DAGZIUKSCH I E S 3 J L L S J I I: Jee ft deze bulletins cocr. "Jxtgave van "da Zwi jger"'iL\:pnia;kt yaa. en overleg net de L.O. 3 October 194"-. In verband net de vele moeilijkheden, die hierdoor kunnen ontstaan, verzoe ten. »ij U dringend, de offieièale tijdsregeling over te nemen: m.a.w. dus do klok" een "uur "terug te zetten, met ingang van lie dan. Dit is vooral omdat de, geallieerden ook öenzelfden tijd hebben. Nieuws. van Ilaandag 2 October: '.Tsarschuring van den geallieerden. Opperbevelhebber aan de bevolking van de Zeetiwsche Eilanden, gelsgen aan de monding van de Schelde, gedateerd on 2 October 1944.. "15 Binnen zeer korten tijd kunnen hevige bombardementen hit de lucht .vernacht worden op de Duitsche versterkingen op deze- öiTandérr. 21 Het is de wenseh van het geallieerd Opperbevel, dat da bevolking, hierbii zooveel ncge_lljk .gespaard blijft. 3) Urn leven "en dat van Urn familie staat op het spel, niet alleen door de bombardenenten, maar ook. door gevaar voor overstrooming. 4} Verlaat daarom onmiddellijk deze eilanden; zoo gij dit kunt, zoekt dan een veilige schuilplaats, ver gelegen van verkeerswegen, depots, electri- sche centrales, kanalen, loodsen, vestigen en plaatsen, waar troepen gecon centreerd zijn. Vermijdt laag gelegen gronden. 5-* Gaat te-voet, neemt niet meer mede dan U strikt noodig hebt; gaat door 3s velden, niet over verkeerswegen; nooit in groote groepen, daar deze voor troepenconcentraties kunnen worden aangezien. XXX Ten 0. van de saillant vorderingen in de richting van Venlo. Ten IIvan Oss ward de Haas bereikt. Hierdoor Is de positie"van"het" Tweede Britsche leger zeer verstevigd, man de 'westzijde van de saillant speelt de strijd zich af om Den Bosch, dat de Duitschers vermoedelijk niet zonder zeer zwaren strijd uit handen willen g9Ven. Bij Baarle-Hsrtog is het Eerste Canadeesche leger OV9T- de ried. grens getrokken. De strijd om Nijmegen vindt op het oogenbiik zijn hoogtepunt in de gevechten in het Reichswald en bij Kuisen, waar de Duitschers tweemaal een aanval gelanceerd hebben, echter zonder resultaat. Kuisen ligt 7 k.ra. ten Z.O. van Arnhom aan het kanaal van Panneraen. Het geallieerde Opperbevel heeft uiting gegeven aan zijn buitengewone te vredenheid over het hardnekkig volhouden der spoorwegstaking, ondanks alle dwangmaatregelen. Hat heeft de stakers aangespoord vol te houden. De strijd gaat voort. "God zij met U" In de sector Aken is een groot land- en luchtoffensisf begonnen. De aanval 'werd ingezet door. sterk geconcentreerde artillerie en massa s bommenweruers zwaarste aanval van den geheelen oorlog. De aanval on Duinkerken is eveneens ingezet, waar nog 15.000 Duitschers in gesloten zijn. In de Stille Oceaan zijn nu vier eilanden van de Palao-groe? van de Janarmers gezuiverd. In de maand September werden 330 Jap. schepen, waaronder"19 oorlogsbodems, tot zinken gebracht en ongeveer 300 schepen be schadigd. 1415 Vliegtuigen werden neergeschoten. Nieuws van Dinsdagmorgen Overloon is bevrijd. Ben colonne van het Tweede Britsche leger rukt _op_xan.- uit Deurne naar Roermond,in da Sector .aken vorderden de Amerikanen 3 k.a. De tegensiand~2'ër—Duitschers wordt nu sterker. LUCHTER ONT: Zware luchtaanvallen op Erunswijk, Hannover, 'Keulen en Kassei door honderden zware bommenwerpers. Do Duitschers maken thans gebruik van een schroeflooze-vliegmachinevooral boven Nederland en Nest- Duitschlanö, het is de U.S. 262, de Duitsche verwachtingen zijn nogal hoog gespannen. Tot nu toe is nog geen enkel geallieerd vliegtuig door deze machine neerge schoten, welke wel zeer snel is, maar niet vlug kan manoavreeren,-Eveneens is door de Duitschers een raket-vliegtuig gebruikt, dè II. E» 163,-welks de snelheid heeft van een afgeschoten granaat. De geallieerden hebben zich tot Oostenrijk gewend met een oproep om een tastbaar bewijs te geven, het Duitsche juk van zich ai te werpen, or mos ten comité 's moróen~opgericht voor hulp aan de geallieerden. De Pranscha bianenlandsche strijdkrachten hebben tot nu toe 120.000 krijgs gevangenen gemaakt. Xxxxxxxxxxx Zoekt bij Tushtgevaar onmiddellijk dekking. Omdat hij niet meer luisteren kan, geeft dit aan Uw buurman.

De Zwijger | 1944 | | pagina 2