Redactie: mg no 'TÖNnAG~~24l^f^ intimi 22 september 1978. Parochie H.Oda. 25e Zendag zondag: 8.50 uur: weekdierst v. Hendrika Vullings-Janssen 10.00 uur: Hoogmis: Jaargetijde v. Hendrikus Maessen, -Maria Maessen-Mans en Jaques Maessen. 11.30 uur: Jaargetijde voer Gerardus v.d, Munckhof Maandag,dinsdagvroensdag en donderdag: GEEN H.Mis. Vrijdag: 8.00 uur: Leesmis v. Sjeng Geurts. /■-. Zaterdag:19o00 uur: Jaarget. v. Maria Thijssen-Derks. Misdienaars: zaterdag 19.00:Francis v.d. Hoff en Robert Stevens. Zondag8,30: Eugene Einders en Richard Juwet. 10.00: John Michels on Willy Hendriks, 11.30: Henny Michels en Rob Koonings. PAROCHIE--VERGADERINGHet kerkbestuur' deelt thans reeds mede dat er op DONDERDAG12 OKTOBER eon Algemene Parochievergadering zal worden gehou den in hot Gemeenschapshuis. Verschillende punten aangaande onze parochie zullen dan aan de orde komen, waari-p we nog nader terugkomen. Wij verzoe ken allen urn dozo avond van donderdag 12 oktober zoveel mogelijk vrij te houden voor doze parochievergadering. kojlekto princes Bactrixfondsszaterdag en zondag aan dc kerk kollekto voor hot Princes Beatrix Pondsdat do zorg draagt voor op li o-p a-t i pnt en spastica .en vele andere groepen lichamelijk' gehandicapten. Ondanks de sacia] voorzieningen is er ±&3sx ieder jaar nog vijf miljoen nodig voor het goed laten funktionoren van dozo medemensen. Geef als gezonde daarom royaal aan rLeze collekte voor uw gehandcapte medemens. Verzorgd door: GEMENGD ZANGKOOR YSSELSTEYN, o.l.v. C-. Flinsonberg FANFARE Dc PEELKLANK" o.l.v. A„ Partouns DRUMBAND v.d. FANFARE o.l.v. H,v.d. Vleuten. .■-ANVANG: 11,15 uur v.m. in het GEMEEN SCHAP SIIUISvrije entree. Zangkoor0 fanfare en drumband zullen U tijdens dit koffieconcert" een leuk programma van populaire sjkks! muziek brengen en zij hopen dat .vele IJsselsteyners aanwezig zullon zijn om dozo uitvoering zo tot con succes voor zowel dc uitvoorendon als dc aanwezige toehoorders "co maken. TOT ZONDAG, 24 SEPT. a.s. om 11.15 uur in hot GEMEENSCHAPSHUIS a.s. dinsdag, 26 september bezoeken wc do modeshow van C te Venlo. Vertrek om 18,30 uur aan d.o kork. Buskosten'5?per persoon, Mocht er van degenen die zich opgegeven hebben iemand verhinderd zijn, bel dan even Mevr. Michels, tel„563, dan kan er nog iemand anders mee, daar wi'j enkele leden teleur hebben moetori stellen. gold en goede raad -J« i - - tr- «m m - - -mh» ma_bm - - mm. - - - am - - v - 9

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1