Redactie: üüdJUUUÜ UdJUUm 16 e jaargang no: 51 20 October 1978, PAROCHIE H. OPA, 29e Zondag door het .jaar-Wereldm i ssi e zondag Zondag: 8.30 uur H.Mis uit dankbaarheid, 10 uur Hoogmis jaargetijde voor Maria v.d. Weyer-Martens en dochter Catharina en zuster Gemma, 11,30 uur H.Mis voor Hendrika Vullings- Janssen besteld d.d.buurt Maandag; 8 uur weekdienst voor Hendrika Vullings- Janssen. Dinsdag; 8 uur leesmis voor de overleden familie van Dijck- Driessen. Woensdags 8 uur- maandienst voor Hendrika Vullings- Janssen. Donderdagss uur leesmis voor de overleden familie Vigels-Jeuriesen, 13.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Gerrits-Keysers -""^ri jdag; 8 uur leesmis voor Louis, Harrie en Jacob Arts, zaterdags 19.00 uur H.Mis voor Hendrika Vullings- Janssen best.d.d. L.V.B. 'J t - w Zaterdag: 19.00 uur Robert van Ass en Richard Juwett. Zondag; 8.30 uur Robert Stevens en Francis v.d. Hoff, 10 uur John Michels en Willy hendriks, 11.30 uur Henny Michels en Rob Koonings, AFSCHEID van PASTOOR JANSSEN. - --Aan alle inwoners van iJsselsteyn. Het zal reeds veler, bekend zijn dat de Bisschop van Roermond, aan Mijnheer Pastoor met ingang van 1 November 1978, op diens verzoek eervol ontslag heeft ver leend als Pastoor van de Parochir IJsselsteyn, wegens gevorderde leeftijd. Op de parochievergadering van 12 October is reeds medegedeeld dat Mijnheer Pastoor op Zondag 29 October a.s. officieel afscheid zal nemen als Pastoor van onze parochie. Op die dag zal Mijnheer Pastoor om half 11 een plechti ge Hoogmis opdragen uit dankbaarheid. Na de H.Mis zal er door het kerkbe stuur aan de scheidende pastoor een afscheidsreceptie worden aangeboden tot 1 uur in het Gemeenschapshuis, Wij verwachten dat zeer veel parochianen van deze receptie gebruik zullen maken. _0p 74 jarige leeftijd, na een priesterschap van acht cn veertig en eon half '""aar, waarvan 28 jaar pastoor van onze parochie, zal Mijnheer pastoor van een welverdiende rust gaan genieten. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat wij als parochiegemeenschap aan de pastoor op deze dag een passend cadeau willen aanbieden. Op dc parochiever gadering was de meerderheid er voor dat iedereen in de gelegenheid gc-stold moest worden om zijn persoonlijke bijdrage hieraan to kunnen doen. Hot be sluit is daarom ook genomen om rond te gaan om hiervoor ec-n bijdrage tc vra gen. Op deze vergadering hebben zich spontaan een aantal personen opgegeven om hiervoor rond te gaan. Wij vertrouwen er op dat U allen uit sympathie voor Mijnheer Pastoor deze 'actie wilt stc-unen, als or een dezer dagen bij om gevraagd wordt. Volgens besluit van de parochievergadering zou deze mede deling door- de schoolkinderen huis aan huis bezorgd worden. Gezien de herfst vacantie, was dit echter niet meer mogelijk, TT i kerkbestuur. GEMENGD KOOR - willon de damc-s van het gemengd koor de huwelijksmis komen zingen op Donderdag 26 October om half 2 voor het bruidspaar Gcrrits-Koyscrs BEJAARDENVERENIGING. TT r -—Maandag 23 October, om i 30 uur n.m. kienen-we wce-r in het Gemeenschapshuis geld en goede raad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1