US SELSTEY N 50 JA A®, Binnenkort zal IJesclsteyn Abraham zien, en dat is een heugkijk feit dat we niet zomaar aan ons kunnen laten voorbijgaan. Het is een mijlpaal in de geschiedenis van IJésaeletoyn, waahij we toch wel eéns even mogen stil staan, om te kijken naar hetgeen er in die bO jaar beleefd is, en wat er In die tijd tot stand gekomen is, De oudsten onder ons weten nog hoe Usselsteyn ontstaan is, ja eigen lijk letterlijk uit de grond gestampt is door die eerste pioniers die de moed hadden om midden in de barre Peel een bedrijf op poten te zetten Se weten nog hoe alle matrialen in de zomer door rul zand on in de wint-e door diepe modder,sporen naar hier gesloopt moest -worden. Een verharde weg was er toen nog niet. Een tijdlang heeft er zelfs con tramlijntj.e van de. Beurr.eseweg naar IJsselsteyn gelegen, waarlangs met kipkarrotjos dë matrialen vervoerd konden worden als de weg te slecht was. Het bloed kroop waar het nie,t gaan kon op die momenten. gtfr'J l De eerste pioniers moesten toen nog in .Venray naar de kerk. Als de boerin s'morgens naar de vroegmis was gegaan stond'de boer op de uitkijk of hij o ri de Rouwkoolon zag aankomen, -om op dat moment weg te gaan om do Hoogmis nog op tijd te kunnen halen. Be kinderen moesten dar naar even alleen in.huis blijven. Ja,.ze hebben er veel voor over moe ten hebber..., en heel lange dagen heel hard moeten werken, naar ze hebben dar. ook EEN DORP GE Sb iCÏÏTen dat is ie Is waar zo trots op mogen zijn, en waar wij als nazaten en op volgers thans ock nog trots op mogen zijn. Hv:n ondernemingsgeest- en werklust was echter tot nog veel meer in staao Er word een schoolgesticht en in een van de lokalen werd zondags mie, ge daan, dat was het eerste begin van een dorpskern. Maar al gauw waren ze ook hiermee niet tevreden en er kwam een echte kerk-, _n deze jeugdjaren van Usselsteyn moest bij avond alles nog bekeken worden bij sen petro leumlampje, want electrisoh licht was voor een Peelboer een onbetaalba re weelde. Maar enkele vooraanstaanden lieten alles is uitrekenen bij de PLEM. en kwamen teen met een plan dat ALS IEDEREEN MEE ZOU DCEIf, ook electrisoh licht voor Usselsteyn. tot do mogelijkheden zcu behoren. Be koppen werden bij elkaar gestoken en er kwam electrisoh licht In die pioniers jaren zag men al in dat men door samenwerking veel kor: be reiken, en er werd dan. ook al heel gauw een BOERENBOND opgericht. Eerst aarzelend, en voetje voor voetje werden er zaken gedaan maar geleide]ijk steeds doortastender werd er elk jaar uitgebreidzodat dat kleine Boeren bondje uitgroeide tot wat het' nu is: DE GROOTSTE EF STERKSTE BOERENBOND VAN HEEL LIMBURG.. Een machtig bewijs van wat samenwerking vermag. Er. hp ging het- met alles in Uo.scleteyn. Ylat eendrachtig werd aangepakt, werd altijd een succes, Teer. er behoefte kwam aan een Gemeenschapshuiswerden er renteloze obli gat ie 3 uitgegeven eh binnen enkele weken was het grot.o kapitaal hiervoor 01 j elkaar IJ gebracht jselsteyners er een fanfare moest komen om fees er gewoonweg geld ingezameld voer en in een paar dagen aanvoelden dat lelijkheden e.d. op te luisteren werd een complete bezetting nieuwe instrumenten was onze FANBARE een FEIT. Zo zijn er nog tientallen voorbeelden aan te halen van wat er in die ja ren door eensgezindheid en samenwerking tot stand is gekomen en waarover men tot in wijde omtrek spreekt. zie verder.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 8