Redactie: 27 October 1978, ^O.e. 2ondag door het -iaar° Zondag; 8,30 uur jaargetijde voor Renier, Antoinette en Jo Swinkels930 uur jaargetijde voor Jan Litjens, 10,30 uur Hoogmis uit dankbaar heid bij het afscheid van Pastoor Janssen, Maandag; 8 uur loesmis uit dankbaarheid v..r de fam.Vogels- Jeurissen, Dinsdag; 8 uur leesmis voor de overleden familie Pouwcls- Vousten. Woensdag; 8 uur H,Mis voor de familie Horrevoets, Donderdag;8 uur leesmis voor de overleden familie Willems- Maessen. Vrijdag; eerste vrijdag van de maand, 8 uur H.Mis t.e-.v, het- H.hart van Je- - zus voor de overleden familie Verheyen- Verstegen, terdag;14.00 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 25- jarig huwelijk van Bouwmeister- van Zuylen, 19-00 uur Jaargetijde voor Jozefina Wis- mans- Droescn. Migdixmaars^ Zondafi. g.30 uur John Michels en Willy Hendriks, 9.30 uur Heniiy Michols en Rob Koonings, 10,30 uur Robert van Ass en Richard Juwett, Robert Stevens cn Francis v.d. Hoff, De opbrengst van de collecte van Missiezondag was f.1058,53. Hartelijk danlc /iffSCHBJ]?.. .van jn verband met het afscheid van Mijnheer Pas toor, zullen er a.s. Zondag 29 October in de H.Mis van Half 11 enige plaat sen gereserveerd moeten worden, en. wel als volgt; de linkerzijbeuk zal gere serveerd worden voor de leden van de fanfare, en de eerste 3 banken aan beide kanten zullen, gereserveerd worden voor familie van de Pstoor en genodigden. Wij vertrouwen er op dat de parochianen hiermede rekening zullen houden. Wij maken er U nogmaals op attent de gelegenheid om afscheid van onze Pastoor te nemen tijdens de receptie in he-t Gemeenschapshuisvan 11 .30 - 13.00 uur. Hot kerkbestuur. Maandag 30 October is er om 19.30 uur kienen in cafc van Dijk. Van het bestuur zal deze keer Mevr, Hendriks-Verhoeven aanwezig zijn. In de maand No vember zal Mevr. Hendriks-Verhoeven tel.528, de zieke leden in het ziekenhuis bezoeken. Zaterdag 28 October is er om 19,00 uur een H.Mis voor Mevr, Vulling; Janssen, besteld door de L.V.B. Wij zouden onze leden willen vragen deze diens zoveel mogelijk bij te wonen. BoekhoudcursusVoor degenen die deel uitmmaken van de gespreksgroep Agrarische Vrouwen, begint Maandag 30 October om 13.50 uur in zaal Roelanzia de boekhoudcursus. Voor de anderen belangstellenden die zich ook opgegeven hebben wordt deze cursus in het voorjaar 1979 gegeven. Data en plaats zullen tijdig genoeg bekend worden gemaakt. DORPSRAAD. pe dorpsraadsvergadering zal worden gehouden op Donderdag 2 Novem ber a.s. om 8,00 uur in zaal J.Bos» Agenda; 1.Opening; 2.Notulen; 3Ingekomen stukkon en mededelingen; 4.Deelna me aan de manifestatie "IJsselsteyn leeft"; 5,Opzet van de kermis 1979 e.v.j 6,Ontwerp subsidieregeling dorps- en wijkraden;7fat doen we met de zonnewij zer; 8.Do bloembakken op de parkeerplaats voor de kerk; 9.Stand van zaken wo ningbouw in IJsselsteyn; 10.Rondvraag; 11.Sluiting. I cjsid en goede rar.d I I

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1