Redactie: MÉDSttft ie e jaargang no: 22 21 28 maart 1 S80 DE GOEDE WEEK Zaterdag: 19. .00 .uur Zondag: 8. .30 uur 110. .00 uur: 11 ,30 uur Maandag: 19. ,00 uur Dinsdag: 8. .00 uur: Woensdag: 8, .00 uur Donderdag 15. .00 uur 19. .00 uur: Vrijdag: 19. ,00 uur: Zaterdag: 21 .00 uur Zondag 9. .00 uur 1 0, >30 uur PAROCHIE JK. OPA,. Week van 29 maart tot 6 april. HoMis uit dankbaarheidp KMd.s ,.vo overl. par. Jan Eeren, Toon Franssen en Mevr, Co enen - Spreeuwenbergo PALMZONDAG Voor de HcMis zegening van de Palmtakken* GestJ Jrgto v, Antoon Verheyen, HcMis Vo Gerardus en Maria Spreeuwenberg en voor Jan er. V/im Spreeuwenbergo HoMis Vo- ovorl» faiiu Mulders - Maessen. H,Mis v< Jacob Arts- HcMis Vo Martien Hendriks. WITTE DONDERDAGr Boeteviering en HoMis voor kinderenD Intentie: voor nieuwe priesterroepingen* BOETEVIERING en Dienst v. Witte DonderdagIntentie:- voor onze paus en bisschoppen en voor alle priesters. GOEDE VRIJDAG: Boeteviering en Dienst v* Goede Vrijdag* Wijding van de paaskaars en hot doopwater en de paasnacht- wake1 0 HJlis Vo Johanna Smeets - v, Asten. EERSTE PAASDAG Gest. jrgt0 ve Albert Poeters en Gorarda Peeters - Ewals en voor Harrie Ermens. H.Mis uit dankbaarheid b,g,v» hot 50-jarig Priesterfeest van Erru Pastoor J. Janssen. MISDIENAARS: OPGELET!Zaterdag: 19.00 uur: Kob Ass en Wilfried v. Dijk» Zondag: 8.30 uur: Rob Koonings en Joost v» Elzakker. 10.00 uur: Richard Juwett Peter Peeters. 11.30 uur: Willy Hendriks en Francis v.d. Hoxf. Weekdagen: John MTchels enKi>5Fl-insenberg Wittê Donderdag: 15*00 uur: Rob Koonings en Joost v. Elzakker* 19.00 uur: Richard Juwett en Peter Peeters. Goede Vrijdag: Rob v. Ass, Wilfried v. Dijk en Willy Hendriks. Paaszaterdag:* John Michels en Ko Flinsenberg en Francis v.d. Hoff VASTENAKTIE: De komende week is de laatste inzameling voor ons vastenaktieprojekt Laten jong en oud samnn zorgen dat het weer oen geslaagde aktie wordt. Dat zal onze Paasvreugde en die van do mensen in Zaïre verhogen. Goede Week, BIECHTGELEGENHEID: Naast de twee boetevieringen is er ook gelegenheid, tot persoonlijke biecht waarbij we op heel speciale wijze vergeving krijgen van onze zonden en waarbij we ook de genade ontvangen om'met meer kracht onze tekorten aan te pakken en te verbeteren. Daarom is er biechtgelegenheid op maandagavond na de H.Mis tot 8 uur en op dinsdagavond van 7 tot 8 uur n.m.« Hopelijk nemen ook zeer veel parochianen aan de andere diensten in de Goede Week deel. Hot is immers do bel nngrijks t e we ok van he t gehele jaar. Lot ook op de aanvangstijden van de diensten op Paaszaterdag en op 1e Paasdag.. UURWERKNamens het kerkbestuur en namens de hele gemeenschap van Ysselsteyn illen wij« hot Moterkomito van harte bedanken voor het fraaie verlichte uurwerk dat zij de kerk hebben geschonken-, Dank zij hun aktivitbiten habben we al meerdere mooie aanwinsten gekregen .o Heel hartelijk dank. Zie Vervolg Kerkberichten) öefd en goeds raad isselsteYïis

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1