3 j3 g. _i__i X -r A'il A. n. a u ,s J> u A A 3 X i n. 23 aept-onib-cr 19AA. Aitg2to van "do Zuijgor'in opdracht on' in cverleg not do L.O. EIguts van Acor.st2P Dmt-mcbr .tt.zT g emeii vrc-rdt is de toastend von d -.- restart van :.n luchtlanding slogan bij -rnhon zoor zorg-clijk. Bmrv'l ton It-.u. van Bijz-eg-m is in Britscho han den» po Duitschors slaagden. or tater in» Bist binnen to dringen. Oss on lieesch merd-m door hot fr.'e-mo Britscho leger bmot. jlm. Zr von Boxn-o :.-r ~3_pji_ over_jAn front van 3 ._kurm, jib,linns bereikt- Hot --r-r- vliorvold. in Oost- Prater.t "nit'dmoof "dgcrllioerdch "in .gebruik gononon. An~uTt'sch-j t-egmstand Irngs'krc itZfrriTindnovir. irrjrogon" is hog stoods" z--r~ stork. Do Duitschors hob tor. crgohcudor.,_togonnorrjnl_i.v.n tp-„.d kil..??, don groeten ~eg' vr. n B in dh o vf n, nAA^".A'i'j~h£3n."dlno'dT3ó'rin'vnn Jdo_vechtsrfVAe bui-tsöhV p'tsr.tsor'bri gnd'ö', dio hier ih:ïd"zó*t"nh'sV"''*is" vornir-tigc,Do cAg van Lcn'n near Ct'Gedèn- rodvflrg giö torch dents? "nog "nf "on" 'toe'"onder "Duitsch nitre illourvuurBost is nog in B-uitsche hr.r.do.n. _nngs dm lijn Bost/Ach 1.Indo 1 morden vorderingen ^•onrrkt. In Css viol co gorlliserden sen groot c opsizgulrats vnn vloosch on oador.o 1-ov.onsniddolon in honden. Do orr.r.roch ten 0. van do corridor dojor hot 'noordslijk g-edesïtc vrm_da.,.Am..i..ïlljJj .gestadig' Voortuin" d 3~richting rjm^ do~T!r'rS-;'Xn~"-ó~rschnu mordt nog stoods~vVf?;öoc'A;'ovocntbn. ConTABöhr "hé" "ft nu dfbeschikking over oor. or.dergrondsch log-or vr.n 250 non. In Italic* nc: kt hot chtsto leger vorderingen' sn str.r.t nu 12 k.n, ten IT.'.f. van Rini.ni, Ho t geallieerde Ho o f d krs n r t i o r in de Hidddlr ndsche ze--? rr.nc.kt b-ekmd, dot-in .J"-pniï troepen r ar don noorgolr-t on door -de Luchtmacht en door do vloot-over zVi ejor-lm onngovoord usze hebben tot taak, in sr-.nonv orking mot d°. troe pen ven laorsch-lk Tito, d-o buitscho troeren te verhinderen, zich uit Grie kenland terug te trekken. De Hin. van Ondom ijs G, Dolkestoyn maakt bekend: ïn ^pril 19^5 verd r.ou d" studenten loyaliteitsverklaring ter onder tee koning voorgelegd. Eet- grootst- d :el onzer studenten stelden echter zijn vcd er land eer..- plicht hoogc- den oen verlies van enkele studiejaren. Tij, die rol toekenden, zijn in do gelecm- hcid gesteld, collogo te velgen m ocadeninche graden, te verkrijgen. Tij, die niet toekenden, hebben hierdoor bogrijrelijkomijzo con groot.? cchtsr- stnn.d gekregen bij de tockenacrsDe 2 ego-mi ng kan over deze koes tie nog goen definitief oerdeel uitsproken. Tij zd' ochtm zoo spo-edig no golf. ik nn -> bov-i jding. in cve^lcg r.et do univ-msitnir-e instanties hierin cm beschik king treffen., g.. -ego.-.ring li *cht m nu reeds v-e.n oord col, dv t het rochts- g o voel eischt, d-t dozo voorsprong absoluut t. ai.:t crordt god cm". -iours v- n L ooi gr d en 23 c-opter.b.er g "foo-els uit vole bericht-en bleek, vr-erd de- to-stend voor de luc.ntl.endings- tro'open bij /jmhort zet h-et uur kritiek-ar. Hot goal li-.--orde Hoofdkwnrtier z?Tdda ton. slotte, d-"t Hnendegnr.cht de rosten vr-n hetTorst?, lir.itsefc-e lucht- lL.dingsl-ogor o var do Hi jr. toruggonoa-m zijn. Ven de oorsrronk.eli jk 3090 nen zijn or 20C-D in g.eslnegd, do Duidelijke over vrn do Rijn to ber-eiken. 'lij hebben pu zot hot Tree-de Dritsch? leger stallingen r.;.a de Zuidelijk? over vr.n dn. Rijn betrokken. D-c._corridor_.ir;_'Brobr.nt -erdt ore t r.ks h evi Buit scha tcge.nstc.nc voortdurend ui tg ibro id er. versterkt, .-qö raT~t m"~uvan... d'mi 1 lah'T^ghd-r—rmrcrrtmhcr.-nrTTc'h'S'stynd-"mn-o-hriTrrrmirn ',i'van do. cörri- doF^örd"'co'ntnot gênus^t nVt"hot*"C&nrdTssche iegc"r". Hist-olrcde'vrerd be vrijd. Do buit scha luohtru cht -vordt nu steeds actiever, m toroa drg----n ver loor zij achter 65 toast-ellen, bo Bngelseh-? sa ._uerikc.nnsch.-e lu'cht.nroht do- don. gisteren mot 1*100 zeu.rc bcmmon7.-0rr-c.rseng oio ld door ?50 jagers, aan vallen op -Duitsehlr-ndnlHeulen, Ik i.nz, Ludt-dgshnfon on Kassei Gok oen fabriek voor syntotischo b-mzine te Log hum -.v-erd gobombardeardIr. Be ierland rerd.en ao.nvnllon god: e.n op trainen or. andor-e vorkoorsaiddoIer. bij .vooldoorn, Dtroo, Ijnuidcn -en m-.ttri jk/T.eoïn de Hicd.ellandsche zee rerdon de.lnr.tst-? elf degen voortdurend landingen uitgevoerd op de brlrnrtiseho -"iland-en. Pegg het grootste van deze groep is veroverd. Vm.uiddag zal Hi- eistor ".hurchill -em uitvoerig -overzicht geven over h-t verloop- van corp. oorlor. Vernacht rordt, dat hij ongeveer tvion uur zr-.l sproken. xxxxxxxzx :c Inde.t hij niet meez-"luisteren km, geeft dit -aan :r buurman.

De Zwijger | 1944 | | pagina 2