D -x D I -J J" o w H '7 Z D U - G 'J I L_J L I IT Geei juu/ 1st ..ns_ dp-,i - ig- an "'d® iv> .igar nr. crdracliz van sr. sn v'-rerieg met ds L,0 5 October '\&&V 3s s r - -T. c i a res r s a hi ,u i r •■-* ourx--s heets. ooi- li:.sr r-esös ds ssrsw slachtoffers geetscht* list last "■oh - Let aanuier.: dat gevaar voor grsr.se vuur voor'bij is, iniJegs.i-Ieei uj~ de noeste ernst ciukken wij .-3d-:"eea op net har", '•ocrzichtig t.e zijn. p.'.j.jit. aoc.-sn nagelj jk van ds straat,, niemand nag cear buiten komaan, teu- zti dit strike noodle is. Gaat vooral niet«aimer- ergens een grar-'iat ;.n- •res.;-f-'.i js. daar kijken. IT beleisaert daarmede ook het -ark -"an dsn Genees- r •hajg-.n d tenst, X J.x o.xxxxx -.j wullon tevens :u; xe-'d.. -jiize oer onder 3 ng on erkauleii u It spreker voor net prachtige werk, dat dooi dsn Geneeskundigen drenst, doktoren, varpleeg oters en ae Zvnnusfciscoriaissie en alls andere takken van luchtbescherming s gadan tsvr-e ysn Donderdag p October: sszuront: 'roar«n ven net rerste .r.er leger, dis L eerloon bevrijd hebben, cederen ds aas. ir een nacht van dinsdag op os neder; verder. ds geallieerde negers pp'gslro.ud'sn.'in^can ..eel, door hst- slechte voer, door mi jns■•velden en --srasssh Van tree richtingen uit rukken de geallieerden op nr.ar DT'turg dat rij tot op S k.n zijr. genaderd Lritsche trosnen uit l'ales bezetter. ..ilvarenbeek. list fweede uriïsc.m lag ar staat nu 25 Sc.-*., ten van ITij- togen. Verschillende plaatsen werden hie^ bevrijd 'Tit 'osvrijö gebied wordt --melddat sr spoedig aanwervingsburerux zullen noiden opgericht voor vrij- -llige toetreding tot het nieure ibderlandsche leger. ïusschon Nederland i*n ae geallieerden is overeenstemming bereikt over volledige samenwerking betreffende het nemen van maatregelen voor de oneraties op I'ederiandsch grondgebied, c.a. vera reeds afgekondigd, dat goederen en materiaal, door geallieerde eenheden achtergelaten, onverwijld moeter. morden overgedragen san de bevoegde instanties. ..11e oorlogsbuit (goederen en materiaal achter gelaten door Luitsche troepen) is het eigendom van de geallieerdende vo-' volkir.g mag daarover niet beschikken. in den buurt van «.ntrerpen wordt nog hevig gevochten, Dnkele forten hebben •cich ov-vgegsven, alleen op het fort ^choten wordt nog verbitterd gestreden, -tatroeck en Capellen, ten D. van .uitwerpen, werden bezet- ..et Perste .ur.sr leger heeft den vfig bij Ubach -.orbread; ook hier zijn thans tanks in dan strijd geworpen, Pen bij ,:anc,y gelanceerde, tegenaanval dor I.uitschors werd afgeslagen, In t-intig dogen tijds worden hior 23'! tanks •'uiten gevecht gestold. Cm het 1'ort Bricn (I'.etz) woedt neg steeds een zwa re strijd. Van do 13000 bemmsnvarp-e vs on I-''-000 jagers, die in de laatste Wiken aan don strijd boven het oorlogstoonoel deelnamen, verleren de gealli eerden 533 toestellen; as Luitsche luchtmacht daarentegen 'i2C0 list bom.bar- m.er.t van Bergen (Hoorwegen) werd uitgevoerd door Png. Lancasters, die naar ,.rchangel vlogen, cm van hieruit te opereeren. Dit is de grootste af stand. die co.it door zware bommenwerpers^uerd afgelegd, r.1. 2300 k.m. Deze vliegtuigen voeren daarbij bommen van 5 a f: ton mede. In Griekonland zijn de Orgelsohon op 3 October in de Peloponesus galand door middel van luchtlandingstroepen. De stad Petras (Datrae) met hot daar- Tij liggende vliegveld is reeds in hun handen, inistar- resident- Gerbrandy heeft de voordedenen naóeelsn van de spoor wegstaking per radio besproken: Van de nadoelen zei hij. dat. hij volkomen de moeilijkheden van het "ed volk begreep, vooral wat de voedsel- on kolen- nositie betrof, "."as de staking echter niet doorgegaan, dan 'rad het kderver- voer toch stil gelegen, omdat Limburg1, kolenmijn3n geïsoleerd zijn dooi de corridor. Radio Hilversum, heeft wel '-rkbnaigddat Duitschland kolen zou leveren als de scaking ophield, maar wij kennen de beloften van de Luit- schers. '.'at de voordeeler. betreft, de Luitsche toevoer is bijna volkomen stilgelegd ar. zoodoende viel ds brug bij ..'ijmegen in onze handen, "..'as de spoorwegstaking niet doorgegaan, dsn had de Pf. wel gezorgd, dat het-zoo ver was gekomen. Dan waren er neg heel wat ..Nederlanders gevallen. Conclusie ondanks alle moeilijkheden doorzetten tot het laatste ooger.blik. Laatste n: euws'^ .n-nhem op jk.m.. gsi aderd. De alen 5 k.m, van ïilbnrg. Duit- scher's trexken terug uit Walcheren, I'oppel, Lillo en Dutte gevallen, rond .uitwerpen xxxxxxxxx Imdat hij niet neer luisteren kan, geeft dit aan üw buurman. XXIXXxxXXX

De Zwijger | 1944 | | pagina 2