2 C- 3 L IJ T. S 0 H 1 J 3 L 1 I II" Gêeft déze bulletins deer; uitgave -sr. '<2è Z-ijger-in opdracht van en in overleg net as L.C '^r "cteter 199-R. 5e lar.gr 1 ike -sarschu-f n-~ laar den laet-sten tijd misbruik ~ordt genaakt van da Internationals Roods mfuisbsriden, naken vri j er iedereen cp attent, dat' alleen onderstaande per sonen tot het dragen van deze banden gerechtigd zijn: doktoren rat - assistenten en verpleegsters in den buitendienst: ae Geneeskundigen dienst van den L.B.D.; leden jran de -Brand v,-eerdie hat diploma I.E.3.0. hebben gehaald (van ieaè- aere brand—éernlosg dus een). Gisteren heeft de Bvacue-fcieeonnissie aan de inwoners van Venrij een jprcep gedaan cr. kleeding, voedsel, schoeisel enz. Vooral testielgosd nas zeer -elkon'Jij' aeenen, dat nu vooral degenen, die destijds zooveel tentiei- goeü uit -lerusaler. hebben gehaald', de tijd is ge konen or. te toonen, dat het hen niet enkel on vinstbs jag te doen ras. Zij kunnen, door nu hun naas ten hiermede te helpen, veel gesd doen. '.vij reten zeker, dat velen hieraan gehoorzuilen geven. Ilieurs van Dinsdag g October: Eond Gverloon, dat gisteren gevallen is, wordt een. zwanen strijd geleverd net" tanks sn infanterie'Ce geallieerden hebben van Beurne/lB-ei jel goede vorderingen genaakt, Hei iel is nu door het rueede 'Eritsch-- lever bezet, van liesC-Catelle—tot.-urn emu ia. en staat nu ae genaeie streekoneer tater, dooüst de geallieerde luchtmacht hier de dijken kapot heeft geverpen. 3ij Aken naakten de Amerikanen vorderingen ven 6 k.m.Ubach en Rinburg ver den. bêzet, Le strijd inharochcu is geëindigd. Na 53 aagenvan heroïsch verzet heeft Generaal 3onr zich overga.3-3ten. Berichten uit bevrijd gebied - Eindhoven: De vroegere burgemeester V'n Dijk heext aa raai-->Ts aan de-Devoiking ve*r teruggegeven. In het rhilipssport- park. -ér.i'.e.ea vo.etba lvï-s?s S'-nja gesp-^elc vusschan Eindhoven en een Engelsen .Tiilitirr-elftald-3 uitsiag'-as - 2, de opbrengst was voor de corlocs- slachtoffersOssLouis Bourbon, de vroegere Burgemeester van D-s-sheeft 2ijr. plaats veer "ingenomen. Le eerste Ned. zender op bevrijd gebied is in gebruik genomen, onder oen-naam ven "EaRRIJZ2ND 1I2SZRLAjïD'-1. Dé uitvindin gen -vinden -plaat-s op-den R20 meter band. In Oss viel. den geallieerden een- vle?schT en graanvoorraad in handen,. welke genoeg;—as om iederen Nederlan der 44ti k.g. brood" te'-geven De bevolking in bevrijd gebied is verzoent niet te spreken over acties van verzetsgroepen, ie de ren vorm var. illegaal merk, voordat-,geheel. Nederland be vrijd is 'Daar de-kolenpositie en electriciteitsvoerziening. in Nederland tamelijk precair is en zoodoende de berichten per radio den -.eesten men schep niet meer hunften -bereikeny zal voortaan.' "üe Vliegende--Hollandervals •dagblad uitgestrooid vordert.door de R.A.N.-Nen wordt verzocht, deze ".nummers zoo voorzichtig mogelijk en zoo snel mogelijk door~te geven. Nieuws van Woensdagmorgen Tan Baarde-hertog rukt biet Gansdeesche leger'op naar Breda, 17èelde werd hier.'bezetBij Jalchersn vera de dijk'bij hoogs zee dóór Lancasters-'raet bonnen van 5.000 k.g, in stukken gegooid. Ten IT. van .uitwerven staan de Garssöeezen 10 kim. voorbij l-lerxen. Het Dortmund-.-Zemskanaal is, ten gevolge van een luchtaanval door de geallieerden, leeggeioopen",'arschéu heeft zich overgegeven.Het eiland Dago werd bezet Ben tankfabriskteNürnberg werd gebombardeerdEet Negende'Amerikaansche. luchtlèger is.nu in Belgis en.rrankrijk-gestationeerd.In'Luxemburg vielen üo-groots. staalfabrieken den-geallieerden ongeschonden in handen, In de laatste twee dagen zijn.y_ vier Duitse he generaals gesneuveld, waarvan drie san"-het Oostfront en een in"Italië VolgensbDrvLey is het defensieve potentieel vun Duitschlahd het machtigste Dn itschs-". paper xxxxxxxxxxx Om-dat hij niet meer luisteren, kan, gééft lit aan 'Jv; buurman.

De Zwijger | 1944 | | pagina 2