Redactie: M 16 e jaargang no:^ PAROCHIE H. ODA^, _eergste zondag van de Veertigdagentijd. Zondag: 3,30 uur H.Mis voor overleden ouders, 10 uur Hoogmis voor Wilhelm Lemmens besteld door de buurt, 11,30 uur maandö-ienst voor Gerrit Thoone, Maandag: 3 uur meenddienst voor Maria Vergeldt- Burgers0 Dinsdag: 0 uur weekdienst voor Wilhelm Lemwens. Woensdag: 8 uur leesuis voor de overleden familie Acres- Barten. Jlppderdagio uur leesmis voer Jacob Arts, 13c 30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar r eeters-Vergeldt. Vrijdag: 3 uur jaargetijde voor Willem Jacobs en overleden familie» Zaterdag: 19.00 uur gesticht jaargetijde voor Wilhelnina Claessens-ïiLchals on Ger- truda Claessens-Michels* "Zaterdag: 19o00 uur Henk Stiphout en Eugene Binders. Zonde g: 330 uur John Michels en Willy Hendriks, 10 uur Peter en Leo van Soest, 11.30 uur Richard V/isivians en Jenny Michels© Woensdag 15 Februari is er om 20,00 uur in het Gemeenschapshuis de e rder uit gestelde bijeenkomst waarop Dr.Wiezcr uit Venray een lezing zal houden over ''De ze nuwen en spieren van de mens". We hopen dot vele leden op deze intressanto avond aan wezig zullen zijn0 Op deze avond zal tevens de Lourdesreis verloot worden» Loteh f,1.k'-n men nog op doze avond kopen. 'In kringverband wordt er een politieke dis cussieavond gehouden» dit n,a^v., de a.s© verkiezingen voor öe Provinciale Staten. Het onderworp voor deze avond zal zijn: "De toekomst van het platteland". Het forum zal'bestaan uit: Mevr. van Soest—Jansbekon C,D,A©; Dhr^ Trippels V.V.D.; Dhr.S.Huys P.v.d. A.Dhr. C.Spigt D„*66, - - - De discussie- en forumleider zal zijn Dhr. B.Schlooz, verbonden aan S.S.C. to Venray. avond zal zijn öp'Woensdag 22 Februari a.s. on 20,00 uur in zaal "in d'n Engel11 tc Venray, Onkosten f.2.50, opgave toy l8 Februari tel.563® V/e hopen dat vele leden aan deze voor iedereen var. belang zijnde, en zo er intressanto avond, zul3.cn deelnomen* In de maand Februari zal Mevr.Michels-Kuystol.563? de zieke leden in hot ziekenhuis bezoeken. d pvr^NCrj\ KOOR* ™w*-:-Willen de domes van het gemengd koor de huwelijksmis kernen zzuigen op donderdag lo Februari om half 2, voor het_bruidspoor^Peeters-Vergeldt, SMSsfes. Aigcuono vergadering. De olgefcene vergadering van dc Rabobank zal worden gehouden op MANDAG 13 Maart 197.8. Mogen wij onze loden, alsook de vcrenigin sbostu ren vragen mot deze datum reeds rekening te houden© Als gast-sprc?:er ïioboen wij be reid gevonden do Heer CcG.A. Mertons, voorzitter van do Raad van Behoor van de CÖopT Centrale- Rabobank, en voorheen voorzitter van de K.N.B.T.B* Een nadere uitnodiging voor deze vergadering zullen cle leden t.z.t. van ons ontvangen ïicij.R S1CS: \9k.vW3:99RA3.ii3il£i Maandag 3.3 Februari is. er weer kienen in hot G^-noen^c is.pshuis aanvang half 2, gelo' en goec'e rsad T V

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1