Redactie PAROCHIE H.ODA, Hoogfeest van Pinksteren., Zondags 8.30 uur H.Mis voor bijzondere intentie, 10 uur Hoogmis voor bij zondere intentie, 11.30 uur H.Mis voor Maria Verhoeven- Arts, be steld door de buurt. Maandags 2e Pinksterdag, feest van devotie, 9 uur H.Mis voor Jacob Arts, 10 uur Hoogmis voor overleden ouders. Dinsdags 8 uur leesmis voor Maria Wismans- van Vegchel. ^-Woensdags 8 uur maanddienst voor Gerardus in 't Hulst. -onderdags8 uur weekdienst voor Maria Verhoeven-Arts. Vrijdags 8 uur leesmis voor Martin Hendriks. Zaterdags 19.00 uur H.Mis voor Maria van Soost-Swinkels, overleden ouders Smedts- Dinghs, Elisabeth en Theo'Dinghs. MisAienaarsZondag: 8.30 uur Richard Wismans en Henny Michels, 10 uur Pe ter en Leo van Soest, 11,30. uur Rob Koonings en Wilbert Arts. Maandags 9.00 uur Richard Wismans en Henny Michels, 10 uur Peter .en.Leo van Soest. Oudervereniging-Basisschool. Ki.1kavonden. 0p disndag 1.6 en woensdag 17 Mei zullen de 2e serie kijkavonden van dit schooljaar gehouden worden. De kin deren hebben een uitnodiging hiervoor reeds mee naar huis gekregen. Pinkstertournooi. Op 14 mei,'1e Pinsterdag zal op Sportpark "De Vlies" te IJsse 1 s t e yn we r het jaarlijkse voetbaltournooi tussen de basisscholen van de kerkdorpen gehouden worden. Aanvang 13.00 uur. De finale zal rond 16.30 uur gespeeld worden. Er wodt gestreden om de "Pastoor Janssen Trofee" 14 medailles). De overige prijzen zijn bekers. 2e Pinksterdag. Op deze dag hebben de kinderen vrij. H.Vormsel. Op zondag ^1 Mei a.s, zullen de schoolverlaters tijdensde Hoogmis "óm "10' 'uur door Mgr. ^anssen gevormd worden. Nadere mededelingen hieromternt volgen. Oud e rvo r enig ing-Klc-u t e r school^ Maandag 15 Mei hebben de kleuters vrij. _De schóól begint weer op 16 Mei. Op dinsdag 23 Mei hehben de kleueters vrij. De kleuterleidsters gaan met klas 5 en6 op schoolreis. Op dinsdag 16 en Woensdag 17 Mei is er kijkavond. U bont van harte welkom tussen 19.00 en 22..00 uur. De ouders van de oudste kleuters kunnen dan ook de nst.test bekijken die hun kind gemaakt heeft. ri.T.Y.'B... 2e Pinksterdag vervalt volgende week het kienen. Naar de dins dag verschuiven ging niet, omdat de lokaliteit niet beschikbaar was. Voor de fietstocht naar Kcvelaer op Dinsdag 23 Mei kunt U zich opgeven bij Mevr. van Ooi tel.218', of Mevr.Michels tel.563. We vertrekken om 9.00 uur bij de kerk. Bij slecht weer gaat het niet door. Volgende weel kunt U hier meer over lozen in IJNB. Z£2.y.G9-z-cXcr!n£Deze week wordt er premie afgeschreven bij de Rabobank van de 'Mei-schatting de premie van de bijschattingen van Juni tot Mei. De pre mie bedraagt voor do koeien on de pinken.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1