D Redactie: ürfT ie e jaargang no: 17 22 februari 1980# PAROCHIE H.ODA. Week van 23 februari tot 1 maart 1 980. Zaterdag: 1 9 - 00 uur H.Mis v. overl. fam. Janssen - Thielen. Zondag: 8.30 uur H.Mis v. Peter Johannes Philipsen. 1 0.00 uur Gest. jrgt. v. Past. Hillebrandt, 11 .30 uur Jrgt. v. Harri.e Peeters. bandag: 1 9.00 uur: H.Mis v. Jan Spreeuwenberg. .ow.nsdag: 8.00 uur H.Mis v. overl. fam. Linders-Pouwels Woensdag: 8.00 uur: H.Mis v. overl. fam. Swinkels - Jeuken. Donderdag: 8 - 00 uur H.Mis v. Martien Hendriks. Vrijdag uur H.Mis t.g.v. het 25-jarig huwelijk van Jan Winnen en Mien van Well. - - - - 19.00 uur Maandd. v.Mevr. Coenen - Spreeuwenberg. Zaterdag: 1 900 uur Jrgt. v. Petronella v. Well - Thoone. dis dienaars: Zaterdag: 19*00 uur: Rob v. Ass en Wilfried v. Dijk» Zondag: 8.30 uur: Rob Koonings en Joost v. Elzakker. 10.00 uur: Richard Juwett en feter Peeters. 11.30 uur: Willy Hendriks en Frnacis v. d. Hoff* Weekdagen: John Michels en Ko Flinsenb.org. MEDEDELINGENVastenbfief vcdNederlandse Bisschoppen. De vastenbrief van de Neder landse Bisschoppen is voel te lang om in de kerk voor te lezen. Het is wel de moeite waard om die thuis te lezen. Achter in de kerk liggen ze en die kunt U meenemen om thuis te lezen. A.uTb* niet meer dan een per gezin! v-• -STENAKTIEN: Zoals elk jaar wordt er in het hele land weer een grote vastenaktie ge- "Lrd voor onze missionarissen die werken in de ontwikkelingslanden. Vorig,jaar was Let een geweldig sukses. Hoponlijk wilt U dit jaar ook allemaal weer meewerken om doze aktie te doen slagen. U ontvangt weer twee zakjes. Do eerste inzameling is zondag 11 maart en de tweede 8 april. We hebben als projokt gekozen: Ondersteuning van hot werk vrrci de inlandse zusters van de H.Familie, voor hun ziekenhuizen on scholen in Zaïre (voormalig Belgisch Kongo), waar zij werkzaam zijn in twee bisdommen. U zult nog meer van hun werk vernemen van een missionaris die hierover komt .preken. Achtor in do kerk komt dan weer do bus te staan waarin U uw bijdrage kunt deponeren. Bij voorbaat hartelijk ank Maandag 25 februari is er om 19-30 uur weer kienen in cafe van Dijk. Mevr. Michels zal. .deze keer aanwezig zijn. Voor do agrarische avond op 25 februari kunt U zich nog tot- 23 februari opgeven bij Mevr. v, El zakker, tel. 565- De avond begint om 20.00 uur in zaal "In Den Engel". Onderwerp: film "Ik leef nog", veiligheid in de landbouw,waarna "iskussie. Hierna zal Dhr. C. Lebons nog over do bedrijfsvorzorgingsdienst praten. Onkosten 2,50t GEMENGDE ZANGVERENIGING nVIVACE" Willen de dames op vnjcag 2.9 februari om 2 uur n.m. H.Mis komen zingen voor het 25-jarig huwelijk van Winnen-v. Well. geld en goede raad - •- - - - - - 1 4 0 00 ïeuws

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1