-Dngoli jks Kienwstullerln 25 .e cut-ember 19-4. Uigave van D£ Z"-iI«rüi?.'in opdracht on in »verleg not de L.O. Geeft esse "cull2tins doer. Le.est onze instructie over, het- aankondigen der bevrijding,door hot lui den dor klckken. xxxxxzicxxxxxxx xx xx Kieuws van Zondag PA Do r>t ember Bij Arnhem zijn gisteren do luchttroepen,dl-3 zich in oen zoor precaire positie bevinden,door 1590 vliegtuigen van vorsterkingen voorzien 20--I not nieuwe menschappen -nis net allo neg olijke nat oriael.be stri jc.neent vooral bij Cosz.erb.esk nog steeds in h; vlgholö to~Bnkelo patrouilles van do luchttroepen zijn de Tiiju ovorgestcken en hebben contact gehad met voor hoedes van het tweed? leger.lyphoanjr.g--.re brachten net hun raketten Duitse mortieren tot zwijgen.Bij Udort word esn Duitse t ïgannonvul afgeslagen, van brugg.ehoofd werd gevormd en uitgebreid bij hot Lcholde-Küas kanaal ten Svan ustworpon. - Dij Kuncy opmars van .30 kmin richting Straatsburg.Lombardep.ent :n op ITeus s Kiinster on Bach-ant. - Do russen .steen nu vlak voor Riga an bevrijden ongeveer 3.30 plnctson. he Hongaarse grens in irnns sylvan ia ovorsc|prden. nieuws van He and-afmorgan 25 bo.pt-amber DUTrJi" GRBiS bïs Nijll-i<ïkiï üVDhJ^aiDDir/bdï::. Bb'TRIJD/'bij Ui jazgen) Het tweede Britse leger, via. do weg Ui jnegen-illasfis de euitsc grens ge- ncssjordDeel' word hier bevrijd.Dij ..rrit.-ci zijn nu poc-ls:" sehh.edoa da ri vier overgestoken on ïr-bbon do luchtlandingstroepen ven benodigdheden voorzien.Br bestaat nu dus contact tussen e-anheden van het tweed?, leger en da lucht troepenmar nog geen- verbinding met hoofdru.cht.be rivier word overgestoken in dugs ,auto-r-'.otorbcot .Do pr r.echutiston zijn erin gzslr-a. de Duitsers t beletten de Rijnbrug te vornialen,het is nog niet ?.-»k-?r Of zij in onze hinden is.het tweede Britse leger bezet nu eert smal front langs de zuidelijke o?v?t- ven de ^'ijn.Lo corridor in Brbant wordt voort durend uitgebruld en op hotsmalst? d-esl is hij nu 10 k.m.Dij Uinhoven is do corridor 30 k.'r.breed en loopt tct de .'.uid-b'ille.T.svtart.Lleor neer het zuiden rukt het tweede Britse leger op naar r.Isps=yciz, vaar vo.n het oerst Amerikaanse lager nog 10 k.m.voruijderd is.l'an noorden van ..ntverp-n trokken do Duitsers zich terug op ïurnhout.Uij Lochtorberg hebben enze troepen nu oen brugge hoofd over het Scheids-hans kcnssl.Afcon ligt nu onaor oeschi-ting van de 2^» n.m.houwitsers.Bij N'ancy m-erd' een Duits? t.-ganann- vr.l slager.ga. In is is zwaar go bombard erd Ze 13 rdagnacht warder. 3500 ton hommen gemorr.en op Duitse be voorrad ingnpuntrn voor hat- front te Arnhem o.a.oe loussBunster en Boeit-?.?.. - In Italië is hot achtste leger, door do Ooth?nlinie hoengabroken en door gedrcng-en. in de v o-vlakte .In hot centrum word ccn belangrijke -pas be zet ongeveer .30 k.r.t. van-Boulogne. -,31 gerrganisserde verzat van do Duitsers in üstland -en Letland loont ton sin-da .Baltinport is door da Russen veroverd.Da Duitse troepan g.-c-n hun volledige vernisziging tngonoot. In "inland zijn do Binnen b-ezigg do uuitsors uit Kinlanc te verdrijven. Ducminnlni werd door hen bezet. Dm. Y/arsch.u woedt nog steeds ee'n hovigo stri jd.Russische verbindings officieren zijn nu bij do poolse patriotten in V.'srschr.u. Rus-s-en -Roemenen zijn I long tri .1" bmnaage trokken. j.dmirnal Nimitz verklaard? :L-a CV-pansa vloot noet zich nu van d? i'hilipijno terugtrokken ;d faprnsn luchtmacht ir; hier gebrokr.Dij clo luchtaanvallen warden bij Ifcniil." 103 Japanso schepen vernietigd of zwaar beschadigd,, terwijl 450 j'.paa vliegtuigen werden, neergeschoten of op de grond vernield De Bngelse Koning heeft aan Koningin Kilhelnina d? orda ven ridder van de Kousenband verleend.Zij is de dorde vrouw,ra.n wie deze hoogste Bngolse onderscheiding is v-arisor.d. Omdat hij niet moer luisteren kan.g-osft dit r.n.n Uw buurnun. F\ r .»"a 1-

De Zwijger | 1944 | | pagina 2