1--.gelijks li-ouTrstuli-otir.. 2?-Leptomber 19^. Uitgave van "de- Zrijgor" in opdracht, on in cv~~l-ag mot de L.ü. Tlenzs van „inséeg _26 Sar to.tb or -iog steeds uoodon "teer zvoro gevechten bij janhen, de Duitschs legerleiding stelt alles in het a.ork, on arte uiterst belangrijke sleutelpositie te be houden. vccrel bij Gostorbnek is de strijd op zijn hevigst. In d-o corridor verd I-elncnd b-ozotGr de-onder.e fronton "(van ..ken to.'t fancy" is tïj"d?Tijk "eo i~to e s tr.iicTvT. n s'ta b i 1 is o t i o ingetreden. Ie bruggohoofcien Vftn Grave en Uij- negen zijn nu-vast in gevllieerde rrhdor. Ie rog vr.n linahoven neer Uijr.e- gen is ven vijand-en gezuiverd. Do slotoonval or Calais begonnen1200—te- rika. r.sche fc o me nn r p e r s deden ssa qraval.op iTnnkfurt, ludrigsha f-en on Gc- blotiz :*i_eu—s_ van "'oensdag ?7 ^orter.b-er In Ir .'.bent heeft het .'-.-eedo Iritschp leger onder ..e nero el Larorsy co I>os bereikt dicht .b ij ér ..nicacno grens en rel '5Tj* .n"UpToo vera ristêTl reh goHofnengin.sdogKiddrg__landuê r. tv.-'T".icTTTrh 7rêrgTranrPb-op'TvLTögtuig?n op oer. vliegveld ih óósf-Brèbrnt" net toevoer voor de zich in deze sector™ b d't isdh nd êr-tro e po nT *7T:Tr' he thfr oh ffbTj'P: ,r hh'dto* v'd rtf-ër^got n" o fx" Tc is T"h"ï"i iïv s 1 -- Ta rs"Tid bboéT'de- ^rnadsezon de ^ui tic hern in de binnenstad te rugged ron gen. 690 "Tljgsgev-engenén seraen reeds binnengebrachttervji.il 3500 ton acen op d-e "st d -eerden n o o r g o o; o p nlij UT.ncy h-e.bb ui d-j neriki-n-er. P iuitsche t-esnn-u-.nvr.ilen afg~sl-.gen. lij belfort plaatselijke r-ctivit^it l.a-er schatting ven hot ganlliotrd-o To o f c km a r t i -e r hebban de Tuitschors in do oorlog in het 'nst-en 80-0.Q00 zien verlor-en. 1100 .mc-ikss.nsche bombard-e nen te, vl iogtuigon begeleid aoor 500 jagers hebben aanvallen g-edoon op Csnr.- briick, —Zin en kranen. In Italic in hot chtste britsche leger over de co-ae-jlig o trokken, 1-3 8ussen stern nu over s -tl lengte van 80 k.m. over de - 3 j echo -..low -iksche grens, lulgsri jé hooft de diplom- tieke betrekkingen net ..ongerijo verbroken, in aèlgic heeft inister ierlot een nicuo kabi net gevormd,, varriri zitting hebben J-xtholieken, 5 lociolist--n5 iiborcr l--n, 2 '.ornunist ir. en 1 lid v-r de verzetsgroep. Churchill er. zoosov.-lt hebben besloten arn Italië c -n groot-ere zelfstnr.di.gh.'id too te ko.m-nTor zen z~l „hurchlllAin het l-g.orhuis e n verklc~ip,;...;".fl eggen ovn.ri.h-Jh verloor, v-a do oorlog. u? 'debatten zullen tvon dagen duren. '-'al-ungr i j.k_i -tr ar schuring 'latVde laatst- dogen het luchtnfveer hior ter plaatse danig- actief is v/nrrschuTJon ^ij iedore-r. nog -tons nadrukkelijk zooö.ro het geschut begint to vuren onmiddellijk dokking te zoeken in portiekon enz. l;'ot is lovonsgo- -. ril jk in d-e opor. lucht te. blijvna, -r.oudt Uk kinderen binnen. lerichton uit 'bevrijd gebied- Uit co vorschillTnae "verslagen-vanoogzgetuigen spreekt do geweldige be vordering voor hot ^,énj.lioera.e leg-er. en-is eonvoudigreg sprakeloos.over dit tot-.-ol g.-.r:o tori se orde "..ritsel", j leger. óveral heeft. d> bevolking onze bevrijders uitbundig ontvangen., Ir he-orscht oen volkomen geest van vor- brocd-ering tusschen de bevolking, on. jroorr.1 de jeugd, met de .amor i km on cn ïonnysVoorcl in Uijmegen, uolkc stad een zmar- tol heeft moeten betalen, tfcs de vreugde over co bevrijding enorm. Ie strijd om de spoorbrug hooft hi.-je- vele levens gekost, ëoen "ondr.g de - parachutisten geland roren, nas hot rel duidelijk, dat zij door de geweldige tegenstand der «.uitschers -er niet in konden slagen, de brug ongedeerd te veroveren, "'ij moesten daarom machten op versterkingen van het "...vesdo Grit ache leger, -it bereikte - i n s - dr.gr.-ddd: o" de stad. L-= onvrij ie oorcphnkeli jk opgezet ras om.de brug van de'stsd uit te. nemen, mislukte. Ir moest toen tot i--deren prijs een brug7 gehoofd gevormd ro^aen ar.n de overkant vrc' do ïïar.l. Lange vrachtauto's mot snelboo ten "reden voor. In groo te.ha> st.-serdt-r.-ongeveer driehonderd man te ?;ntev' gezet, on onder moordend mitra illeurvuur bereikten nog slechts 100 onzer bevrijders de overkant, loze onverschrokken kerels slmgdan er in, nv opruiming v-n da vijandelijke mitr: ilisursnesten, -oonbruggohoofd to vormen van 80 n. lengte on 7 ra. diepte. Intuscc-he-n vroren merikr^-nsche verst^-kinsstror.-p sn koelblo edig de rivier ovargzvommen. In zoo ging het tér, slo*- 3 33, ans s rit ounval v-n Uoórd'rsn. luid mot do bajonet en hot mos-on do brug los. !o guitscho^a r-erdan ar eenvoudigtreg afgesabola. 1-c brug ka." m ong-.ön-ord in or.zo handen- Cr^ct hij niet neer luisteren k; n,'. rooft dit_nUnJjuurmrn_,_

De Zwijger | 1944 | | pagina 2