k S bbuiöMj y 16 e jaargang no: 10 -J,-J Redactie: Ülm 15 Januari 1978. PAROCHIE H.ODA, 2e zondag door het .jaar. Zondag; 8.30 uur H.Mis voor Gerrit Thoone besteld door de buurt, 10 uur Hoog misvoor de overleden familie Peeters-Ewals11.30 uur ja rgetijde voor Leo nard Maessen en Anna Mooren. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie van Dijck- Driessen. Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Gerrit ThocneWoensdags 8 uur leesmis voor Gerardus Vullings. Donderdag: 8 uur weekdienst voor Wil helmus Lemmens. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Arts-Jennis- kens. Zaterdag"19.00 uur H.Mis uit dankbaarheid voor de fam.Swinkels-Wismans Mja-d ienaar sZaterc! ag19.00 uur Richard Wismans en Henny Michels Zondag: 8-, uur Rob Koonings en Wilbert Arts, 10 uur Peter en Leo van Soest1130 uur Robert van Ass en Richard Juwett. SCHOOLBESTUUR-BASISSCHOOLVri^ag_20_Januari,_ vindt de officiële opening plaats van de"nieuwe basisschool. Het feestprogramma is als volgt: Donderdag I9_Januari om 1.30_uur:Kinderprogramma,"Hocus-Pocus,lachen maar" in het Ge- meenschapsïïüisV'Vri jëag_20_Januari_^ 3.30 uur officiële opening door Burgemees ter Defesche. Van uur - Receptie in de gemeenschapsruimte van de school. Langs deze weg willen we alle belangstellenden hiervoor van harte uit nodigen. Het kinderprogramma is ook bestamd voor de kinderen ven de kleuter school. Vrijdag 20 Januari hebben de leerlingen van de kleuter- en basis school vrij. KLEUTERSCHOOL-OUDERVERENIGING. A.s. donderdag 19 Januari gaan we s'middags met de kleuters" "naar het Gemeenschapshuis, waar we gaan kijken naar 11 Jeugd- varietee"wa.t opgevoerd wordt i-v.m. de opening van de basisschool. Vrijdag 20 Januari hebben de kleuters geen school, i.v.m. de officiële opening van de basisschool. DO^.SRAADAlgemene_dorpsvergaderingDe algem.dorpsvergadering zal dit jaar geuouden wordën"op Woensdag 8 Maart T978. Graag zagen wij dat de verenigings besturen deze datum vrij zullen houden. Op de agenda komen wij nog terug.. Vuilophaaldienst^ Blijkens de opgave is een grote meerderheid, n. 1. ruim 2/0 van rle Putfëhweg en Paardekopweg voor aansluiting op de huisvuilophaaldienst. Door de dorpsraad zullen nu bij de gemeente stappen ondernomen worden, om de ze straten in de route opgenomen te krijgen, herbeterin^Rouwkuilenweg^ De Rouwkuilenweg is dringend aan verbetering toe. Door ëe gemeente wordt de laat ste tijd wel eend gedacht om deze weg voor het doorgaanverkeer af te slui ten. Binnenkort hoopt de dorpsraad een gesprek tussen de bewoners van deze straat en de gemeente te organiseren, zodat zeker met hun mening rekening gehcuden kan worden. L.V.B. Dinsdag 17 Januari is de "Bezinningsavond" in Venray.Aanvang 20.00 u. in zaal In den Engel. Willen degenen die zich opgegeven hebben s.v.p. op tijd aanwezig zijn. De kosten f.3.50 betalen aan een bestuurslid. Ven 22-29 Janu ari wordt er in Utrecht in de Irene-hal een handwerkbeurs gehouden genaamd "GREATIEP".Alles over handwerken kunt U hier bezichtigen of informaties opdien Van 26-29 Jan.is deze opengesteld voor het publiek, de eerste 3 dagen is deze alleen toegankelijk voor zakenmensen. Op donderdag 26 Jan. willen wij een be zoek brengen a".n deze beurs,die opengesteld is van 10-17.00 u. Deze keer wil len we niet met de bus gaan, maar gebruik maken van de N.S.die goede aanslui ting geven.Er zijn nl.reis-entrekkaartjes verkrijgbaar.De kosten hiervan^wa- ren nog niet bekend.Meer hierover volgende week.Opgave tot 24 Jan.tel.563 -bfcL&^_> geld en goede raad Nieuw El

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1978 | | pagina 1