16© jaargang no: 11 LOJUÜLiJCi 6 October 1978. PAROCHIE H.ODA, 27o Zondag door het .jaar. Zondag; 8.30 uur niaandionst voor H\ibertus Koonings, 10 uur Hoogmis gesticht jaargetijde voor Andreas Philipsen, 11.30 uur H.Mis voor Hendrika Vullings-Janssen, besteld door de buurt. Maandag8 uur jaargetijde voor Michel Keurissen en Maria Janssen. Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Hendrika Vullings-Janssen. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Gerrit Thoone, 19.30 uur H.Mis voor de le vende en overleden leden van de L.V.B. bij gelegenheid van Mocder- dag jjonderdag:8 uur leesmis voor Jacob Arts. Vrijdag; 8 uur maanddienst voor Wilhelm Lemmens. Zaterdag; 19.00 uur gesticht jaargetijde voor Peter Joh. van Dijck. aien^ars. zaterdag: 19.00 uur Willy Hendriks en John Michels. Zondag: 8.30 uur Henny Michels en Rob Koonings, 10 uur Robert van Ass en Richard Juwett, 11.30 uur Robert Stevens en Francis v.d, Hoff. ALGEMENE PAROCHIEVERGADERING. De algemene parochievergadering wordt zoals reeds eerder was aangekondigd gehouden op Donderdag 12 October om acht uur in het Gemeenschapshuis. Dc agenda omvat de volgende punten: 1.Opening door de voorzitter? 2.financieel verslag cn een toelichting op dc balans en re sultatenrekening; 3.verkoop van grond voor het bestemmingsplan; 4.onderhoud van de kerk cn do korkterreinen; 5.do gezinsbijdrage; 6.do kerkklok, waar blijft deze of bouwen we een nieuwe klokke toren? 7 ."mededelingen; 8.rondvraag; 9.afscheid van Mhr.Pastoor; 10.sluiting. Wij verzoeken dc balans en do resultatenrekening welke aan IJNB. is toege voegd moe te brengen. Het bestuur vertrouwt or op dat vrijwel alle gezinnen do vergadering vertegenwoordigt zullen zijn. BEJAARDENVERENIGING Wegens het 70-jarig bestaan van St.Anna zal op 20 Oct. m de Schouwburg van St.Anna een opvoering van eon revue gegeven worden.Aan vang hiervan 17.30 uur. Iedere bezoeker zal getrakteerd worden op koffie en cake. Deelname hieraan is gratis. Mogen we degenen die hiervoor introsse hob- ben verzoeken zich uiterlijk tot 10 October, op to geven bij M.Arts,tel272 Zcrcicr delon wij U mode dat onze St.Nicola.asvorgadering, niet zoals wij eer der mededeelden op 4 December, maar op 1 December gehouden zal worden. Maandag 9 October zal er weer gekiend worden. ~k.ill.r3-'.. Woensdag 11 Oct. is do Moederavond. We beginnen deze avond om 19.30 u, met een H.Mis in dc parochiekerk.. Hierna bijeenkomst in zaal Roclanzia. Op cloze avond zal Dhr. Nelisson, juwelier uit Venlo, oen lezing houden, tocgc- licht met dia's over sieraden, goed en diamant. In de pauze"krijgt een'kop ioliie Hlg"t vla aarigeooden. Tevens zal er oen kleine loterij gehouden worden? dezo koor zeer mooie prijzen. We hopen wer vele leden op deze Moeder avond te mogen begroeten. Ook niet-loden zijn van harte welkom. Op 24 Oct. organiseert dé kring Vcnray v.d. L.V.B. eon discussieavond, waarop de vrou wen van het agrarisch gezinsbedrijf bijzonder worden uitgenodigd.Spreker is DhrJoris-Schouten voorz. v.d. K.N.B.T.B.onderwerp:Fiddenbeleid moeilijke weg naar een doel,aanv.20.00 u. in de Schouwburg. Opgave tot 18 October bij Mevr.Michels,tel.563,kosten f.3.— koffie inbegrepen. geld en gcede raad h leuwsDia

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1