A ui V 1 OOfcJlb Redactie: 16 e jaargang no: 17 tl ry ry ,r~\ h ry 3 Maart 1978 4e Zondag v. d veertigdagentijd„Halfvasten Zondag: Maandag8 uur Dinsdag: 8 uur Woensdag: 8 uur Donderdag:8 uur f** ij dag: 8 uur terdag: 8 uur PAROCHIE H.ODA. 8.30 uur H.Mis voor overleden ouders, 10 uur Hoogmis,jaargetijde voorPetronella van Well- Thoonen, 11.30 uur jaargetijde voor Ma ria Spreeuwenbcrg-Vcrlinden. weekdienst voor Gerardus in 't Hulst locsmis lee smis MisdienaarsZaterdag: 19.00 uur uur Robert van Ass en Richard voor de ovcrl.familie Wismans-C-ooren-Droesen voor Willem Vcllenberg. lecsmis voor de overleden familie Honreveets. jaargetijde voor Martin Hendriks, jaargetijde voor Sjeng Geurts. Wilbcrt Arts cn Rob Koonings. Zondag: 8.30 Juwett, 10 v.d. Hoff. uur Peter cn Leo van Soest, Tl.30 uur Robert Stevens on Francis 55^K_A^N__DE_VASTENACTIE__i De eerste H.Communie zal zijn op Zondag 23 pril. De kinderen van de 6e klas worden gevormd <>p Zondag 21 Mei. STILLE OMGANG-. In de nacht van 11 op 12 Maart wordt dit jaar de Stille Om gang naar Amsterdam gehouden. Er wordt gereisd met bussen. Op heen- en te rugreis is er een rustpauze in motel Nuland. Vertrek vanaf de kerk in'lJs- solsteyn om 22.10 uur. Vooraf is er een kort Lof in Vonray in dc Vredeskcrk om 22.30 uur. De intentie van dit jaar is"Vernieuwing van do samenlevying door do eucharistie", Inlichtingen en kaartjes voor IJeselsteyn zijn ver krijgbaar bij S.Keysers Eerkweg 2. Opgave voor 5 Maart a.s., dan blijft een plaats gereserveerd. Dit kan o0k telefonisch tel.04785-661De totale kosten zx.inf.21.— DORPSRAAD. Gaarne willen wij alle inwoners hierbij uitnodigen tot het bij- r"-~ncn van de algemene dorpsvergadcring welke gehouden zal worden op Woensdag 8 Maart a.s., in het Gemeenschapshuis, aanvang 8 uur nm. Agenda^ 1.Opening door de voorzitter? 2.Jaaroverzicht van dc dorpsraad/3. Bestuursverkiezing, periodiek aftredend H.Philipsen Puttonweg 116 (herkies baar) Nieuwe candidaten moeten voor 8 Maart bij het secretariaat ingediend worden, met een bereidverklaring van de candidaat dat hij de candidatuue aan neemt. 4.Dprpsforum; Er zal een forum worden gevormd onder leiding van Hub. Schlooz functionaris bij S.S.O. Nrd,Limburg. Dit forum zal een antwoord trachten te geven op vragen over IJssclsteynsc problemen die naar voren wor den gebracht.De mogelijkheid bestaat dat de vragen schriftelijk worden ge steld, deze kunnen dan tot voor dc aanvang van het forum bij het secretari aat worden ingediend. AHA7crking Lovinckplcin. Dc commissie van openbare werken is er moe accoord ge gaan dat B. en W. aan de raad con credict van f.70.000,zullen vragen ton° behoeve van dc afwerking van het Lovinckplcin. Dc tegels van dc parkeer plaatsen tegenover de kc-rk zullen worden vervangen door klinkers, zodat deze hetzelfde worden als de andore parkeerplaatsen van de kermisattracties. Het bestaande tegelpad aan de westzijde van het plein wordt horbestraat en de be staande Teststrook tussen dit tegelpad cn de weg, nu vaak een modderpoel, wordt van klinkers voorzien, zodat hierop ook kan worden geparkeerd. Tc-vcns zal dan de beplanting worden aangopa. geld en goede raad n - o /- O O o

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1