Redactie: !m no: 6 e 11 20 Januari 1978. PAROCHIE H.ODA, 3e Zondag door hot jaar. - Zondag8.50 uur jaargetijde voor Frans van Soest en 'mna van Pracht, 10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voar Gerardus Fleurkens en Anna Fleurkens-Pou- wels, 11.30 uur -jaargetijde voor Jacques Emonts. Maandag8 uur leesmis voor Pter Joh. Rongen. Dinsdag: 8 uur weekdienst vo~r Wilhelm, lem ens. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Gerrit Thoone. Donderdag: 8 uur leesmis vom Jacob Arts Vrijdag: 8 uur leesmis voor Wilhlem Spreeuwenberg en overleden familieZater dag: 19.01 uur fl.ü'is uit dankbaarheid voor de familie Swinlcels-Wismans MISDIENAARS. ZaterdagWilbert Arts en Rob Koonings. Zondag: 8.30 uur Robert Arts en Richard" Juwett10 uur Peter en Leo van Soest, 11 .30 uur Robert Ste- y*ms en Pranci v.d. Hof. RABOBANK. Rentebijschrijving. In de loop van de komende week ie er gelegenheid cm de rente ver 1^77 op ve spaar- en depositoboekjes te laten bijschrijven. Mogen we vragen cm zoveel mogelijk op een van ondertsa nde dagen te komen om zo een spreiding van de aanbieding ver rentebijschrijving te verkrijgen. Een lid van het gezin kan met alle spaarboekjes van het gezin komen, en boekjes waarop de rente per 31/12-'77 reeds is bijgeschreven hoeven niet meer te wor- als Uw familienaam begint met: t/m V op Woensdag 25 Jenuari 'm Z op Donderdag 26 Januari den aangeboden. Gaarne verwachten wij A L t/m t/m K N op OP ui Lug 23 Januari Diendag 21 Januari U a W Telkens tijdens de kantooruren, te weten s'morgens van 8.30 - 12.3r uur, ^en s'lpidkags van 13.30 - 1'6.C0 uur. Gaarne vertrouwen wij dat zoveel mogelijk de boekjes ter rentcbijschrijving Wor"en aangeboden. IJsselsteyn bezorgd. Mocht II nog graag extra formulieren hebben dan zijn deze zo lang de voorraad strekt op de Rabobank verkrijgbaar. Iedere jeugdige die '■"~udoet on tv aagt bij inlevering Van het wedstrijdformulier eon mooie po ster ■:0E MEE MET DE JBUGDPRIJSVRAAG L.V.B. Momdag 23 Januari is er om 19-30 uur kienen in cafe van Dijk. Donder dag 26 Januari excursie naar de handwerkbeurs "CREATIEF" te Utrecht. Bijéén komst om kwart vo r 10 aan de kerk. Van hieruit gezamelijk vertrek met auto na r het station te Deurne, w-r.r de trein om 10:14 uur vertrekt. Om 1 1 .30 aan komst in Utrecht. De entree- en reiskosten zijn f.20.25. Daar het op deze beul en wij U aan om bro-d mee te nemen, zodat U ter plaatse niet erg druk is, r Om 1700 u 00 uw lunch hoeft te wachten,koffie kunt U altiid wel bemachtigen, wordt de beurs gesloten. De thuisreis zal in onderling overleg hiernazo spoe lig mogelijk aanvaard worden. Vaal plezier. Opgave vo_r deze xcursie is nog tot. 24 Januari mogelijk", tel. 563 VEEVERZEKERING. Deze wvek wordt de premie afgeschreven bij te Rabobank, .v- Januari-schattingDe premie be raagt i voor de koeien en de pinken. ,n Zondag 22 Januari wórden alle leden om 13.30 uur bij het Gemeenschapshuis verwacht ver opluistering van Ie Boerenbruiloft FANFARE en DRUMBAND. RUITERCLUB. Uitslag selectiewedstrijd Dressuur Indoor te Tcgolen: Kl.L.I J.Scheepers "4e" prijs met Otinka. te geld en goede raad selstevns N ieuwsblad aftamE t y O.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1