m Redactie: Üuul 16 e jaargang no: 15 a -• e ^rur.ri Zonde Maande Disntlay Woensdag bonder dag rijdags JOCHIE H.ODY,2e.zondag van de_Veertigda^enti jdo G.30 uur jaar -;e tijde voor Sophia Philipsen-Custers, 10 vlv.t hoogmis gesticht ja- rgetijde voor Peter Wilnsen, Petronella Litjens en hun zoon Sinon, 11.3^ uur l.nis voor Piet Verheyen en Maria Litjens. o uur lees:;is voor de overleden familie Yerts- Barten. uur r.iat'nddienst voor Wilhelm Lerv ens, uur leesnis voor de overleden f anil ie Hermans- ...erts. uur leesnis voor Martin Hendriks. 8 uur leesnis voor de overleden familie Verheyen-Claessens1^.00 uur huwe lijksnis voor het bruidspaar Luyten-Geurts. 10,00 uur lioi-ds voor de overleden fanilie Maossen-Ilans en'M»roc :en-Swinkels. Zat ere.. haterclng: 19.OO uur John Mich els en Wil" y Hendriks. Zondag0.30 uur Richard Jisnians en Henny Michels, 10 uur Peter en Leo ven Soest, 1'' 30 uur Rob Koo- nin s en 'Jilbert .Irts. Rouwlcuilenweg. Re dorpsraad nodifjt alle bewoners en bei-ivji cd:-'-enden van de 3ov.\;&:v.ilenv;eg uit vo-.r eon bespreking i#et «'e gemeente over de verooco: in van de ze we"., liervoor zijn reeds verschil1 ende plannen genaakt, o.a. zijn er ook voerstan- edev.lte van deze weg voor het doorgaande verkeer af te sluiten. Wij ver- ok dot vooral de bewoners duidelijk hun mening naar voren zullen bren gen op e ver dering die wordt gehouden. .ers o v/ach-ten kan o DUS a. s. 2'L?anl3g_20gebruari_on__8.00_uur_in_Z2£;l_J.Bos1 MJ. Bij deze nodi-en wij al onze leden uit voor hot bijwonen van onze i rvcr oderinr-, die gehouden zal worden on Maandag 20 Februari a.s. on l.J>0 uur in ^-"et Qeaoonschi;pshuisDc ogende is als voltft J x; G-oonin do-, r de vt.rzitter; 2.Notulen van de vorige vergadering3-Jaar overzicht k. Financieel verslag van hot afgelopen jaar? 5.Verslag kasconnissieo.Bestuursver kiezing; -an de beurt van aftr. den zijn "Mevr.Keyser's-Siaeets, en dc- keren Tounis. en. Beiden stellen zich wederoa herkiesbaar. Nieuwe ca nuclide ten voor deze vacature kunnen schriftelijk worden ingediend tot voor de aanvang van de vergadering; 7.leJodelnn-_en uorz-i eter8.Pauze, waaronder eenieder een kop koffie net worstooroodjo zal ven let "it optreden van Dhr.3o-<t niemand wil nissen, rote opkonst; 9. Rondvraag on Sluiting. Tijdens d hot bestuur rekent dan ook le vergederin is cr gele ven- bot alen van de contributie zijnde f.15.voor een echtpe'T en f.10. stollen op een heid tot liet voer ecu o 1 e o n s 13 a n d e r Ïiili&ï. lieanda. 20 Februari is or on 10.30 uur kienen in cafe vrn Rijk. V.-,-r do poli tieke discussieavond, welke Woonsdog 22 Februari a.s. in Icringv rbancl wordt kunt f zich no,, tot 1-3 Februari opgeven, tcl.563. Koor bi jzonc.erne-.cn nxorove IJNB. v. n verleden week. u-aou .en, r zie geld en goede"raad I ItMII Ysseisteyns Nieuwsblad O U w 7 1 7

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1