Y sseiste^j IN ieuwsblad Redactie: 17e jaargang no: 17 November 1978. 3. PAROOHIE H.OPA, 33e Zondag door het jaar. 8.30 uur H.Mis voor Jan Geurts en overleden familie, 10 uur Hoog mis gesticht jaargetijde voor Gerardus Vullings11.30 uur maand- dienst voor Hubertus Koonings. 8 uur maanddienst voor Maria Verhoeven- Arts. 8 uur leesmis voor Maria Vergeldt- Burgers. Woensdag: 8 uur maancBLenst voor Hendrika Vullinga- Janssen. Donderdag:8 uur leesmis voor Peteronella Stiphout- Poels. Vj^-Jdag: 8 uur leesmis voor G-erardus Coenen, 19.30 uur H.Mis 'voor de le vende en overleden leden van "de L.V.B. Zaterdag: 19.00 uur H.Mis voor Petrus Janssen en Anna Janssen- Smeets. j:i'-Zondag: 8.30 uur Robert Stevens en Francis v.d. Hoff, 10 uur John Michels en Willy Hendriks, 11.30 uur Henny Michels en Rob Koonings. Be mis die vorige week uitgevallen is, zal de volgende week gedaan worden. Zondags Maandeg Dinsdag: L.V.B Langs deze weg nodigen wij al onze leden uit voor het bijwonen van onze feestavond op Vrijdag 24 November a.s. Wij beginnen deze avond om 19,30 uur met een H.Mis in do parochiekerk. Aansluitend volgt hét verdere programma in het Gemeenschapshuis. Bit is als volgt: •- Opening door de voorzitster; --Aanbieding van koffie met een krentenbol; - Optreden van de cabaretgroep, 25 personen, BOERENBONT en ANTIEK; - Pau ze- met koffie en vlaai, en verkoop van de lourdesloten;' - 2e keer optreden cabaretgroep- Sluiting. We hopen veel leden op onze feestavond te mogen begroeten. Aan de tentoon stelling IJSSELSTEYN LEEFT, zal ook door de L.Ê.B. worden meegewerkt. Kom allemaal Zondag 19 November een kijkje nemen in het Gemeenschapshuis, en zie wc~er in IJsselsteyn leeft. Do contributie f.25.voor 1979, kunt U beta len via de Rabo-bank mét duidelijke vermelding van naam en adres, of bij oen van de bestuursleden. BE JJUiRDENVEREN IG ING Maandag a.s,. 20 November, weer kienen in het Gemeen schapshuis, aanvang 1.30 uur FANFARE en DRUMBAND-i „t -u -i n r - Willen bestuur en leden Zondag 19 November om 10.45 uur in het Gemeenschapshuis bij elkaar komen voor do muzikale medewerking bij de opening van "IJsselsteyn leeft". ,D.V. IJSSELSTEYN. A.s. vrijdag 17 November houden wij onze jaarlijkse zicht- tentoonstelling in het Gemeenschapshuis. Opbouwen vanaf 1 uur. Inzetten vanaf 6 uur tot 8 uur nm. Een heel varken als prijs, en er is tevens een moo ie loterij aan verbonden. Opengesteld voor iedereen. Op zondag 19 November neemt onze vereniging deel aan de tentoonstelling IJsselsteyn Leeft. Is er even tijd loop dan ook even binnen en ga eens een kijkgs nemem wat er zoal in ons dorp te beleven is. S9ld en goede raad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1