a Redactie: ia e jaargang no: 29 T6 mei i980» Zaterdag: 1 5.00 1 9.00 uur uur: Zondag; Maandag Dinsdag 8. 30 I 000 uur uur: uur uur uur 1 3« 30 uur; Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag; 8.00 8 c 00 1 9o00 1 9 c 00 uur: uur uur uur: RARQCHIE PL OPAo Week van 17 tot 24 mei, H.Mis voor.J, Eeren. HoMis voor Fcm. Mulders-Maessen. Opgeluisterd door het Gemengd koor Vivace.met De Deutsche Hesse van "Schubert met koperbegeleiding t.e.v. onze Gasten uit Beieren. H.Mis vóór Jan Jaspers. Jrgt, v. Petrus Janssen-en Anna Janssen-Smeets en H.Mis voor overl. ouders Poels-Jacobs én kinderen. - H.Mis "uit dankbaarheid H.Mis voor overl. fam. Arts-Heidens. H.Mis voor overl. /parochianen:- Jan Eeren, Toon Franssen en Mevr 0 C o en en--S pr e o uwen berg Hhis tgvhet 50-jari g huwe lijk van dhren mevr, Janssen- Spreeuwenberg: Maan d dvMevrC o enen-Spreeuwenberg Ho Mis v0 bijzondere intentie. Maanddvc Nic. v, Beers. Gesto jrgto v. Hubertus Koonings. Misdienaars: Zaterdag: 19c00 uur: Joost v. Elzakker en Wilfried van Dijk. Zondag: ^8.30 uur: Willy Hendriks en Richard Juwetta 10.00 uur: John Michels en Rob Kooningsc i1.30 uur: Francis v.d. Hoff en Ko Fiinsenberg. Weekdagen3 Rob van Ass en Peter Peeters* Mededeling Kinderkoor: Wil het"kinderkoor Zondag 18 mei cm 10.00 uur de H.Mis komen zingen. AAN DE INWONERS VAN YSSELSTTCYKT Op het ogenblik dat j dit leest zijn er ruim 50 gasten uit ons "Partnerdorp" .Bonn- ruck (Beieren) op bezoek in Ysselsteyn. Samen met hen en hun gastgezinnen is*er vanavond een gezellige avond in het Gemeenschapshuis, waar U allen hartelijk welkom oent. De muziek zal worden verzorgd door uw Yssólsteynse blaaskapel W De Smelebloa- zers"Tot ziens vanavond in het Gemeenschapshuis. Kunt U vanavond niet, dan is er morgen, zaterdag 1? mei een grote BEIERSE AVOND met blaaskapel "Die Holzackerkapelle" uit do Rips, eveneens onder leiding van Wiet v.d. Hoff. needs enkele keren zijn wij met groepen naar Bonnbruck geweest en de gast vrijheid aide?.ar ondervondenc Laten wij onze gasten uit Bonnbruck een paar onvergete lijke dagen bezorgen in YsseSsteyn. Inwoners van Ysselsteyn laat dit blijken door Uw aanwezigheid vanavond of morgen (zaterdag). Nogmaals tot ziens in het Gemeenschaps huis. BEJ AARDENVERENIGING Maandag a«s. 19 mei kienen we weer om half 'twee n.m. in het Ge- meenscnapshuis. Mogen we U er nogmaals aan 'herinneren dat er gelegenheid is voor r -ave voor de reis naar Bokrijk tot uiterlijk 25 mei. VEEVERZEKERING Deze week wordt er premie afgeschreven bij de RABObank van de meischat tmg, plus de premie van de bijschatting van jan. tot mei. De premie bedraagt -J geld en goede raad II 30 19.00 8 o 00 u. - WM W» M V v V O é«l U O. XX XX V V

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1