UirtgSTe-van !,DB Z.<x-jGnR"in opdracht an in overleg löt is L,C, Geefs deze berichten door!! Ttt'JDDZ^CCnZCUJDIi Daar er.s van vals zijden hat verzoek bereikte or zekar sen exemplaar te ontvangen,hebben wii onse oplage verhoogdOnze middelen zi jn. échter steeds beperkt geveest.Geeft dus deze berichten door. Het nieuws van-"DP ZMIJGERVvoor iedereënli ;tr>: rrrrrrrrrrrrcrLXT7XTZX. Nieuws van Dinsdag 19 Seotenser: l'uur n.n; Het Brizsa zmaede leger-heeft contact reende ixjohtlandingstroepen. Rona Eindhoven wordt gevochten.Cp Haandag verden de landingen op nog grote-* re schaal dan Zondag uitgevoerd,Amerikanen overschrijder, onze grens bij Sit- tard.In Z-eeuvs-Vlaanderen staan de Canadezen over onze grens. De Regering heeft hulde gebracht aan het 'Spoorwegpersoneel dat over het ge- hels land de staking uitgevoerd heeft.Verder richtte zij oen waarschuwing tot alle Nederlanders ca cp hun hoede -te zijn voor de-bicherheitbdienst en. Landwachtdie ais bandieten aan het plunderen zijr..Ieder-heeft het recht zich net alle middelen daartegen te verdedigen,hen meot proberen a-oze mis dadigers te identificeren,zij zullen door de Regering streng werden _gesbrai 64-5nnSir.dho"3n door het- tweede Britse leger bezet.Landingen bij Lijnegen en Lenhen.Operaties een volledig -succes.Overigens nog maar een'voorproef wat de Geallieerden op dit gebied kunnen presteren,aldus de zegsman van het Geallieerde hoofdkwartier.Hen ooggetuigedie de landingen bij Grave beleefde, vertelde ons het volger.de "Het'-gas Zondagmorgen,zwaar motorengeronk boven óe stad.Opeens het was alsof d3 hemel zich opendeduizer.de parachutisten, oranje, rood en wit.leen fantastisch schouwspel! !De brug was na enkele uren in Geallieerde handen.Grave is bevrijd en viert feest.Reeds maakten de. tanks van het tweede Britse leger hier contact met de lucbtlandingstrcpcn. Op do tanks stcndsn"Lave Hilr.elmlna^Yalkehswaard,V?ghsl,st Csdenroede ctc. Nieuws var, "voensdazmor-ten ?0 denier-her: Het tweede Britse leger,dat in p uren ^8 k,n.oprukte,he3?S k.m.tcn zuiden var. Mijmagen de Duitse grene bareikt.Leze uiterst snelle opmars geschiedt door twee tankolcr.naseen rukt naar het Koorden over Grave,ce ander heeft Geldroo bezet.Kader wordt gemeld:DE *.r.l-.L BIJ Mï-JNBGZH BI?,BIKT/I"IBL"T5 LAN DINGEN'BIJ NIJNZGZN S2Ï «HSIISH/iJSRIKllvZII O VZRSu HP. IJ D B M LB BLx'fBB GRENS 3-lJ SITTARD.De opmars van het tweede Britse leger is de meest verrassende var. do gehei oorlog,zij werd mogelijk door de talrijke' luchtlandingstroepen die nu overal contact maken met hun Britse tanknakkors.Alle Duitse troepen ten Zuiden van de Rijn zijn practised ingesloten. Overige frontenAmerikanen $5 k.m.van Leu-aank bij Dürea.Letz is geheel om sinsela.Gar.dezen dringen door in de ncverwijk Van Boulogne,Von Runstodt is weer opperbevelhebber in het 'westen. Luchtaanvallen cp Eamm,Go'hlen2,ï?iesbaden en op «de *"rirpltz''net. bommen van 60C0 kilo. Ernstise waarschuwing van de Regering tse ehze r.anhen van 1S-50 jaar: Alle mannen van 1S-50 jaar worden hierbij dringend gewaarschuwd op hun nosda te zijn.De Duitsers ceogen een massaöeportal-le ran al onze mannen, Rauter heeft aan de Duitse l'olizei^rbeitocontrolv-diensten ?n de Ledemand - se pelitie opdracht gegaven alle manner, op straat,die zo heet bet"daa? maar rondlopen en niets te doen. hebben",op te pikken en naar Amersfoort te crenger Daarom wijst de Begc-rins co het volgende.: ljD-^s Nederlandse politie mag ondor~geeci beding hieraan medewerken, 2}Alle mannelijke personen tussen 16 en 50 jaar moeten zoveel mogelijk sllg gevaarlijke plaatsen vermijden.Dus blijft van de straat,Ga niet staan te kijken naar Duitse troepen.Deze aanslag op de kracht van ons valt: ir.oe. r.u in ieder geval «aislukken. Omdat hl.1 niet meer luisteren kan,geeft dit aan Tjw huUrrr.as 1 j

De Zwijger | 1944 | | pagina 4