D A GO L 1 -I IÏ S 21 I 5 U T S 3 1 I 0 I I N Geeft deze bnllexi-ns doer. 2 October 1944. Uitgave van -'de Zwijger-' in opdracht en in c,verleg net de L.O. "ieuws van Zondag 1 October Nederland: Van het Ned. front wordt slechts weinig nieuws gemeld. Ds sail lant ten Z.^van Nijmegen is verbreed. Ze activiteit van het'geallieerde le ger is erop berekend, de corridor zooveel ts' verbreeaen en te verstevigen. UestfrontZooals wij gisteren'reeds meldden is Galais door de Canadeezen veroverd. Calais is slechts 4-0 ic,a. van de Bngelsche kust verwijderd. Door het bezit van deze haven wordt het transport van oorlogsmateriaal en troepen voor de geallieerden vergemakkelijkt en kan net veel nindsr risico geschieden. Op een front van 700 k.n. bereiden de geallieerden zich voor op den grooten aanval tegen EuitschLand. Hevige Duitsche tegenaanval bij Belfort, des ondanks boekten de geallieerden hier terreinwinst. Italië: Voor de krijgsverrichtingen in Italië is hst weer zeer ongunstig. Savijano, op den weg naar Eoulogna, is door het Vijfde Britsche leger geno men Rusland: ia «Toego-Slavis werd ITegotin bevrijd. Over een front van 40 kt ra. langs de rivier de Brave wordt nu fel gevochten. Byoslo is door dé Russisch- Roemeensche troepen genoasn. D" Grieksche Regsering zetelt in bevrijd Grieksch gebied. Dultschland: In voorbereiding van den grooten aanval op Duitschland bombar deert de geallieerde luchtmacht onophoudelijk de aehtorwaartsche verbindin gen en het achterland van ds Siegfriedlinie, met 1500 zware bommenwerpers en honderden middelzware, "rare aanval met Hosquito's op Hamburg. Twee vliegvelden bij Ilünchen werden bestookt. In de efgeloopen weken wierp de geallieerde luchtmacht 30.000 ton bommen op Buitsch gebied. Volgens een Buitsch priester, die na twee jaar Duitsche gevangenschap, Is ontsnapt, soest men voor Churchill een gouden standbeeld oprichten, omdat hij de beschaving heeft gered. De Duitsche Minister van Landbouw Backe maakt zich zorgen over de voedsel positie van Duitschland. Hij verklaarde, dat de oogst in Duitschland slech ter -is dan het vorig gaar. Het broodrantsoen wordt verminderd; het suiker rantsoen kan neg tot December gehandhaafd worden. Nieuws van I'aandan 2 October: Nederland De tegenaanval van de Luitschers tusschen Nijmegen en Arnhem is mislukt, hoofdzakelijk door de geconcentreerde aanvallen van typhoons en bommenwerpers. Uitbreiding van net bruggehoofd ten U. van Bist. Ds Ca— r deesche troepen bij Turnhout zijn nog maar 50 k.n. verwijderd van het Tweede Britsche leger bij den Bosch. Testfront; Terreinwinst ten H.O. van Nancy bij de Sloezel. Fransche en Lme- rikaansche troepen zijn de voorste linies van Belfort genaderd. Bij de ver overing van, de Fransche havens door de geallieerden werden 82.000 Buitschers ïtrijgsgevangen genaakt. Duinkerken is nog de eenigste haven in Frankrijk, die in Duitsche handen is. Volgens da laatste tellingen werden in Calais 5.000 krijgsgevangenen gemaakt. In Frankrijk werd een grooten mijn., ont dekt, deze werd gebruikt voor de fabricatie van HesserschmidtsDcmh' de overhaaste vlucht van ds Duitschers was hst hun niet gelukt, deze fhbriëk volledig te vernietigen. In Franrijk werd een typisch bewijs voor de ijdel heid- van Goering gevonden. In Sevres, waar de alom bekende porceleinfabrie- ken zijn-, werd een servies gevonden met als opdruk de vele onderscheidingen en medailles van Goering persoonlijk. Nieuwe landingen van de Ingelsohen op drie GrLksche eilanden. Het is nu 61 dagen geleden, dat het ondergrondsch leger begon te V.'arschau. Sinds de laatste twee dagen süsiï is de toestand aldaar voor de Patriotten zaer eritzek. Het I'oolsche Comiti in Iloèkou erkent Can, Bohr niet als Opperbe velhebber, wegens zijn nisdadigsn en vroegtijcig-h oproep tot den opstand in Warschau. Duitschland: In Dtschl. zijn speciale scholen opgericht om jongs nazi'•s op te leiden voor de te voeren guerillastrijö onder de geallieerde bezetting. Deze zal speciaal gevoerd worden in ce steden. Het Costenrijksche volk is door de geallieerden opgeroepen om zich in hot geheim tegen de Duitschers te verzetten. In. Hedarland zijn in da afgeloopen weken 193 Duitsche vliegtuigen door de geallieerde luchtmacht omlaag gehaald, met een eigen verlies van twee jacht toe stellen. xwyxxx Omdat hij niet luisteren kan, geeft dit aan Uw buurman.

De Zwijger | 1944 | | pagina 2