DIT IS UW GEMEENTE. TURFSTROOISEL: L.L.T.8. voc: Ysselsfeyn mededelingen f -Tjo 53-90 Ka'koenkorrel 1 f 61.10 Kaikoenkorrel II 59.90 129--- Siachtkaikoenkorrel lil 58.60 45-50 D.MV.-groen 182.10 46 <,20 Baby-ka;verkorrel 'n.80 41," Weidekorrel 41,90 Rundvee korrel stand 36.60 3o,60 Rundveekorre! energie 35.10 39.40 Welöekoekies 53*20 Runtiveekoek stand 5°a 30 F^undveekoek E.R 49-20 Mineralen korrel 38.10 49o70 Mineraienkcekjes 58.90 Rundveekorrel 1 7Vi 5.9,80 Biggebatterijmeel. 58'l-o minimaal Onder dit motto organiseren L,V«B» en L»L.T0B0 voor haar leden gezaraelijk sen inf or- .v^tieavond over de gong van zaken binnen een gemeente, voor wat bestreft verorde- iij.ngenbesteniv.ingsplannen enz© Vindt U dit alles nogal ingewikkeld, kom dan eventueel met Uw echtgenote naar deze avond, die" gehouden wordt op WOENSDAG 8 November 1978 in Zctctl -Rool-anzifl^...- Aanvang 20*00 uur® Voor nadere informatie zie mededelingen LCV.B# in KLEIN en GR OCT V:SRPAKK I NG BLOEMBOLLEN voor een FLEURIG R JAAR ,1. L. L« T, B0 - afd. Bedrijfsgoederen. Deze week brachten wij in rekening per 100 kg. voor de voornaamste producten, voor eenheden boven 1 000 kg. exclusief B.7.W. franco boerderij en af magazijn. Bahy-blggenmeei Baby-biggenkorrel Biggenopfokkorrel Biggenstartmeel Biggenstartkorrel Siachtvarkensmeel Siachtvarkenskorrei Zeugenmeel Z^ugenkorrel Opfokmeel 1 Voll. Opfokmeel II Voil. oatterijmeel Catterijmeel extra Braadkui ken korrel Braadkuikenkorrel wit 5Arc90 Bovenstaande prijzen zijnde basis-butkprijzen. Toeslag gezakt product f. !00 kg. Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg. Bij één bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags voor de da-twm„van levering voor de middag gedaan te zijn, anders wordt rnet 10 ct. per 100 kg. verhoogd. Zakgoedbestsllingen dienen in de week van bezorging uiterlijk op maandag: binnen te zijn, om op wqensöag en donderdag bezorgd te worden, 1000kg. 2500 kg. -.10 6000 kg. -•20 10.000 kg. I

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 3