i Redactie: e no: 18 5 augustus 1980. 42 PAROCHIE H.ODA. Week van 16 tot 23 augustus. 19.00 uur: a) Jrgt. v. Maria Verhoeven0 b) Jrgto v. Piet Verheijen en Maria Litjens. Weekdo v. Marian v. Haperen. H.Mis Vc Piet Willen&So H.Mis uit dankbaarheid t.g.Vo het 40-jarig Priesterfeest van Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Pater J. de.Hosson, verzorgd door het gemengd koor Vivace. 8.00 uur: H.Mis voor Martinus Bos en Johanna Bos - v.d. Heuvel. uur: uur: uur: 8.00 8.00 8.00 19.00 19.00 uur uur: uur: uur uur: H.Mis H.Mis H.Mis H.Mis H.Mis v. v. V. V. V. Toon Marcellis Jacob Arts.' Sjang Geurts. pverl. fan. Wismans - Jan Spreeuwenberg. Droessen - Gooren. MISDIENAARS VoorlopigèliistVZaterdag: 19.00 uur: Wilfried v. Dijk en Zondag: 10.00 uur: Rob Koonings en Joost v. Elzakker. 11.30 uur: Peter Ko Flinsenberg. - MEDEDELING: Maandag 18 augustus is er geen avondmis, wel fs morgens om 8 uur. Willy Hendriks Peeters en BEJAARDEN VEREN IBM G De Picknick middag, die 24 juni door weersomstandigheden niet kon doorgaan, zal nu gehouden worden op dinsdag 19 augustus a.s. op het terrein nabij het Schuttersveld. Aanvang: 1 3«00 uur-. Bij slechte weersomstandigheden wordt dit ver schoven naar donderdag 21 augustus. Degenen die hiervoor interesse hebben behoeven zich niet meer op te geven, en kunnen op eigen gelegenheid er naar toe gaan. Deel nemerskaarten zijn niet nodig. Degenen die deel nemen aan de Passiespelen a.s. zondag móeten er voor zorgen om on half twee n.m aan de kerk te zijn, daar staat de bus klaar Denk er aan de. bejaardenpas niet te vergeten; zender deze wordt -geen 250 reduktie gegevm op de entree. TENMIS VEREN I GIN G YSSELSTEYH 0p :.zai-erdag 6 september van 12 tot 6 uur zullen we een gezelligheidstoernooi" spelen tegen Oostrum, voor dames en heren senioren. Gespeeld wprdt te Oostrun op 2 banen. Opgave vóór 25 augustus bij'P. Litjens, tel. 244. Bij een te grote opgave wordt er geloot. Volgende week donderdag 21 au;,, wordt weer begonnen met de jeugdkompetitie. Zie de indeling op de baan. Maandag 1 sept. a.s. begint weer het volleyen in de .Gymzaal. We doen dit jaar met 1 team mee in een z.g. veteranen kompetitie, die gespeeld wordt op de zondagmor gen. Bij voldoende liefhebbers kunnen we fn volgend seizoen met 2 teams deelnemen, dus aigs er nog sporters zijn die graag eens willen volleyen zijn ze van harte welkom. De eerste oefenavond is dus maandag 1 sept. om 8.30 uur in de Gymzaal o.l.v. H.Jacobs De kosten bedragen ca., 50,-/seizoen, en nieuwe leden graag vooraf een berichtje bij: Emonts, Litsenbergweg 8a, -tel. 590. V. Z.O. YSSELoTEYN E.O. Maan(3ag -j 3 augustus houden wij vergadering in café v. Dijk om 20.30 uur. Wij verwachten zoveel mogelijk leden. Het Bestuur. geld en goede raad 8.30 10.00 11 30 Vfi T T 7? V i Y sseisteyns Nieuwsblad fee

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1