Redactie: EcSO JJ®DSOBD 3S vï-L e ïaareane no: 44 1 September 1978„ PAROCHIE H.ODA, 22e Zondag door hot .jaar. Zondags 8,30 uur H.Mis voor zekere intentie, 10 uur Hoogmis jaargetijde voor Petrus Janssen en Anna Janssen-Smeets, 11.30 'uur jaargetij de voer Peter Joh. Rongen. Maandags 8 uur leesmis voor de overleden familie Wismans-Drèesen-Gooren. "Dinsdags 8 uur weekdienst voor Hubertus Koonings. Woensdags 8 uur leesmis voor do overleden familie van Dijclc-Driessen. Donderdagss uur leesmis voor Josje Swinkels, besteld door de buurt. Vrijdags 8 uur leesmis voor de overleden familie Vogels-Jeurissen. terdags 19.00 uur jaargetijde voor Maria van Soest-Swinkels Zondags 8.30 uur Jienny Michels en Rob Koonings,, 10 uur Peter van Soest on Robert van Ass. 1,1.30 uur Richard Juwctt. Vandaag is de collecte voor de Miva, Hedische- Vc r Jec r smiddclen-Actie Het kerkbestuur doelt de parochianen van de Parochie H.Oda van IJssolstcyn mode, dat Pastoor Janssen te kennen hooft gegeven om zijn pas toraat van de P.arochie IJssclsteyn, per 1 November a.s. tc beëindigen. Pas toor Janssen is ruim 28 jaar pastoor van onze parochie geweest, hetwelk van hom oen echte IJ. selsteyner heeft gemaakt. Hij heeft dan ook gemeend om in IJssclsteyn tc blijven wonen, en heeft daartoe een woonhuis aan dc Putton- weg gekocht, om samen met zijn huishoudster Gonda, naar wc hopen neg vele jaren als "ambteloos" priester in ons midden te vertoeven. Omtrent het afscheid door do parochie van Pastoor Janssen zullen t.z.t. na dere mededelingen volgen., -■ Maandag 4 September is er om 20,00 uur kienen in cafe van Dijk. Dins g 5 September om 13..00 uur aan de kerk bijeenkomen voor vertrek naar Wit- tom. Bij aankomst aldaar H.Mis in het klooster van do paters Redemptoristen Hierna koffietafel bij dc fam.Smetz. Om 19-00 uur zijn wc weer in IJsscl steyn. Onkosten koffietafel f.6.buskosten afhankelijk van het aantal dc -lnomors. Cursus bloemschikken. Bovengenoemde cursus begint op Woensdag 6 September om 20.00 uur - 22,00 uur, in het Gemeenschapshuis. Onkosten f.10.p.p., hierbij is niet een kop koffie gerekend. Willen do dames die zich hiervoor opgegeven hebben, zorgen dat ze op tijd aanwezig zijn, en in dien mogelijk, enkele kleine schaaltjes, geen vaasjes, cn wat bloemen mee brengen. A_. VAV- cursusIn dc regio Venray wordt een cursus gegevens Al gemene Vorming voor dc Agrarische Vrouw, de zg.AVAV.-cursus in de namiddag. Informatie via Boer cn Tuinder. In kringverband wordt een vervolgcursus Al gemene Ontwikkeling georganiseerd. De lessen worden gegeven op maandagavond in de dependance van de MAVO. te Venray. De cursus bestaat uit 10 avonden, ywee lessen van 45 min. por avond,aanvang Maandag 2 October om 19-30 uur,de overige cursusavonden om 20.00 uur. Onkosten f.45.- (koffie inbegrepen).De onderwerpen van deze cursus zijns 4 lessen Nodeflands(o.a. spreken in het openbaar), 4 lessen practisch rekenen, 6 lossen Sociale aardrijkskunde, 6 lessen Geschiedenis. Leden, die het vorig jaar de Algemene Ontwikkelingscur sus niet gevolgd hebben kun.:en zich ook opgeven tot 13 September bij Mevr. Michclstel.563In dc maand September zal Mevr.Michels-Huys, tel.563, de zieke leden in hot ziekenhuis bezoeken. geld eri goede raad Nieuwsblad c

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1