23 APRil VERKIEZINGEN afgol open Btr.- nden hebben poli tici van '.uil erlei parti jen 'li via i-aaxo T.V.r pers of op verkiezing*biieenkomsten gevraagd iiw stem op £8 April aan hen te geven. H-éfe is over enkslo dagen dan eindelijk zover IT- als. kiezer hebt het den voor het zeggen. Ret is sen griezelige gedachte, sar bij dc- laatste verkiezingen de nict- stemner.fa de grootste politieke groepering van Nederland- waren, bi-ten wij er -allen voer zorgen, dat niemand uit IJsselste-yfc zien tot deze vroep kan rekenen. MAAK OF 20 APK1L GEBRUIK VAN L¥ RECHT- GA STEMHEN ELKE S^Eh TELT MSB. Ee*" vnh de veie gegadigden die em ll.w gunst vragen is de K.V.P. de grootste politieke partij van Nederland, aie ce-n zeer belangrijk? bij drag* heeft «elevord a on onze nar- ©smogs® we.i.vadrf, 0» keuze te vergeaia-Klreiijkon vindt U hieronder enkele feiten dio medé donk de steun van de K.V.P. in de. afgelopen 4- jaar tot stand zijn gekomen». - de A..O.W, voor gehuwden steeg ia- 4 j'anr met 30 - de A. C.W. voor alleenstaander en weduwen steeg in 4 jaar riet 4-3 - ondanks cte velg kritiek van de. epn'*****» "H- jn er door het huidige Tcunmet moer woningen gebouwd aan ooit enig kabinet in Nederland hoeft kisargekregen, n.l. 490.600. - het. reele bes Leed or.re mldomeii voor 1 oentr©kkendon is in 4 jaar gc- s tegen met 24 - door velerlei bclagtingfaeiliteitsn i:a de positie van de zelfstan digen verbeterd. Eov 6RS.-t-sign.de. feiten Torsan slechts aon klainle greep uit 'hetgeen er tot stond is gekomen. Ve-or degenen die intresse nhbhen- m een; meer uitgebreid overzicht van dc afgelopen 4 jaar is pij de voorzitter tt«i,2S©) of Mj de secretaris bel*2$2var. onze K.V.P. afdeling een gratis exemplaar van het beekje: "Balans vu» 4 jaar beleid"' 'verkrijgbaar. Met al deze feiten zijn wo er nog lang niet. Er.moet nog ze>.r veel ge beuren om voor ieder wel vaart tb brengen. Wij nebben, gezien ae achter ®qs liggende periode, vold-Oêlide vlrtrouvren in d® K.V.P. -iet als Lijstaanvoerder l)r.Q. V-er inga, - die de afgelopen 4 j..ar duidelijk heeft gemaakt dat hij voor zijn caak geschikt is, Wij durven U danröflt' vol vGrlreeuwen té vragen op 2April to gaan stem ma» op K.V.P. - wERINGA LI-IST K.V.P VER TNG A LUST 1.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 8