13 Mei 1971, 'jaargang 9 no. 78 Pardee hi o R. Cd a. 80 Zor.dag in de Paasoijd. Zondag; 8,39 uur aaanddienst vu or Willen, binnen, 10 uur Hoogaus vocr de Parochie.39 uur jcngerenmia lessmis voor Derardina Merrling- ArtsThema; Roeping. Maandag: 8 uur weekdieret voor Piel van Staveren. Dinsdag: 8 uur weekdierst voor Louis Janssen, Woensdag; 19=30 uur weekdierst voor Mathijs Derikx, Donderdag:Feest van s lieren Hemelvaarm8.30 uur aaanddlenst voor tier ar da Pesters- a-wals, 10 uur Hoogmis voor ekero Intentie, 11.30 uur leesmis uit dankbaarheid t.e.v. Maria Gurelti. Vrijdag: 8 uur .maan Ad ie not voor Maria Deters- 'J'hsunissen. "4.30 uur H. Mis uit dankbaarheid bij het 75- jarig howeiijkefoect van Stip hout- Eiehels. Zaterdag: 19.30 uur maenddiahst voor Gsrard Vu 11 inga ?lt.s.:^Aeixa9£.9n. Saterdag: 19.39 uur Fleur kens - Spreeuwenherg. Zondag: 8.30 uur de Wit - Koonings, 10 uur Knippenberg - Grienen. J..or.dc-rdag1 .30 uur Kappen - Verstegen, Jongerenkoor. Zaterdag 15 Mei om half 8 n.m. repetitie in het Gemeenschaps huis Verlegging busdienst^ 0£J WüerLiJa.afi '9 Kei on Donderdag 20 Mei zal de tus van de Zuid- Ooster in TrJs.Gols.teyn steppen op do Middenpeelweg nabij TT. De Pesistreek on daarna weer terugrijden naar de Deurneaeweg. De bushaite_ bij A.Buisse en de bushalte op de kruising mot de Rouwkuiienweg/Heidsenee weg, komen die dagen te vervallen. Sen en finder is noodzakelijk x.v.m. ue motorwegraces bestaan. I)e Qj -p^PI3ac-tj_e) die gehouden ia op 5 Mei is een groot succes gewordenDo opbrengst was f.3750. Hierbij Willen wij alle inwoners, alsmede alten die de actie hebben mee gewerkt, hartelijk danken. Énkele mededelingen aangaande de feestviering. De euc>1&rpgtioviering bij gelegenheid van de feectweek zal door de Bisschop worden opgedragen, waar bij hij geassisteerd zal werden door alle IJanelsteyn.se Priesters. Dit in tegenstelling met hot eerder gepubliceerd bericht. Voor de lagere school, zal naast een sportmorgen, s'middags voor ce kinde ren een gevarieerd programma gepresenteerd worden dear Joop on Blepie. Kleuterschool. A>3> maandag 1? Kei en Dinsdag 19 Kei. kunt TJ kleuters opge ven voor de kleuterschool°Boide dagen van 3-30 tot 4.30 uur n.m. De kinde ren moeten vóór 1 October 197I vier jaar worden, n De klonters hebben 20 en 21 Kei vrij. Maandag 24 Mei is er weer schoor. Er üijn nog enkele plaatsen vrij voor het uitstapje naar Drente. Degenen die hiervoor introGce hebben kunnen zich op de bekende plaatsen opgeven t 3

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1