BffÓSHIB..''K?., OPA» -Week van 14 tot 21 juni 1980- Zaterdag: 14.30 uur: H.Mis uit. dankbaarheid "bgvhet 25-jarig huwelijk.. j van ..Toon van Ooi en Nolda Althuizen.* - _y ...1.9?'00.. uur: II,Kis voor Jan Beren, Zondag: 8.30 uur: Jrgt. v„ Pranciscms v. So.est en.Anna vv Soeót-v.Bracht. 10.00.uur: H.Mis i.e.vs (Jerardus tot bjjz. intentie. 41 -9 3.0. uur: H.Mis -v. Gerard -Vuilings" en-Hendrika Janssen;.,"' Maandag: v-.. 19-00 uur: H.Mis voor Nic. b. Beers, Dinsdag: 8,00 uurH.Mis- v.0 oyerl. fam.Mulders -ÏMaessen. Woensdag: 8,00 uur: Gest* gh;\;SI« voor Godfridus Vermeulen en Gertruda Jentjens. Donderdag: 8,00 uur: Maandd. v„ Toon Pranssen, Vrijdag: -14.00" uur: Ho Mis uit "dankbaarheid jj.g.v. het 25-jarig huwelijk. - van Piet Deters en Laura Koppens, 19*00 uur: Maandd. v. Mevr. Coenen - Sprc-euwenberg. Zaterdag: 19c00 uur: K,I» uit dankbaarheid voor Dam-, Claessens - Maessen. MISDIENAARS Zaterdag: 1 9.00 uur: Peter Poe ter-s. Zondag: 8,30 uur: J-oost w Elzakker en'Wilfried van Dijk. 1-0.00 uur: Willy Hendriks en Richard*Juwett11.30 uur: John Michels en Rob Koonings. Weekdagen: Francis- v.d. Hoff en Ko Flinsenberg. L0URDES KOMIlË In de week van -] g t/m 2.1 juni 1980 zullen wij i.p.v. de jaar- lijkse bloemen aktie, waar B, e:i W geen vergunning meer voor afgeven, een deur aan deur kollekte houden waar wel een vergunning voor is verleend. Het Lourdes komité hoopt dat ook U, doze kollekte van harte ondersteund zo dat wij in 1981 weer een groot aantal zieken en gehandicapten een gratis Lourdesreis kunnen aanbieden.. Inwoners van de gemeente Venray: HELPT ONS HELPEN! I Kontaktpersoon voor Ysselsteyn: L. Pouwels, Puttenweg 16. lE^iNlISVEl^IGI^G De vereniging is van plan een onderlinge tennis kom petitie te organiseren. Dames en heren in een aparte indeling. Alle senioreieden nemen hieraan deel, diegene die geen interesse heeft kan zich afmelden bij W. Willems, tel. 393, en bij Mevr. 8*Schepers, tel. 506. De afmelding geldt tot 18 juni, niet afmelden houdt automatische plaatsing in. Over het hoe en wanneer te spelen, komt t.z.t. een bericht in het,.Y.N.B. geld en goede raad V f r v -fi

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1