige vernielzucht verwoest ten deze horden onze prachtige Middel- eeusche Kerk. tien bouwwetk, waaraan 50 ja ren lang onze voorvaderen-in prachtige so lidariteit gewerkr hebben, dat vier en een halt eeuwen mensen in zich opgenomen heeft, die hun steun zochten in het gebed, dit prachtige Middeleeuwse meesterstuk van Go- thische houwkunst werd ineenoogenblik door ruwe barbaren in een puinhoop veranderd. Wij weten het allen hoe schijnheilig en huichelachtig hun jeremiades klonken over vernieling van onvevgangkeiijke cultuurschat ten," horrtf WrffiPtifftgWancrrTjiLmiTc hebben over de vernieling van het klooster te Monte- Cassino. Wil weten nu uit eigen ervaring welk een geraffineerde, doortrapt-en geniepige krach ten in dit heidens Nazisme ons bedreigd hebben. Wi| hebben nu inet eigen ogen ye- zien aan welke onmciiselijke creaturen wij zouden zijn uitgeleverd als de geallieerde soldaten niet een weg gebaand hadden naar onze vrijheid. Wanneer wij dit overwegen, wanneer wij ons ervan doordringen, welk een kostbaar goed de vrijheid voor ons is, dan zullen wij gemakkelijker het offer aanvaarden, dar van ons gevraagd werd. Zeker menigeen zal zich in de eerste spontane gemoedsopwelling af gevraagd hebben: maar moeten wij daar voor dan zo zwaar getroffen worden, kon dat dan niet anders?? l^aten we voor ogen houden, dar tegen over een nietsontziende barbaarse vijand, die zich overal nestelt, in elk huis, botjn of struik, slechts één methode de besre is ge nadeloze aanwending van alle ter beschikking staande strijdmiddelen. En juist onze streek was-misschicn veelal door haar natuurlijke gesteldheid-door de Nazi-soldaten voorbestemd, verdedigd te worden, meter voor meter, ja huls voor huis ITegenover zulk een Vijand, die boven dien nog bezeten was van een nllesverslin- dende roof en plunderzucht. zagen onze be vrijders zich rond Venray geplaatst. Het was het een of het ander. Dagen volgden van harde, genadeloze strijd en daarna uitein delijk de verwerkelijking van datgene, waar naar wij vooral zo innig verlangden; de Ver- krijyiny van onze vrijheid. Zeker zwaar waren de offers, een moeder was er niet meer, een broer oF zus zwaar verminkt, het huis verwoest en toch diep in ons hart was enorme vreugde, innige blijdschap: wij zijn vrij, Goddank!! Zeker wij hebben niec de vlaggen uitge hangen, er was geen feest van bloemen en fanfares Toch bedanken wij onze bevrijders, die ons het geluk der vrijheid brachten. Vlet eerbied denken wij ook aan hun ge vallenen, willen wij bidden voor hen. Zij gaven hun leven voor onze vrijheid. Wanneer W)| terug denken aan deze da gen van diepe smart en zwaar geluk, een tijd, waarin wi) voorbedden vonden van ware doodsverachting, zeil verloochening en opoffciing, dan overvalt ons eigenlijk weer het verlangen: mochten allen, dié nu He vrijheid herwonnen hebben, dl', éne goed voor ogen houden- Wij mensen moeten op elkander bouwen, de ene kracht vult de ander aan. het ene talent houwt op de ken nis van het andere, samen vormen zij de -ffrarbt■«niii 1 miffn nai-<ct> ontzaggelijke taak te verwezenlijken hebben de opbouw van een zwaar gereisrerd Neder land. Dar. idiaal moge al onze gaven samen bundelen totce.n geweldige krachtsinspanning. Dan zijn wij onze herboren vrijheid waard. Wï| zijn weer vri], ja wij Maat nog ligt over ons geluk de donkere schaduw van hel leed eti de ellende van onze eigen men sen. die zuchten onder de wreede verscluik- king van den barbaarsen bezetter. Op ons gelukkigen rust een zware veranc. woording. Wij mogen nu geen tijd hebben voor onderlinge verschillen, voor persoonhlke belangen en kommernissen. Al onze krach ten moeten nu aangewend worden om on ze eigen Nederlanders te bevrijdenhun verlossing is ons ideaal. Moge spoedig de tijd aanbreken, dat wij In diepe eerbied en trouw geschaard om onze edele vorstin Koningin Wilhelm (na, God kunnen danken voor de vrijwording van ge heel ons Vaderland. P. W Aan alle stille medewerkers, die ons tijdens de bezetting zo prachtig geholpen hebben, nu reeds welgemeende hulde en dank De Redactie. ,.oe ZWÜGFR' |lMi- "l«U,1 "l|||l."M|||ilH«(linn tluAtlJi.,-Uilu.. ilifai...••tUHo-.uIHih.lUlliiii

De Zwijger | 1944 | | pagina 2