VOORHEEN IILEOAAL VERSCHENEN IN N.IIMRÜRG Ie Jaargang na de bevrijding. No. 1. Vrijdag 24 Nov. 1944. (Vonde!) p«" niiiiiinmmp.••nuiii'-—'mjinii'*ni|( GELATEN MAAR MOEDIG. Waarnemingen en gedachten Nabuchodonnsor verwoestte Jeruzalem en de beroemde tempel van Salomon Her. volk werd weggevoerd naar Babylon. Her treurde en weende aan de oevers van de yroute rivieren. Wanneer men hen vroeg de liede ren vaft Sion te zingen, voelden zij zich daartoe niet mataat-, de speeltuigen hingen aan dc takken der wilgen zij konden nier zingen, nu de heerlijke rempel van hun God ver- vvoesr was. Ook Venray is verwoest, her ergste van al. -■<>! h i •rtuke' rSm:pe: .-nteerd en met satanische krachten werden de vier dikke muren van de toren opgebla zen, het dak werd opgelicht en neergewor pen Dc heerlijke gewelven neergesmakr, de prachtige hoge vensters verbryzeld, de aloude beelden onder puin bedolven. Heel het volk van Venray had gebouwd en bewerkt om het huis des Heren te res taureren. Anderhalve ton werd uitgegeven voor de herstelwerken, wij waren fier op onze St. Petruébander. en wij toonde met trots haar aan onze bezoekers Bij die ontzettende ramp, die over ons Venray gekomen is, kunnen wij zoals het volk der [oden .slechts wenen en zuchten. Feesten en vieren was ons onmogelijk. Daarop komt dan ook nog de ramp der verstrooing. Wij moeten God dankbaar zi|n. dat Hij ons over het algemeen dit leed ver zacht heeft door de hartelijkheid, waarmee de bevolking van Brabant de arme verjaag den ontving, en verzorgde. Moge dat zo blijven. Wij hebben toch we! iets geleerd. Wij we ten, dat wij God nog moeten bedanken dat de meesten van ons Venrayse volk aan de goede kant zijn terec.hr gekomen. Wij moeren her zo zien de gierende gra naten en do barstende bommen hebben on ze harteloze verdrukkers belet heel de man nelijke bevolking in slavernij weg te voeren. Wij hehheri veel, misschien alles verloren, maar wij hebben toch her vege lijf mogen bergen. Liever alles verloren of alles geleden dan terug onder dat Tlunnenvolk. Vele van ons lijden nu kou en honger, kunnen zich ternauwerdood kleden, maar toch willen wij tevreden zijn en niet morren, want vuur ons komt ook eens het einde der verstrooing. Toen het Israëlitische volk na 70 jarige Babylonische gevangenschap terugkeerde naar zijn haardsteden, was dat volk gelouterd en gereinigd. Vol vreugde mochten zij weer naar Ston en het Heiiig Land terugkeeren. Zij bouwden hun steden weer op, voor al Jeruzalem en zijn 'tempel. Van toen af wij i. v. iiil.ii i/.lkjuw aan dc Wet. dat morren tegen God- dat aanhangen van valse Goden behoorde tot het verleden. Na deze verschrikking en na deze ver banning komen Voel ens ook weer betere rijden Wij zoiyen ervoor betere mensen te worden. In vroegere tijden kenden wij ook wel Gods wetten, maarliët voile besef, waar voor wij leven, heeft deze oorlog en ver woesting ons bijgebracht. Wie kan 'er nu nog een Onze. Vader bidden een sruk Evan gelie lezen of horen lezen, zonder getroffen te worden. Vroeger was het bijna een dode letter en nu leeft en het spreekt het tot ons. Het Nederlandse Volk weer dat Venray zijn trouw aan Land en Vorstin bewezen heeft, het bleef getrouw tot in den dood. tot in de verwoesting. Wij zijn nu uiteen gejaagd en verstrooid, maar het Nederlandse Volk zal onze Babylonische gevangenschap opheffen, ons terugvoeren naar onze haard steden, ons helpen onze huizen en stad te herbouwen. Wij hopen dat onze Venrayers het leed en de feilende manmoedig zullen weten te drayen, dat zij ook evenals de Is raëlieten als betere mensen naar hun haard steden zullen terugkeren. Wij zullen dan met Gods hulp nog een heerlijker Venray op bouwen, en-zo God wil en zi|n H. Moeder zal ook de St Pectus Banden herrijzen. Door lijden en tegenspoed gehard, door oorlogs storm en doodsorkaan geschud en geschokt maar niet gebroken door onzegbaar leed en onbeschrijfbare angsten gereinigd en ge louterd, .'hebben wij leren bidden, hebben Wij dc knie leren buigen. God en zijn lieve Moeder geven, dat al onze verliezen inderdaad winst blijken re zi|n. Tot later. Uw Deken. In».llDllllülliln, i.mi ONZE BEDOELING. Nu wij voor hel eerst na de bevrijding van onze Limburgse Pre! weer verse tenen zijn, willen %>ij een kort woerd Ier ver duidelijking van onze positie geven. Voorop stelt de Redactie r: hoor raak, die "zij tijdens de bezetting zo góed mogelijk heeft getracht ie volbrengen, is V- niet ten einde bij de bevrijding. Integen deel,het grote werk - waai aan wij een bijdrage willen brengen, - ,de opbouw, be gint na. Zoals wij in de bezetting steeds getracht hebben de bevolking van Venraif r7< en omstreken voor te lichten, richtlijnen te geven voor verzet legen de vijand, kort om tè helpen wat wij konden, zo stellen wij ons nu weer in dienst an onze zwaar getroffen bevolking. Vooreerst is daar het contact, dat door de massa-evacuatie volkomen verloren is gegaan. Door de wekelijkse uitgave van ons blad hopen wij de baud assen onze VcnrdijSe mensen enigszins te herstellen. Natuurlijk veel van wat wij bezaten is verloren gegaanmaar de liefdevoor onze streekvoor ome geboortegrond, leeft meer dan ooft bij ons allen. Wij zijn alle Ven- ra. ij er s juist in de dagen van de groote rampspoed hebben wij elkander gevonden. Deze. geest van hulpvaardigheid, 'van op offering en zelfvcrhichemng moet levendig gehouden worden. Ons verwoeste dorp en streek zullen eens mooier en beter opgebouwd worden Dat kan alleen door mensenbezield met dezelfde gedachten en gevoelensdoor mensen, die het algemeen belong stellen boven eigen persoonlijke interessen. Co. resp arfrp.; Molenstraat 64 HELMOND. Verantwoorde! »oor inhoud - AW. A Al leit er veel verwoest j&gf i" s i r i I .*t n ri.m r. n I a+ l!^Ae Al leit er veel verwoest en wil Oaarvan niet Ijzen, het zal met groot er glans uit asch en stof herrijzen. Drukserij Fa. L. J. GEERIS-ROXS Helmond. Telefoon No. 153 Prijs per nummer 1 5 ct.

De Zwijger | 1944 | | pagina 1