m JEHA '70. (Jeugdraad). ..-I,» uptifl ii-r c verged snng. A.s. dznsdcg 2/ Aprix uc-o-c: mij oph-1-e veradering in anol Roelcjizia, aanvang 20.30 uur. Deze vergadering is niet alleen voor die jeugdigen, racnr oök voor de ouders en alle andere belangstellenden. Iedereen is hartelijk welkom. Dhr. A.Bol irissen is wegens gebrek an tijd als bestuurslid af ge treden. Vanaf de- zo plaats willen wij hem nog hartelijk danken voor wat hij voor ons gedaan hoeft. Jullie hebben nu de gelegenheid om tot en met de openbare vergadering 27 April a.s. condidciten in te dienen voor een nieuw bestuurslid. Dit bestuurslid wordt, dan tijdens do vergade-ring gekozen. De candid at en moeten eon minimum leeftijd vo.n 16 jaar hebben, Tafeltennis. Er hebben zich al verschillende jongens en meisjes opgegeven voor tafeltennis. Als er riu nog zijn, die zich niet opgegeven hob -on, maar toch wel belangstelling hebben, kunnen zich vrijdagavond ora 19.00 uur nog in het Gemeen schapshuis meiden. Toep- marathon. sapc ctand no de 4c rondo is als volgt: 1. J.Vergeldt 58 pnt. 8* P.Drltissen 31 Pnt. 2. J.Rongen 5Car 9. W.Claessens 19 3. J. van Ham 49 10; Jo Bos 16£ 4. W.Vergeldt 11. F. de Vloert 16 5. H, van Aston 44 12. Th. Clvessens 15- 6JG eur ts 42 13. Annie 'Hendriks 7» D* Janssen 34-* De 5e ronde is Kae.ndng 26 April 1971, in z, aai Roelcnsia, om uur nm. Dus lot wel, en de dag èn de z aal a _s ditmaal anders dan gewoonlijk. handboogschutterij. - "X. jJ— Uitslag j koningschi eten 1971. 1. J,Janssen (koning) 441 pnt. 50 p. 11. J.Clnessens 293 pat. 4o p» 3. ii. COUpS 431 12. S.Kcysers 291 3. A.'Rlourkens 421 13. A.Lemr.ons 288 4. P»Sprecuwenberg 415 m 14. M. v' er hoeven 276 5. M« van Hoof 4i4 15- M. Bus 263 6. Jr,Janssen 400 16. Th.Janssen 262 7. J. Koonings 295 40 p. 17. Bi Cainps 246 Q. G.Janssen 294 13. A.Franssen 220 9. M.'vorstegen 294 19. D.Verstegn- L. 198 10, C. Janssen 294 20. Jos. Jaspers 160 A.s. zondag 25 April 1971 wordt het eerste kringconcours gehouden to Vonmy. Onze vereniging racet schieten om 10,30 uur p reciesl Verttnk om 10 uur vanaf h e1 G oréc 0 r-sch a p s hui s Zorg op tijd ;.r-iiwezig te zijn» IJfJaolstejrn^ Uitsl;-g weaviucnt Ottignier, los 9 uur, n nkomst la duif 11.04,05, laatste duif ll.l8.06 uur. P.Philipscn: 1-33 o prJ.W.IIendrix: 2-3-5-8-10-2o-34-35-40-42-4u-54-55-5Ó~3?e pr. J.v.d, Eynde: 4-15-17-13-30-59-61© pr. J.Philipscn: 6-24e pr. M. Arts:7-44— 45-46e pr. J.ArtS' en Zn.:9-11-16-31-32-33-3o-52-53-58e pr. J.Derix: 12-l4*l?-20- 2y-60e pr. Je.c.ITen'drix13-50~66o pr. A. van Asten: 21-37~4]?e pr. G.Ph lipcon: 22~23-63~64© pr. Jos.Pouwols: "25-36o pr. G.Cuppen: 26—pr. II. Verhoeven; 4l- 49e pr, II.Koonings: 4-7-62e pr. H.Holthuizon: 5I0 pr. P.c'amps: 65e pr. Onder gunstige weersomstandigheden vend voor de tweede mooi de Porswmdoling plaats. Do deelname; was bijzonder groot. Do best geklassccr- dën krijgen de prijs, toegestuurd. Do antwoorden op do vragen zijn als volgt: 1. In do elk V/as het vogelnest gebouwd. 2.Een bijenkoningin kar. por dag --5G0 - 2500 eitjes leggen. 3. De uitlopende bomen in hot weiland waren Canadese popu lieren. 4. C"o katjesdregonde homen ware ratelpopuliörcn. 5» De slingerplant in de cis was eóR kmaporfoeli. 6. De beschadiging van de moeraseik was ontstaan door een specht. 7. Het aantal dwarsliggers van de knuppelDrug:goed 785-790 óf 15.De bedoeling was de lange knuppcrlbrug tc i-ten tellen, doch bij kritisch doorle zen kon men ook de korte brug tellen. De leeftijd van de afgezaagde stomp van de den bedraagt 60-70 jaar. 9.De kookpoten van het weiland zijn spoorbiels of dwarsliggers van een spoorbaan. 10.De boom met open stam was een eik. IX. De ge merkte naaldbomen waren douglossparren. (Eet betreft hier de Imkersvereniging Horst) l-l'V f 0 av e a 1 <J a a f* a «0 0 a a m

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 3