Redactie: 10. e jaargang, no: UZ r 12 september'1980 46 Zaterdag: Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Zaterdag: II o 30 19.00 0.00. 0.00 8.00 19.00 14*30 uur: uur: uur: uur: uur uur: uup\: uur: uur: uur: 19.00 uur: AROCHIE H. OPA o Week van 13 tot-20 september 1900. HoMis v. Gerard,-Maria ïïim en Jan Spreeuwenberg* Ho Mis v. overl. fain. Geurts - v. Dijk. s„ Gesto/jrgt. v. Hubertus Maessèri en Josepha Maessen-Swinkels Jrgto v. Jacob Art Sov'v~*g Ho-Mis v. Truus. Klëuskens Franssën. HoMis v.vJacob Flinsenberg en Martina Munsters - Keunen. Maanddo tA Toon Marcellis. Jrgto v. Maria Vergeldt Burgers* Maanddo v» Toon Franssen. HcMis_.uit dankbaarheid bog0"v. het huwelijk van Anita van Gassel en Jan Verstegen. - H.Mis v. Bet rus Johannes" Rongen. MisdienaarsZaterdag: 19*00 uur: Joost v, Elzakker en Jos Bovee1 - Zondag: 0.30 uur: Ko Flinsenberg en Francis v.d. Hoff. 10.00- uur: Rob Koonings en Rpel Emonts. 1,1.30 uur": Peter Peeters en Wilfried v. Dijk. Weekdagen: Willy Hendriks en Karei Dekkers. N.B. We hebben tot nu toe nog maar 4 dames die zich opgegeven hebben om voor de lezingen te zorgen. Zijn er echt niet meer? En de (jonge) heren? MEDEDELING VAN DB DORPSRAAD - Do dorpsraad is voornemens, een mspraakgroop te formeren inzake het Streekplan* Belanghebbenden kunnen zich voor deelname hieraan, opgeven' bij de Dorpsraad. PAARDENVERZEKERING Woensdag 17 en donderdag 18 september worden 1 s namiddags de paarden geschat. De eigenaren worden verzocht hun paarden aan huis te hebbgn*. Zo niet, dan wordt 10,- bij de premie gerekend. De premie bedraagt 1 TOURKLUB YSSELSTEYN yae worc]t klubkarapioen 1980? Deze vraag zal zonaag a.s. be antwoord worclen, wanneer het tweede gedeelte van de klubkampioenschappen 1980 verreden wordt. Dit gedeelte bestaat uit een tiydrit, waarbij het gaat om eon voor- ag onbekende afstand af te leggen met een gemiddelde snelheid van 25 km. per uur. Degene die dit gemiddelde het dichtste benadert mag zich winnaar van het dagklas sement noemen. Of hij ook de eindzege in de wacht zal slopen, is afhankelgk van zijn in de orientatierit behaalde resultaat. Het tussenklassement ziet er als volgt uit: 1. Th. Vollenberg 2. M.Luyckx 3* H.Willerns 4* H.Raaymakers 5. A.Aarts. Ook de leden die het eerste dool niet gereden hebben kunnen a.s. zondag deelnemen aan de tijdrit, hoewel zij kansloos zijn voor één der ereplaatsen in het eindklasse ment. De eerste renner zal om 9.00 jjur van start gaan. Plaats van vertrekloods bij de L.L.T.B. Iedereen wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. OUDERVERENIGING - KLEUTERSCHOOL oDonderdag i 8 en vrojdag 1 9 september hebben de kleuters vrij. Ze hebben na-zomervakantie ■- ge!d en goede raad Vrijdag: I 9*00 8 o 30 10 o 00. i Y sselsteyns

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1