Ysselsteyii! Nieuws- Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg47, nr. 33 14 augustus 2009 Van de parochie: Hoogfeest Maria Ten hemel opneming 15 augustus. Evangelielezing Lucas 1, 39-56 In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luider stemme uit: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naai* mi j toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is."En Maria sprak: "Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God. mijn reddendaar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat aan mi j _zijn wonderwerken deed Die machtig is en heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gave, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht. gelijk Hij had gezegd tot onze vaderen."Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was. keerde zij naar huis terug. Vlisintenties van 15 augustus t/m 21 augustus Zat. 15aug. 19.15 u. Di. 18aug. 19.00 u. OuderenkoorHOOGFEEST MARIA TEN HEMEL OPNEMING Jaardienst To Janssen-Spreeuwenberg en voor Thei Janssen; Toon Verheijen; Jeu KJeuskens vanwege zijn verjaardag en voor zijn echtgenote Nelly; Antonius Gerardus Verheijen; Jaardienst Pieter Verheijen en Maria Litjens; Dien Kleuskens-Wijnen vanwege haar verjaardag Wilhelmus Bollen, echtgenote Hendrina en dochter Maria; Gerard Fleurkens en overleden familie Fleurkens- van Staveren; Mia Macssen-Mulders namens de buurt Immenhof Misdienaars: Zaterdag, Dinsdag, 19.15 u. Kevin van Hoof - Tom Jenniskens 19.00 u. Veerle Claessens - Sven Knapen 'i*

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1