IJSSELSTE1JNS NIEUWSBLAD 29 April 1971. jaargang 9 no. 26 Parochie H.Oda. 4e Zondag in de Paastijd. Zondag: 8.30 uur maanddienst vo^r Leonard Philipsen, 10 uur Hoogmis vo r de Parochie, 11.30 uur Jongerenmis, maanddienst vooi^ Jo- nanna Swinkels - van Doorn, thema: vrede en oorlog. Maandag: 8 uur weekdienst veer Willem Winnen. Dinsdag: 8 uur weekdienst v.ccr 3-erarda Peeters- Ewais. Woensdag: 8 uurgesticht jaargetijde voor Mathias van Asten en Petronal.- la Pouwels. Donderda,g:8 uur weekdienst voor Mathijs Derlkx. Vrijdag: Q uur weekdienst veer Louis Janssen, I4.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Savelkoul - Heidens. Zaterdag: 19.30 uur weekdienst voor Piet- van Staveren. Misdienaars2aterca£j_ 19.30 uur Kappen - Verstegen, Zondag: 8.30 uur van Cassel - Arts, 10 uur Pleurkens - Crienen. -^zenk0v'1 Zaterdag 1 Mei is de repetitie om. 7.30 uur n.m. in het Ge meenschapshuis. Let even op de gewijzigde tijd. ■e^'e~sofeü°Zoals U reeds vernomen hebt wordt de Kleuterschool 11 Kwet- ternest" donderdag 6 Mei officieel geopend. Donderdagmorgen hebben de kleu ters geen school. Na de middag om 1.30 uur worden ze allen op school ver wacht, De "Open dag" zal gehouden worden op Zondag Mei, s'middags van 1 .30 - 5 uur, waarbij we langs deze weg "alle inwoners van IJsseleteyn van harte welkom heten, om onze school te bezichtigen. V R Op donderdag 6 Mei a.s. bedevaart naar Oostrum, opgave vol. 536 vóór 2 Mei, vertrek om half 8 aan de kerk. De collecte aan de kerk voor de Sahor hééft f.122.93 opgebracht, waarvoor aan alle inwoners hartelijk dank. Willen de dames en Heren van het zwemmen weer aan het lesgeld denken. Voor het uitstapje naar Drente zijn nog enkele plaatsen vrij, willen be langstellenden zich spoedig opgeven, vóór 13 -Mei a..s. Carnj.valsy:rrenrgingDe aangekondigde vergadering op vrijdag 30 April is verschoven naar 7 Mei 1971, op dezelfde tijd en plaats. Oud- ijzer- actieHet bestuur van de fanfare heeft reeds eerder bekend g e ma aïc t"a at" in het voorjaar weer een oudijzer actie g -houden zal worden. Wij willen deze aotie onder Uw aller aandacht brongen, dat deze °P Zaterdag gehouden zal worden,, dus oo 8 Mei a.s. De Kans bestaat wel dat nog niet met do grote schoonmaak klaar bent, mogelijk is er toch wel het een en ander óp te ruimen, mogen wij U dan vriendelijk verzoeken dit bij elkaar te doen, dan is het vlugger opge ruimd. Het bestuur hoopt ook ru weer op Uw allor medewerking en zegt U bij voorbaat dank.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1