5 y RRPPQtpTm-Q J*. jj Redactie: 16 e jaargang no: 24 4 April 1978. PAROCHIE H.ODA, 4e Zondag van Pasen Zondags 8.30 uur H.Mis voor Wim. in 't Hulst besteld door v.Nieuwstad 10 uut Hoogmis gesticht .jaargetijde voor Antoon Swinkels en Jo hanna van Doorn, 11.30 uur H.Mis voor .Willem Vollen"! erg. Maandag: 8 uur leesmis voor Maria Wismans- van Vegchel. Dinsdags 8 uur leesmis voor Louis, Harrie en Jacob Arts. Woensdags 8 uur weekdienst voor Wim in 't Hulst. Donderdagss uur leesmis voor Martin Hendriks. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Jacob Arts. terdags 19.00 uur Hoogmis gestichte H.Mis t.e.v. 0.1. Vrouw voor de da mes Mulders. - Zondag 23 April zijn de missen: 8.30, 9.30 (communiemis kinderen van de 1e communie) en 11.30 uur. ^rP.ft.t5*>aar£? Zaterdags 19.00 uur Wilbert Arts en Rob Koonings. Z< ndags 8.3C uur Robert van Ass en Richard Juwett, 10 uur Peter en Leo van SoestT1.30 uur Robert Stevens en Francis v.d. Hoff. Aan alle inwoners van IJssél steyn. Zoals U allen hebt kunnen constateren heeft de omgeving van net carillon een bijzonder fraai aanzien gekregen, evenals de basisschool, waar een mooie beplanting is aan gebracht". We doen hierbij een beroep op de jeugd en vragen in deze de mede werking van de ouders, dat dit zo mag blijven. Wij delen U hierbij mede dat de speelplaatsen van de kleuter- en basisschool, buiten de schooltijden niet als speelterrein, in welke vorm dan ook, gebruikt dient te worden. Maandag 17 April is er om 19.30 uur kienen in cafe van Dijk. Tijdens Z'1 op 11 April gehouden kringvergadering voor het bestuur, werd Mevr. van .ol in het kringbestuur gekozen. We wensen haar van harte proficiat met de- verkiezing en veel succes in haar nieuwe functie. ze Eejaardsnvereniging^ Zatcrdag 22 April wordt in de Kerkdijk van St.Servatius een musical omgevoerd. Do titel is: 't Kelderke. Medewerking hieraan verle nen o.a. zangkoor de Sevannes, Toneelgroep Dialoog, Muziektherapie, Handen arbeid en nog v.ele anderen. Dc opvoering begint om 7.30 uur c-n duurt onge veer 2 uur. Opgave hi.ervoor gaarne voor 20 April bij M.Arts tel. 272. Voor de danscursus alsook voor het zangkoortje hebben we nog steeds te wei nig opgave .om te kunnen starten. Ook hiervoor nog gaarne enige opgave, Bij voorbaat dank. Vandaag 14 Anril er weer kienen -k.R'.G Onlangs is er een orgelcomite opgericht in Ven- ray dat regelmatig orgelconcerten wil verzorgen in Venray. Dit orgelcomite wordt gesubsidieerd door de Gemeente. Na de succf 1 ossen .van vorige keren is hot e.>rstvolgen.de orgelconcert qp DO""''DERDAG 27 April om 20.00 uur in dc Gro te kerk te Venray. Organist: Louis Toebosch uit Tilburg. Liefhebbers van de majestueuze klanken van een orgel kunnen daar dan terecht. is geld en goede rsad Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1