B ,1 Redactie: 16 e jaargang no: 16 24 Februari 1978 PAROCHIE H.ODA, 3e zondag van de veertigdagentijd 8.30 uur jaargetijde voor Petronella Cox- de Lauw, 10 uur Hoog mis gesticht jaargetijde voor Pastoor Hillebrandt, 11.30 uur H. Mis voor overleden ouders. 8 uur leesmis voor Petronella Stiphout- Poels. Zondag; 8 uur weekdienst voor Gerardus in 't Hulst. Maandag; Dinsdag; Woensdag: 8 uur leesmis voor de familie Houben- Friezen. Donderdag;8 uur leesmis voor de overleden familie Wismans-Droesen-Gooren, .'rijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis t.e.v. H.Hart van Je zus grit dankbaarheid. Zaterdag: 19.00 uur H.Mis voor Sjeng Geurts. Misdienaars. Zondag: 8.30 uur Wilbert Arts en Rob Koonings, 10 uur Peter en Leo van Soest^ 11".30 uur Robert van Ass en Richard Juwett. Mogen wij even attenderen op de ALGEMENE JAARVERGADERING op Maandag 13 Maartom 20.00 uur in het Gemeenschapshuis. Spreker op deze avond: C.G.A. Mertens, voorzitter Raad van Beheer van de Centrale Rabobank. Onderwerp; De Rabobankorganisatie in deze tijd. L.V.B Maandag 6 Maart is er een demonstratieavond over wijnen en het ge bruik ervan, gegeven door Mej. Henderson, aanvang 20.00 uur in het Gemeen schapshuis. In verband met- de nodige wijnsoorten e.d. heeft de demonstra- trice graag een opgave van het aantal belangstellenden. U kunt zich opgeven tot Vrijdag 3 Maart hij Mevr.Michels tel.563 of Mevr. van Ooi tel.218. I.v. Dm bovengenoemde demonstratie is er op 6 Maart geen kienen. aandag 13 Maart is de Kringstudieavond om 19.00 uur inde Schouwburg te Ven- ray. Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: Opening door de kringvoorzitster Mevr.Weisch de Wenne. Lezing "Gerechtigheid" door een lid van de Pax-Christie beweging. Pauze met koffie en vlaai. Toneelspel "Boe renbedrog" door de KerkdijckersToegangsbewijzen f.6.kunnen afgehaald worden bij Mevr. van Vegchel Lovinckplein. Op de demonstratieavond op 6 Maart kunt U deze kaarten eveneens bekomen. De Lourdesreis welke verleden weck werd verloot is gewonnen door Mevr. Jans- sen-Jordans, DillingstraatWij wensen haar nu alvast een prettige reis toe. BEJAARDENVERENIGING huis, aanvang 1.30 uur Maandag 27 Februari kienen we weer in het Gemeenschaps- OUDERVERENIGING voor het Zorgenkind. Aansluitend op het bericht van vorige nogmaals onder Uw aandacht brongen de kienavond voor het zor- om 8.00 uur in het Ge- week willen we genkind, welke gehouden wordt op Donderdag 2 Maart meenschpshuis FANFARE en DRUMBAND Heden, Vrijdag 24 Februari om 20.00 uur JAARVERGADE RING in het Gemeenschapshuis. Gezien de belangrijke agenda verwachten wij alle leden. Het bestuur. geld en goede raad Y sseisteyns

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1