5 -x G 3 L J"3C£ Z7 I Z "J 5 3 "J L L 5 I J Geeft deze builecin;-: dcT_ Uitgave van 'de Zwijger'- in opdracht van en in overleg net de L.O. 7 October 194-4. ,-;ieu~s van vrijdag 5_0c;tabo_r 03 s z front In een be per?, sen aanval bij Arnhem werden alle gestelde doelen bereikt, .-iet Iv;sede Brit-echo leger is deze stad tot op 3 k.m. genaderd, lij Over loon. stuiten de .-xieri kanen op hevigen luitsch-en tegenstand. Kerkrade werd bevrijd. De lied. grens is bij Tutte overschreden door da Canadaozen, die oprukken, in de richting UoensdrechtZij staan hier nog 1~: k.m. van dan veg, die II, -Brabant met Zuid-Beveland verbindt, Belde revers van de Schelde werder. tot 15 k.m, voorbij .uitwerpen van vijanden gezuiverd door Canadeesche en Foolsche trceper.- 2 Y. re. ten 0. van Ubach heerscht oen verwoede tank- strijd _op Duitseh gebied, evenals bij l.ierkstein; In don afgeloopen nacht is Saarbrückon hevig gebombardeerd. vjaarbij veel schade, en groots branden ver don veroorzaakt. De vap ensti lstand in Duinkerken nas h-e de morgen cn 10 uur afgeloopen; 19.000 burgers oorden geëvacueerd, De commandant van het garni zoen, dat ongeveer 15.000 -tan sterk is, verzocht in e^>n oproep aan zijn man schappen on door te v.o-'-ui tot 15 October, daar de Fülirer dan het tweede geheime nopen in den strijd zou worpen. Zuidfront: lior.z.enoop den neg naar Bologna, ve-l door het Vijfde Asor, le ger ger.omoa, In Griekenland werd Rhicn; 11 k.m, ren IT.O. van Fatras, door de Sngslsch-en. bsz-et. Hevige gevechten in Albanië. Oostfront: Pussen en troepen van Uaarschalk Tito staan nu 13 k.n. van Belgra do. De rivier de Donau, die hier 750 cv. breed is, moet echtnr nog worden cvoi schreden Het verre Oosten: Generaal Kac Arthur's luchtmacht gooide 40 ton bommen op Balik-Papan. 40 Japsche vliegtuigen stegen op ter verdediging; 19 'borden er neergehaald bij een varlies van 7 geallieerde machinas. Verder bombardementor op Celebes. Ambon, Ceram, de K-ei-eHanden en öe Vogelkop op HedNieuvr-Guï- nea. Cen-eraal Montgomery, Genraal Clark, Lord Beaverbrook en de Eng.IZinister van Oorlog hebben de hoogste Ruusische onderscheiding Soewarof 1ste klasse van Stalin ontvangen. Uitzending van 8.15 uur n.m.: Ondanks de drie Duitscha .tegenaanvallen bij Oyerloon hebben ae Amerikanen hier terrein'geronnen. Om 5.30 uur zijn"do Cahadoezên een h 1 o ü?fën "canvaï" begonnen om "de GeholdeHet Leopold's kanaal werd overgestoken. Het Tweede Britsche loger heeft oen krachtige tegenaan val van do Duitschors bij Opheusden afgeslagen (ongeveer 8 k.m. ton Z. van '«ageningen)Alphon, 8 k.m. ton Z, van Tilburg, is ingenomen. 'Nieuws v:m Zaterdagmorgen: In den afgeloopen nacht zware luchtaanvallen op Dortmund. Bremen en Berlijn, dat in 24 uren driemaal aangevallen werd, Gisteren, overdag, deden 1250 bommenwerpersbegeleid door neer dnn 1000 jagers, aanvallen op Berlijn tankfabriekenHamburg (hoogovensen Hrsfold. Tusschen Brugge en Esckioo zijn. da Cr.nadeszen 5 k.m, over het Leopoldskanaal. Tusschen l.'ijmogen en Arnhem zijn Buitscho versterkingen aangevoerd. Bij Aken golven de gevechten op on neer in de sector Uh-nch, Oostfront: De Russen hebben, d' Kor.g a ar scha grens overschreden en IDako en Gyula bezet. In den Golf van Liga landden de Russen cp het eiland Cis-al. Beknort we^kov-erzicht In de afgeloopen week "hebban de geallieerden zich voorbereid op den grooten aanval in België, Iloord-Brabantsector Lijraegen/Anrhem -en Aken. De Duit- schers trakken .zich in Lrr.bant terug lar.gs den lijn Tilburg/Breda/Rcoson- daal. In do Betuwe heeft het Tweede Britsche leger jl, 'woensdagondanks Duitscho tegenaanvallen, terrein gewonnen. De Siegfriedlinie bij Aken werd doorbroken, als basis voor deze operatie werd gebruikt het Zuid-Limburgs bevrijd gebied. Kist alleen bij ..kon is hevig gevochten, maar de goheele Siegfriedlinie tot de Swdtsersche grens, Het doel van deren strijd was, do Duitscho troepen te binden en zoodoende de Duitsche legerleiding in het on zekere te laten wanneer -er. waar het nieuwe offensief zal losbarsten. "Het weer is echter oen zeer groots factor, immers bij regen is de actie der luchtmacht beperkt, zoo niet heelemnal uitgeschakeld. October is echter voor Unst-Buropa een zeer gunstige masna voor operaties. Omdat hij niet meer luisteren kan, geeft dis; aan Uw buurman.

De Zwijger | 1944 | | pagina 2