IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 4 Juni 1971jaargang 9 no.31 Parochie H.Oda. 1e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.50 uur leesmis voor Gerardina Menting- Arts, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.50 uur jongerenmis voor Simon Leraroens, thema: Vacantie. Maandag: 8 uur maanddienst voor leonard Philipsen, Dinsdag: 0 uur maanddienet voor Willem Winnen. Woensdag: 8 uur maanddienet voor Gerarda Peeters- Ewals. Ponderdag:8 uur raaanddienst voor Mathijs Derikr. Vrijdag: 8 uur weekdienst voor Piet van Staveren, 14.00 uur huwelijks mis voor het bruidspaar van Lieshout - Heidens, Zaterdag: 19.50 uur leesmis voor leonard Maessen en Anna Maria Mooren. Zaterdag: 19.30 uur Kappen- Verstegen. Zondag: 8.30 uur van Gaseel- Claeseens, 10 uur Pleurkens- Spreeuwenberg. der Peel- "De Vereniging Deelbelang", Deze vereniging be oogde de opwekking tot samenwerking en aansluiting van allen, die er van overtuigd waren, dat de Peel uit haar afzondering moest worden opgeheven en van wateroverlast worden bevrijd, om zo tot volle ontwikkeling en bloei te komen, De voorgeschiedenisSinds jaar en dag hebben tal van personen zich be zig gehouden met het vraagstuk tot ontsluiting van de Brabantse- en Lim burgse Peel, om het opbrengend vermogen door ontginning, grondverbete ring, vervening, nijverheid en handel zo hoog mogelijk op te voeren. Tal van pogingen zijn aangewend om genoemd doel te verwezelijken, waartoe al reeds meer of minder volledig uitgewerkte plannen het licht zagen, welke uitvoering doorgaans strandde op de klippen van onvoldoende belang stelling in het "achterland" en gemis aan samenwerking, vertrouwen en sd inzicht in* het grote algemene en vaderlandse being van zodanige on dernemingen. De namen van Reuvens, van de Mortel, de La Court, van de Griendt e.a. blij ven onafscheidelijk verbonden aan de geschiedenis der Peel- ontwikkeling. Het is wel zeker, dat hub toewijding, betoond do->r het opmaken van plan nen en het uitgeven van geschriften etc. ovêr de Peel, de kiem heeft ge legd, die eens tot volle wasdom en bloei zou komen. Na de uitbreiding der vereniging door het graven van de Helenavaart en het Deurnese kanaal tussen omstreeks 1860 en 1875, en vervolgens door de opbloei der turfstro^isel- industrie, vooral na 1890, ontstond omstreeks 1895 een krachtig strevenatot ontginning van woeste gronden, waarvan de bakermat vooral onder Gemert, Oploo, Bakel, Maashees, Mill en Venray wordt gevonden. Waren ten opzichte van verevning vooral de Maatschappij Heïenaveen, van de Griendt en de gemeente Deurne pioniers, wat de ontgin ning betreft, traden als zodanig vooral op de gemeenten Maashees en Yen- ray, verder de Heren van Waterschoot, van de Gracht, van Ogtrop, Ledeboer Adam Roelvink, Vering, Vögel en Jaeger, daarbij gesteund door de Ned.Hëi- deraijTegelijkertijd waren het dé toenmalige Kapelaan Roes te Deurne en schoolmeester Rutten te Wanssum, die roet grote volharding in woord en ge schrift de nieuwe ideè'n der landbouwwetenschap propageerde, daaronder mag in de eerste plaats het boek "Rust Roest" van kapelaan Roes worden ge noemd, dat een zeer grote invloed heeft uitgeoefend op d.e doelmatige en toenemende toepassing van het gebruik van kunstmeststoffen en een betere grondbewerking. zie Verder.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1