Redactie: 16 e jaargang no: 39 l.v.b. 28 Juli 19V3 Zondag; Maandag nsdag; V/ oensdag; Donderdag; Vrijdag; AROCHIS H.ODA, 170 Zondag door het Jaar» 1.30 uur jaargetijde voor Louis en Harrie Arts, 10 uur Hoogmis -oor Gerardus Deters en Maria Theunissen, 11.30 uur H.Mis voor verled.-n ouders en familie. 8 uur .leesmis voor Piet Verheyen cn Maria Litjens. P uur leesmis voor overleden familie Pouwels-Muysers 8 uur locsmis voor de overleden familie van Dijck-Driossen e uur jaargetijde voor Marinus van Dijck. vorste vrijdag van de maand, 3 uur leesmis t.e.v. H.Hurt ven Je zus voor Jacob Flinsenberg, 16.30 uur H.Mis uit dankb aarheid bij hot 25-jarig huwelijk van Hendriks- van Hoven. '9.00 uur H.Mis voor Gerrit Coenen. Zaterdag; Misdienaars. o TT ^t^aagj_ 19.00 uur V/illy Hendriks en John Michels. Zondag: 8'30 uur Her ay mieheIs on Rob Koonings, 10 uur Peter en Leo van 3oëstf^T 30 uur Robert van Ass en Richard Juwett. ooesx, i.pu M0T0R-RA03S 1978. TT t. .J.,TT - T 1n7, - Hot .oorcomite IJsseisteyn maakt het volgende bekend' In 1977 '/ore na onderling overleg besloten om ook in 1978 aotïwcgracei te icwam dc uiteindelijke bcsli 0+ en enkele nadere besprekingen gen. Op naan \L; j uitïigdM ïiv bl£ dc wedetijddatum te lig. stuur dat er op grond van het voorli endo «meÉWtebe- en komonae j .ren eon vrrmi ^-in- tnt h'n+ rt va? de ook voor dit Het volgend jaar hoopt het MotorcomitJ tt'o^iY -Wy-^l-toyn te organiseren, tie van een notorwe -race te kunnen ov >r Y e+iXt?r .Wöcr tot organlea- werking van .velen. Gaarne wil het Mot or conïi tr'" h - - flsdan Wc"r °P de mode- ?^YTralN laatste maanden zich* hebben inuYbrengen aan allen 1078 toch c.oi rgnng te laten vinden Ook dYKYYY+Y0™ e motorvegrace m^eatofuncti «narissen voor h ai medewerking ?-n g Gemeentebost rur en ge- welke aan voer dit jaar wol geen Qotorw;-tS '3° ultGlndcli^ko besluiten, pectief zijn voor de komende jaren. r mo«-'olljk maken, maar pors- den in £f+d®, ndnnf Augustus zal Mevr. van Ass-ITooycn in net z_l jkonl uif. bezoeken- -y te1o6849 dc zieke 1c- geld en goede ra:«d r r Ysselsteyns Nieuwsblad m SI? ai.'

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1