Redactie: ie e jaargang no: 29 19 Mei 1978, Zondags Maandag s Dinsdags PAROCHIE HCDAHoogfeest van de H, Drieeenheid. 8.30 uur H.Mis voor bijzondere intentie, 10 uur Hoogmis waaronder het H.Vormsel zal worden toegediend door Mgr.Janssen, 11.30 uur H.Mis voor de overleden familie Philipsen—Peeters 8 uur leesmis voor Petronella Stiphout- Poels. 8 uur maanddienst voor Wim in 't Hulst, V/oensdag: 8 uur weekdienst voor Maria Verhoeven- Arts» Donderdags8 uur jaargetijde voor Getruda Wismans-Gooren. Vrijdags 8 uur leesmis voor de overleden familie Litjens- Fleurkens. Zaterdags 19.00 uur H.Mis voor Jan Jaspers. zaterdags 19.00 uur Richard Wismans en Henny Michels. Zondag: 8l30 uur Rob Koonings en Wilbert Arts, 10 uur Peter en Leo van Soest, 11.30 uur Robert van Ass en Richard Juwett De opbrengst van de inzameling voor de Ned.Missionarissen op vacantie f.500»waarvoor hartelijk dank aan de milde gevers» v/as BASISSCHOOL-OUDERVERENIGING Tijdens het Pinkstertournooi op sportpark "De Vlies" wist onze basisschool de 2e prijs in de wacht te slepen. Proficiat j ongens H.Vormsel. Zondag 21 Mei a.s. zullen de schoolverlaters tijdens de Hoogmis om 10 uur gevormd worden door Mgr.Janssen. Het is de bedoeling dat de kinde ren tussen de ouders plaatsnemen. Hiervoor zullen de eerste 17 banken van het middenschip gereserveerd worden. T.a.v. het verloop der viering zullen tekstboekjes uitgedeeld worden, die door 't dekenaat verstrekt zullen worden. Schoolreis. Op disndag 23 Mei maken de leerlingen van klas 5 en 6 hun jaar lijkse schoolreisje. We vertrekken om 8.30 uur en zijn rond 20.00 uur weer thuis. Dit jaar gaan we naar "De Beekse Bergen" met o.a. een rondrit door 't Afaripark aldaar. De kinderen van klas 1a t/m 4 kleuterschool hebben op ueze dag vri j Ij V B i- i.v.m. het schoolreisje van de 5e en 6e klas is de fietstocht naar Kevelaer verschoven van 23 Mei naar Dinsdag 30 Mei. Degenen die nog intresse hebben in bovengenoemde firtstocht, kunnen zich nog tot 25 Mei opgeven bij Mevr. van Ooi tel.563. Voer de grensovergangpapieren zal gezorgd worden. Er zal n.l. een gezamelijkc pas aangevraagd worden. Voor degenen die zelf dus geen paspoort hebben, hoeft dit geen bezwaar te zijn om niet mee te gaan. Van 20 t/m 28 Mei wordt in Helmond een z.g. Riddentournooi opge voerd, bij gelegenheid van. het 600- jarig bestaan van Helmond, Het is in de ze omgeving uniek dat een dergelijk riddortournooi wordt opgevoerd, hetwelk stamt uit de middeleeuwen. Oude folkore komt tot leven in harnassen en mid deleeuwse kledij. Entreekaartjes zijn verkrijgbaar bij iedere Rabobank, dus onze bank. ook bij BEJAABDENVERENIGING meenschapshuis Wc kienen weer op Maandag 22 Mc-i om 1.30 uur in het Ge- O O li. 'O'ii.O' ij A. Jim -*«_/ geld en goede raad N ieuw

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1